Amsterdam, maandag-Monday 19-03-18

Vertaling van onderstaande volgt morgen (met een beetje goede wil).

ENGLISH

02.18
The time is too short to dwell on many subjects.

The weather was radiant, and the temperature low. My frozen fingers worked the camera buttons to the best of their ability and they did well, judging from the results.

I placed an ad on the timeline of the Facebook group for classic Hillyard yachts. The present owner seems to not undertake any selling and the wharf where she patiently lies waiting, ashore, does not seem to care much either. Now the members of this group are lovers of these boats and have united themselves in the group. What a marvelous idea! I received an invitation for membership after I found my late dad’s boat on the Net, to my immense surprise I need to add, and which any one can imagine. The representative of the Hillyard Society whom I had sent an email, immediately took me under his wing so to speak and introduced me to the group.  I toyed with the idea of buying her myself but the next night I abandoned the idea. It would do the Maid any good to be in the possession of someone who is not a boat person and who would obviously neglect here, partly due to lack of funds and partly for lack of time and not in the least part through being totally unfamiliar with anything related to boats. I so do hope that a likely candidate will appear, will see her and will fall in love with her and will buy her and will take her out to sea and lead a happy boat life on her for many years. So there.

President Trump wants death penalty for drug dealers. Oh dear.

President Putin has won the elections. Oh dear.

A sack of 54 chopped off hands, as 27 matching pairs, was found in Russia. Oh dear. Something tells me 27 people are badly in need of a hand (yeah, I know, anyone could feel that one coming).

Katy Perry, 33, defied the MeToo movement by kissing an American Idol candidate, 19, against his will. Oh dear. If she had been a 33 year old man doing the same to a 19 year old female candidate…. etc. etc. etc. and the end of the story would be one rolling head and one empty jury seat.
I saw the video recording the scene and I am bound to say that the guy behaved like a damn weakling. Perry motioned him to come over to the jury desk, she rose from her chair and more or less ordered him to come over and kiss her. Which he did, on her cheek… whereupon she quickly turned her head and kissed him on the lips. Now if the guy had really really not wanted to be involved in any way, he would never have allowed himself to be ordered around.

 

Amsterdam, zaterdag-Saturday 17-03-18

02.07
Ik had beloofd dat ik vandaag zou schrijven.

Zeventien maar…. 2018. Vandaag, precies 20 jaar geleden, werd mijn moeder toegelaten in het zorgcentrum, pal by, zeventien maart…. 1998. Wat klinkt dat ver weg.

Het lijkt wat leeg nu Hans ermee opgehouden is in deze wereld te zijn.  Of liever, het werd hem opgelegd hier te zijn, aangezien hij niet zelf zorg droeg voor zijn eigen dood. Alhoewel we elkaar nooit zagen. De laatste keer was in 2010. Zo zie je maar weer, je hoeft elkaar niet veelvuldig in het echt te ontmoeten om je acuut van elkaars bestaan bewust te zijn. Was hij zich bewust van het mijne? Beslist.

Maar de dingen gaan verder, zoals dingen dat doen. De fotografie bloeit, de nieuwe lens is een geschenk uit de hemel – wat voelt het goed om de macht te bezitten, door simpelweg door het roteren van een stuk plastic met één hand, een witte gans naar je toe te halen die op één oranje poot in het weiland staat. Of een zwaan die een heel eind van je vandaan in een sloot zwemt, of een slanke hond, rennend over de dijk. Wanneer ik mijn camera naar mijn oog til, steekt de enorme lens naar voren als een kanon, dan voel ik mij een minderwaardige paparazzo. Maar ik kom er wel overheen. Het spijt mij dat ik nu geen mensen met gezichten en al kan schieten, met het oog op het commerciële gebruik van die foto’s. Ik zou de geschreven toestemming moeten hebben van mijn achtenswaardige onderwerpen, maar ik verdom het om in onderhandeling te treden met ieder schepsel op twee benen wat ik schiet – dus in plaats daarvan zal ik mij bekwamen in de kunst interessante foto’s te maken van mensen zonder gezichten. Moet kunnen. Ik geloof dat lichaamstaal net zo belangwekkend als een gezicht kan zijn, of zelfs meer nog, hand zijn ongemeen boeiend, en wie kan nee zeggen tegen interessante benen in interessante schoenen? In de weilanden echter, kom ik minder interessante mensenbenen tegen dan zeg, ganzenpoten, dus wanneer ik mijn Pixabay account wil vullen met opnamen van de menselijke anatomie, zal ik de stad in moeten gaan, de jachtgronden van de èchte paparazzi.
Trouwens, een van mijn Pixabay foto’s werd een EC toegekend, dat staat voor “Editor’s Choice”, dus vanzelfsprekend een foto die door de eindredacteur als bijzonder goed wordt beschouwd, aldus komt er een lintje in de linkerbovenhoek van de foto te staan, en hetzelfde lintje op je profiel. Ik had het nooit verwacht aangezien mijn foto’s niet bepaald behoren tot het “mooie plaatje” genre. Ik was al meer dan tevreden dat ik het had klaargespeeld om mijn techniek dusdanig te verbeteren om de gehate rode “Afgewezen” knop te vermijden. Wat ik verafschuwde ik het wanneer mijn foto’s werden afgewezen! Zo’n drie weken geleden scheen ik een grens over te zijn gegaan, aangezien sindsdien slechts twee werden afgekeurd, op een totaal van 150 aangeboden foto’s. Aan alle nare dingen komt een eind…

Ik had veel meer te vertellen… dus dit moet worden uitgesteld, het is dichtbij vier in de ochtend en ik ben doodmoe.

ENGLISH

 

02.07
I promised I would write today.

March 17…2018. Today, exactly 20 years ago, my mother was admitted to the care center, close by, March 17… 1998. How distant that sounds.

Things seem somewhat empty now that Hans has stopped being in this world. Or rather, he *was* stopped, since he did not take care of his own death. Although we never saw each other. The last time was in 2010. Which goes to show, you don’t need to engage in frequent physical meetings to be acutely aware of each other’s existence. Was he aware of mine? Definitely.

But things go on, as things do. Photography is blooming, the new lens is a godsend – how good it feels to have the power to draw towards you, through simply rotating a piece of plastic with one hand, a white goose standing in the meadow on one orange leg. Or a swan swimming a long way away from you in a moat, or a sleek dog, running on the dike. Whenever I lift my camera to my eye, the huge lens protruding like a cannon, I feel like a contemptible paparazzo. But I’ll get over it. I regret that I cannot now shoot people faces and all, what with those pictures being used commercially. I would need a model release from my right honourable subjects, but I’ll be damned if I enter into negotiations with each and every creature on two legs whom I shoot – so instead I am committed to becoming versed in the practice of making interesting people photos without faces. Should be possible. I believe that body language can be as interesting as a face, or even more so, hands are unusually fascinating,  and who can say no to interesting legs in interesting shoes? In the meadowlands however, I encounter fewer interesting human legs than say geese’ legs, so if I am to fill my Pixabay account with shots of the human anatomy, I will need to go into town, the hunting ground of the real paparazzi.
By the way, one of my Pixabay pictures was awarded an EC, which stands for “Editor’s Choice”, so obviously a picture considered by the end editor as particularly good, thus a ribbon is placed in the upper left hand corner of the photo with the same ribbon on your profile. I had never expected it, seeing my pictures are not of the eye candy kind. I was already more than content that I had managed to improve my technique to avoid the hated and dreaded red “Declined” button. How I despised my pictures being rejected! Some three weeks ago I seemed to have crossed a border, as since then only two were rejected, on a  total of 150 submitted images. To all bad things comes an end…

I had lots more to tell, and I also needed to translate, so…. this needs to be postponed, it is close to four a.m. and I am dead tired.

Amsterdam, vrijdag-Friday 16-03-18

02.34
Vandaag zal ik schrijven. Dat is een belofte aan mezelf. En, in deze stad, zijn beloften…. om na te komen.

Tot later.

Ik schreef vandaag niet. Ik schrijf zaterdag.

ENGLISH

02.34
Today I shall write. That is a promise to myself. And promises, in this town, are meant to be …. kept.

See you later.

I did not write today. I shall write Saturday.

Amsterdam, dinsdag-Tuesday 13-03-18

02.12

De fabrikanten hebben mijn kritische opmerkingen aangaande het te zeer benadrukken van de stank van de vrouwelijke poep (ja, ik weet het, dit is een rare constructie maar het is laat en ik heb geen tijd om er over te tobben) eh… beantwoord. Ze zeiden dat ik een punt had en zouden het een en ander opnemen in hun volgende advertentiecampagne. In mijn antwoord op hun antwoord kwam ik met een suggestie. We zullen zien hoe mijn bescheiden poging om de wereld te veranderen uitpakt.

Dan zijn er de gebeurtenissen van de afgelopen maand – het viel me zwaar hier melding van te maken. Niet in de laatste plaats wegens een akelig schepsel dat de inhoud van deze blog tegen mij gebruikte. Maar ik geloof dat ik mezelf heb herpakt (staat er ook een beetje raar).

Ten eerste: Hans Dorff is verscheiden – de man die mij mijn ware identiteit deed beseffen (vooralsnog een goed bewaard geheim, bekend aan enkelen en vermoed door vele, waarvan enkele mij voortdurend erom provoceren en zich voorts van de domme houden), is niet meer. Feitelijk was zijn bestaan en einde op 7 september vorig jaar. Maar het feit kwam tot mij op 28 februari. Rond de tijd van zijn ziekte, zoals later bleek, darmkanker, voelde ik me ongerust, ik zocht op een ingeving zijn site op en die stond te koop. Ik vond dit vreemd. Maar ging niet op onderzoek uit. Ik dacht dat hij zijn vertaalbureau misschien had beëindigd. Toch bleef de ongerustheid. En toen, op de achtentwintigste jongstleden verbrak R. de stilte en vertelde mij met een plechtige stem dat mijn ongerustheid terecht was en dat Hans was overleden. Hij adviseerde mij om de details te bevragen bij een gemeenschappelijk contact. Wat ik deed. Deze dame (de vroegere buurvrouw van Hans) lichtte mij uitvoerig in.

Het voelt vreemd, een wereld zonder Hans, die ik kende sinds mijn 23ste, in 1972. Het is mij niet mogelijk aan het verhaal van onze relatie te beginnen. Er is geen manier. Het meeste is te vertrouwelijk en alleen bedoeld voor slechts een handjevol. Mijn informant (niet R. maar de eerder genoemde dame) theoretiseerde dat het voor mij heel pijnlijk moest zijn om pas na zes maanden van Hans’ dood te vernemen. Maar nee, het zit me niet dwars. Ik zou niet hebben geweten wat ik moest zeggen te midden van mensen die hun laatste groet brachten (aangenomen dat ik überhaupt welkom zou zijn geweest!), terwijl ik mij daar een vreemde eend in de bijt voelde en op de een of andere wijze zou ik misschien het idee hebben opgevat dat die mensen zelf vreemde eenden waren op Hans’ begrafenis (!). De communicatie tussen mij en Hans was altijd al… onmogelijk geweest. Hij hield iets verborgen, ik wist wat het was maar hij stond het mij niet toe dit geheim te berde te brengen. Wanneer we samen waren, zowel in 1972 als in de vroege jaren tachtig, dan verliep het gesprek cryptisch, alsof we elkaars raadselen moesten oplossen – hetzelfde kon je zeggen over onze correspondentie. Het voeren van wat je een “normale” conversatie kon noemen was, ik zei het al, onmogelijk.

In zijn laatste dagen, eind augustus, begin september 2017, bracht hij, Hans, aan R. zijn wens over dat deze, ingeval ik nog niet bekend was met zijn dood, het nieuws bekend zou maken, exact op 28 februari, 2018. Zulks indachtig onze ontmoeting op dezelfde datum in 1983.

Aldus zal Hans de Eindtijd niet meemaken. Het zij zo. Het lot beslist.

ENGLISH

02.12
The “manufacturers” responded to my critical remark concerning their overemphasis on the stench of the woman’s poo (see my previous entry). They said I had a point and would try and incorporate the one and the other in their next advertising campaign. In my response to their response I offered a suggestion. We shall see how my modest attempt to change the world will work out.

Then there are the occurrences of the past month – I found these difficult to record. Not in the last part because of some vile creature who used the content of this blog against me. But I think I regained myself.

First: Hans Dorff passed away – the man who acquainted me with my true identity (as yet a well kept secret, known to a few, and suspected by many, some of whom who constantly bait me about it to then live the lie) is no more.  In fact he stopped being here on September 7, last year. But I only got the fact on February 28th. Around the time of his illness, as it appeared later, cancer of the colon, I felt uneasy, I looked up his site on an impulse and it was offered for sale. I thought it was odd. But did not investigate further. I reckoned he might have terminated his translation service. The uneasiness remained though. Then on February 28th last, R. broke the silence, and told me in a solemn voice that my uneasy feeling was justified and that Hans had died. He advised me to ask for more details with a communal contact. Which I did. This lady (Hans’ former neighbour), informed me quite fully.

It feels strange, a world without Hans, whom I had known since my 23rd, in 1972. I cannot now embark upon the story of our relation. There is no way. Most of it is too confidential and only meant to be known by a precious few. My informant (not R. but the aforementioned lady) conjectured it must be very painful for me to learn of Hans’ death after six months. But no, that does not worry me. I would not have known what to say amid people paying their last respects (assuming I would have been welcome at all!), feeling totally out of place and somehow I might have had the idea that those very people were out of place on Hans’ funeral (!).  Communication between myself and Hans had always been… impossible. There was something he held back, I knew what it was, but he would not allow me to say it. Whenever we were together, both in 1972 and in the early eighties, the talk was cryptic, as if we had to solve each other’s riddles – the same goes for our correspondence. What you might call a “normal” conversation was, I already said it, impossible.

In his last days end of August, beginning of September 2017, he, Hans, had conveyed his wish to R. that in case I had not learned of his death, the latter would break the news exactly on February 28, 2018. Such with a view to our meeting on the same date in 1983.

Thus Hans will not witness the End time. So be it. ‘t Is ordained by Fate.

TEST

embedded via gp
then deleted from flickr

FUJI BEW ORIG 2. digionbew 5. Mei - 17-05-16 - The Moat at Moersbergen

public image – then deleted from flickr

SCENICS - digitaalonbew VIIIW - 03-10-15 - Flat Dutch

Public image to be replaced on Flickr

SCENICS - digitaalonbew VIIIW - 03-10-15 - Vintage walk

 

Public, then turning private

SCENICS - digitaalonbew VIIIW - 03-10-15 - Vintage walk

Private embedded with GP, then GP expired:

SCENICS - digitaalonbew VIIIW - 03-10-15 - Vintage walk

 

In the case of the two examples above the fix does not seem to have worked – clicking on them takes you to the Yahoo sign in page.

Renewed test, July 10 2017 – posted per GP, then expired on Flickr.

SCENICS - digitaalonbew VIIIW - 03-10-15 - Vintage walk//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!