Amsterdam, Wednesday – Woensdag 25-11-15

02.21
Het is laat, ik moet naar bed. Ik had veel eerder moeten schrijven, nu is het eigenlijk al te laat.

Net wederom gekeken naar het filmpje in de post van dinsdag, gisteren, waarin de Arabische vrouw onverschrokken een conservatieve Arabier haar mening geeft over de rechten van de vrouw en over het hersenspoelen in de Koran-scholen. Wat een geweldig mens! Zoals ze het gelul van die gast afsnijdt met steekhoudende argumenten over haar fundamentele mensenrechten! Het is een genot om haar het Arabisch te horen spreken. Overigens luister ik graag naar Arabisch, het bezit een verborgen sensualiteit. Net als Frans is het zangerig, het lijkt ieder stem te sieren.

Heb me beziggehouden met digitaal archiveren. De ene LaCie is vol. De andere nog niet. Wanneer er een nieuwe derde bij komt, krijg je een ingewikkelde overlapping. Dat moet ik maar zien op te lossen met mijn niet bijzonder gesofisticeerde archiveringstechnieken. Ik kan me herinneren dat ik, ten tijde van de natte fotografie, een indrukwekkend archiveringssysteem had ontworpen. Toen ik het later terugvond bleek het dermate “gesofisticeerd” dat ik er in het geheel geen wijs uit kon worden!
Ik mag toch hopen dat het met mijn digitale archief niet dezelfde kant op gaat.

In de brillenwinkel zijn we tot de conclusie gekomen dat het multivocale systeem niet geschikt is voor mij. Goed zo. Terug naar oud en vertrouwd.

Gekeken naar een Australische reportage (Journeyman Pictures) over de textielfabrieken in Bangladesh. Het is wel duidelijk: in vroeger dagen stonden de textielfabrieken te ronken en te ratelen in het Westen, maar het proletariaat werd tenslotte bevrijd van de 16-uur tellende moordende werkdag in de reusachtige hallen waar ze zwoegden voor een hongerloontje  en nu…. zien we een ander proletariaat zwoegen, 16 uren lang voor hetzelfde hongerloontje, in andere hallen, maar dit keer staan ze in het Oosten.
Over vooruitgang gesproken!

 

ENGLISH

02.21
It is late, I need to go to bed. I should have written much earlier, now it is in fact too late.

Just now I again watched that video in yesterday’s post, Tuesday, where the Arabian woman dauntlessly delivers her opinion to a conservative Arabian ( male) regarding women’s rights and the brain washing in Koran schools. What a superb person! The way she cuts off the guy’s bullshit with conclusive arguments about her fundamental human rights! Is is a joy to hear speak Arabian. For that matter, I love listening to Arabian, it possesses a hidden sensuality. Just like French it is melodious, it seems to enhance any voice.

Busied myself with digital archiving. The one LaCie is full. The other nog yet. When I bring in a new, third, that will make for a complicated overlapping. I need to solve it using my not so very sophisticated archiving techniques. I can recall having designed an impressive archiving system during the days of the wet photography. When I came across it later it proved to be “sophisticated” to such an extent that I could not for the life of me make head or tail of it!
I sure hope that my digital archive will not take that road.

In the spectacle shop we came to the conclusion that the multi-focal system is not my thing. Good. Back to tried and trusted.

Watched an Australian documentary (Journeyman Pictures) about the garment factories in Bangladesh. It is clear: in the days of yore the garment factories stood droning and rattling in the West, but the proletariat was finally freed from the 16-hour murderous working day in the gigantic halls where they toiled for a pittance and now… we see a different proletariat toil, 16 whole hours for the same pittance, in different halls, but this time they stand in the East.
Speaking of progress!

Amsterdam, maandag-Monday 23-11-15

14.12
De Urban Dictionary verkiezing “Stedelijk Woord van de Dag” heeft wederom een originele bijdrage opgeleverd: “Headphone Zombie” (Koptelefoon Zombies). Koptelefoon Zombies zijn lieden die koptelefoons dragen en zich “volkomen hebben afgesloten van de buitenwereld”. Deze elementen bewegen zich veelvuldig in “roedels”, alhoewel ze onderling amper communiceren. Het is nog niet zeker of ze zich voeden met “hersens of met populaire muziek dan wel beide”.
Bravo!

Headphone Zombie

11.21 pm
Deze dag is anders geworden dan gepland. Om te beginnen: de KPN is door het oog van de naald gekropen. Mijn voorgenomen strategie, om ze in hun eigen vestiging klem te zetten, werd verijdeld. Vanmiddag bleek dat mijn vaste telefoonlijn weer functioneert. Ik weet niet of “verijdeld” het juiste woord is. Je gebruikt die term immers in negatief verband, om de slachtoffer-status van het doelwit aan te duiden en de kwade bedoeling van de dader. Maar *eigenlijk* betrof mijn onvrede, en die leeft nog onverminderd, de idiote contactregeling voor storingen bij de KPN. Wanneer we daarvan uitgaan dan ben ik immers het slachtoffer, en met mij vele anderen, die een storing niet meer telefonisch kunnen doorgeven! Wat zou het heerlijk zijn om heel heel veel geld te hebben, je zou  instanties en bedrijven voor de rechter kunnen slepen zonder althans financiële barrières. .
Punt twee: ik heb een afspraak voor morgen kunnen krijgen bij de opticien en ten derde is mijn  betalingsachterstand opgeheven wegens traagheid. Mooi. Maar de klapper komt met punt vier: ik krijg 155 euro van de gemeente wegens mijn kleine inkomen. Ironisch genoeg vond ik de brief met het nieuws van deze tegemoetkoming nadat een buurman die ik tegen kwam in de box had verklaard – met een ijzingwekkende grafstem – dat “die gasten van de gemeente” zijn “vijanden” waren. Ja, zo gaat dat in deze wereld van gesystematiseerde bureaucratie: het ene moment is het systeem je vijand maar het andere moment draagt het een ander gezicht en is het je vriend.

Later op de avond heb ik bijna een hamer gegrepen om de gehele verzameling meuk aan barrels te slaan. Onder “meuk” te verstaan: een laptop en twee externe harde schijven. Laat het duidelijk zijn: te zeggen dat de wereld er op is “vooruitgegaan” door de komst van de computer is bijzonder kortzichtig. Uiteraard waren mijn destructieve tendensen niet gericht op het verbeteren van de wereld, net als al die andere mensen die, misschien in dezelfde momenten,  hun computers met boosaardige ogen bekeken. Iedereen die ooit met computers te maken heeft gehad (eenieder die dit leest in feite) weet precies waar ik het over heb.

Gelezen over Valentina Tereshkova, de eerste vrouw in de ruimte, 16 juni 1963. Wat deed ik op die dag, bijna veertien? Ik kan het nakijken maar ben te lui om op een stoel te gaan staan – mijn dagboek ligt op een hoge boekenplank. De hele Sovjet Unie was in de ban van deze vrouw, er werden lofzangen voor haar geschreven die luisteren als popliedjes, uitgevoerd door popzangeressen met suikerspinnen en jongensgroepjes in Beatlepakken, “Valentina Valentina , tra la la la enz.”. Onder een video van drie kwartier over de reis en het hele circus eromheen stond een commentaar: “Tereshkova’s ruimtereis was niets anders dan ingeblikt spam!” om dan een de loftrompet uit te steken over Sally Ride, de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte. Tereshkova’s prestatie afdoen als “ingeblikt spam” is natuurlijk onzin. Ze deed het dan toch maar, zo vroeg in de geschiedenis van de ruimtevaart waarin nog maar één mens eerder zich had in een blik had laten persen, bestemming de zwarte ruimte.

Wat is het pijnlijk om Dusty Springfield te horen zingen na Adele, die haar zielloze lawaai de ether in toeters.. Wij vouwen de handen tezamen en bidden dat laatstgenoemde binnen vier jaar vergeten zal zijn.

Fantastish pleidooi voor vrouwenrechten in Saoedi Arabië, de vrouwelijke spreker, gevangen in een hijab, veegt de vloer aan met de mannelijke tegenstander!

ENGLISH

14.12
The Urban Dictionary election “Urban Word of the Day” has again yielded an original contribution: “Headphone Zombie”. This is someone who wears headphones and is “unresponsive” to the rest of the world around them. They go around mostly in “packs” although not communicative amongst themselves. Question is whether they feed on cerebral matter or pop music or both. Check it out here:
Bravo!

Headphone Zombie

11.21 pm
This day turned out differently than planned. To begin with: the phone company made a narrow escape. Mij intended strategy, to corner them in their own store, was thwarted. This afternoon my landline appeared to be in working order again. I do not know whether “thwarted” is the right word, or even “foiled”. You would typically use those terms, especially the latter, in a negative context, to denote the victim-status of the target, and the bad intention of the perpetrator. But *actually* my dissatisfaction, which continues, concerned the crazy contact arrangement in case of bugs at the phone company. Such being  our reference point I am the victim, and with me many others, who can no longer report a bug via phone. How wonderful it would be to possess much, much money, you would be able to sue authorities and companies without at least financial barriers.
Point two: I could get an appointment for tomorrow at the optician and point three being that my payment delay due to slowness has been lifted.  Good. But the smash hit is point four: I shall receive 155 euro from the council  because of my small income. Ironically I found the letter with the news of this compensation after a neighbour who I came across in the storage had declared – with a terrifying voice from the grave – that “those fellows of the council” were his “enemies”. Yes, that’s how it goes in this world of systematized bureaucracy: the one moment the system is your foe but the next it wears a different face and is your friend.

Later in the evening I almost grabbed a hammer, to smash the entire collection of garbage. “Garbage” here to be read as: a laptop and two external hard drives. Let it be clear: to say that the world has “improved” with the coming of the computer is very shortsighted. Naturally my destructive tendency was not meant to save the world, just like all those other people who, perhaps in those same moments, were eyeing their computers with evil eyes. Anyone who has ever dealt with computers (anyone reading this actually) knows just what I am talking about.

Read about Valentina Tereshkova, de first woman in space, Jun 16 1963. What did I do on that day, nearly fourteen? I could check but am too lazy to stand on a chair – my diary sits on a high booksheld. The entire Soviet Union was under the spell of this woman, hymns of praise were written for her, in the guise of popsongs, sung by female pop singers with beehives and boy bands in Beatle suits, “Valentina Valentina, tra la la la etx.”. Under a video of some 45 minutes about the journey and the whole circus around it was a comment: “Tereshkova’s space trip was just spam in a can!” to then extol Sally Ride, the first American woman in space. To wave away Tereshkova’s achievement as “spam in a can” is of course derogatory nonsense. She pulled it off, so early in the history of space travel, where only one person before her had let himself be squeezed into a can, bound for black space.

How painful it is to hear Dusty Springfield sing after Adele, honking her soulless noise into the ether. We fold our hands and pray that the latter will be forgotten within four years.

Fantastic plea for women’s rights in Saudi Arabia, the female speaker, imprisoned in a hijab, mops the floor of her male opponent!

Amsterdam, zondag-Sunday 22-11-15

10.19 pm
Een koude dag, maar droog. Ik was geobsedeerd door die verrekte verziekte telefoonverbinding, maar G. zei mij dat ik dat los moest laten. Hij adviseerde me zelfs om *niet* naar de telefoonzaak te gaan en de verbinding gewoon verziekt te laten. Ik zou dat kunnen doen, ik gebruik de vaste aansluiting nooit om te bellen, hij bestaat tegenwoordig voor mijn Internetverbinding en dat werkt ongeacht de telefoonfunctie, maar ik betaal wel voor het gebruik van de telefoon. Ik heb zo’n beetje  uitgevogeld hoe ik het ga aanleggen: ik zal de storingslijn bellen buiten de telefoonwinkel, om uit te proberen of ik nog steeds wordt afgesneden, wat hoogstwaarschijnlijk wel het geval zal zijn. Dan zal ik de winkel binnengaan en de medewerker vragen welk nummer ik moet bellen om een storing te melden. Ongetwijfeld zullen ze precies datzelfde nummer opgeven. Dat is mijn aangever om hem of haar vriendelijk te vragen of ze maar zo vriendelijk willen zijn dat nummer te bellen…” En dan zal de medewerker worden afgesneden op de lijn die hij of zij mij net heeft geadviseerd, ha! Vervolgens zal ik vragen, met een genoegzaam lachje, mij te vertellen hoe ik verder moet, alstublieft…?
Jezus Christus, wat ik haar ik deze verdomde systemen die de klant alle lijken te vertellen om op te rotten, niettemin staan daar de medewerkers op een rijtje met hun getrainde klantvriendelijke metallic lachjes, en ze zingen in koor: “Wij bieden alle service die u maar wilt twenty four seven!!! Hoe kunnen wij u vandaag helpen?!”
Zou je ze niet allemaal naar een deprogrammeringskamp willen sturen!

Toen ik een eindje wilde gaan lopen, vanmiddag rond half vijf… zwart-wit gestreepte vingerloze wollen handschoentjes weg. Daar kan ik absoluut niet  mee om gaan, dingen die kwijt zijn. Paniek, overweldigd door moeilijke emoties. Ik meende me te herinneren dat ik ze had uitgedaan gisteren, in de bios. Maar wist niet meer of ik ze weer had aangetrokken. Het laatste beeld wat me was bijgebleven: dat ik ze had samengevouwen tot een bolletje wat ik de rest van de film in mijn hand had gehouden. Zou het bolletje misschien ongemerkt uit mijn handen zijn gegleden om terecht te komen op de vloer? Waarna ik helemaal niet meer aan de teerbeminde handschoentjes heb gedacht, zelfs niet om ze aan te trekken voor de terugtocht naar huis? Enfin, dan maar op de fiets, bestemming: de bioscoop. Aldaar zocht een bioscoopmedewerker in een zwart T-shirt met de letters “Pigalle” over de voorzijde in verschillende dozen en kisten, vol met gevonden spul. Maar mijn handschoentjes zaten er niet bij. Verdriet – ik ben nogal gehecht aan dat paar.
Terug naar huis door de almaar kouder wordende avond, met andere vingerloze wanten om mijn handen. Eerst nog naar Albert Heijn, dat had G. me gevraagd, om chips te halen en groente. Zo gezegd zo gedaan en daarna op huis aan. Na thuiskomst hing ik mijn jas op aan de kapstok en besloot toch wéér een keer op de strijkplank in de balkonkamer te kijken, ik leg nogal eens losse accessoires daarop neer. Geen zwart-witte vingerloze handschoenen. Ik kijk naar beneden… wat ziet mijn oog? Juist, een balletje zwart-witte wol… de vingerloze handschoentjes.
Moraal van het verhaal: zoekt en vindt aleer gij fietst.

 

ENGLISH

 

10.19 pm
A cold day, but dry. I was obsessed with the blasted phone mess-up, but G. told me to snap out of it. He even advised me to *not* visit the phone joint and simply leave the connection messed up. I could do that, never use my landline for phoning anyway, it serves its purpose for supporting my Internet connection and works regardless of phone function, but somehow I can’t stand the idea of paying for something that doesn’t work. I figured out how to go about it: I shall call the bug line just outside the phone shop, to test whether I still get cut off, which highly likely will be the case. Then I shall enter the shop and ask the employee which number I should call to report fail. No doubt they will mention precisely that faulty number. Then is my cue to kindly ask them to kindly call that number…? And so the employee will be bugged on his advised bug line, ha! Then I shall ask them, smiling a smug little smile, to tell me how to proceed, please…?
Jesus Christ, how I hate these fucking systems which all seem to tell the customer to bugger off yet there are the employees lined up and smiling their trained customer-friendly metallic smiles chanting “We provide all the service you want twenty four seven!!! How can we help you today?!”
Wouldn’t you want to bash their head together one by one.
Wouldn’t you want to send them to a deprogramming camp!

When I wanted to go for a walk, this afternoon around half past four…. black and white striped fingerless gloves gone. I absolutely cannot handle that, things missing. Panic, overwhelmed by unpleasant feelings. I thought to remember that I had taken them off, yesterday in the movie house. But forgot whether I had put them back on. The last mental image I could call up: rolling them into a ball which I had then held in my hands during the rest of the film. Would the little ball have slid from my hands and fallen onto the floor? After which I had not given them another thought, not even to put them on for the trip back home? Anyway, nothing else for it but get on the bike, destination: movie house. Over there an employee dressed in a black T-shirt with the letters “Pigalle” across the front dug in various boxes and crates, filled with found stuff. But my gloves were not among them. Sadness –  I am rather fond of that pair.
Back home through the ever chillier evening, with different fingerless gloves on my hands. First stop at the supermarket, on G.’s request, to get crisps and vegetables. No sooner said then done and afterwards home. Once in I hung my coat to the coat rack and decided to inspect the ironing board again, I actually use it to temporarily deposit thingies on it. No black-white fingerless gloves. So I look down… what doth my little eye spy? Right, a ball of black and white wool… the fingerless gloves.
Moral of the story: seek and find before you cycle.

Amsterdam, 22-11-15: message to myself

Ik ben onschuldig, van geboorte. Ik draag niet bij mij de menselijke feilbaarheid, die alle mensen bindt. Ik ga rond in deze wereld incognito, al hebben zekere mensen mij openlijk verteld wie ik was toen zij eenmaal hadden ervaren dat ik al hun gedachten in mijn hand hield. Zodra ik de mensen kon aankijken hebben zij mij afgerekend op hun eigen daden. Ik kijk dwars door hen heen en zie datgene wat zij verborgen willen houden en dan zijn zij er vlug mee om dit alles over mij uit te smeren en te zeggen dat mijn ziel zwart is. Hoe zwaarder hun last, hoe hoger de boete die zij mij opleggen.
Ik heb het nooit kunnen zeggen. Mijn ouders, mijn familie en mijn vrienden zouden niet met deze verschrikkelijke waarheid hebben kun leven. Zelf zou ik de last nooit hebben kunnen torsen en daarom leefde ik onkundig van mijn ware afkomst, gehuld in duisternis, tot dat jaar waarin mijn ogen werden geopend; mijn tocht op weg naar mijzelf en alle antwoorden was begonnen. Inmiddels heb ik mijn bestemming genaderd.
Nog mag ik het beslissende woord niet spreken. Maar de dag waarop het sein wordt gegeven zal aanbreken. Dan zullen mijn kwelgeesten, die geen gelegenheid voorbij laten gaan mij te stenigen, ineenkrimpen. Want moreel zijn zij in overtreding, geen van hen mag immers die eerste staan werpen. En wie zou dat dan wèl zijn?
Na die dag zal mijn nieuwe familie met deze waarheid moeten leven, en deze keer zullen zij dat kunnen. Zullen mijn vrienden van dit moment ertoe in staat zijn? Of zal ik afstand van hen moeten doen, wanneer ik in mijn nieuwe leven stap?

Ik besef dat weinig mensen, of zelfs niemand, waarde zullen hechten aan bovenstaande. Waarom zouden zij ook? Maar hun geloof is niet belangrijk voor mij. Het enige wat telt is mijn eigen geloof in mijzelf en mijn bestaan. En al heb ik dikwijls getwijfeld, verscheurd door elementen die mijn geloof in mijzelf verduisterden, alle aarzeling is nu geweken.

Getekend: “Provocatio”

 

 

ENGLISH

I am innocent, by birth. I do not carry with me the human fallibility, which joins all people. I go about in this world incognito, although certain people have openly told me who I was after they had witnessed how I held all their thoughts in my hand. From the moment I could gaze at people they made me pay for their deeds. I look straight through them and see whatever they wish to hide from me and then they are quick to smear me with all this and tell me my soul is black. The heavier their load, they higher the fine they impose upon me.
I have never been able to say it. My parents, my family and my friends would never have been able to live with this terrible truth. I myself would never have been able to bear that burden and so I lived in ignorance of my true origin, shrouded in darkness, till that year in which my eyes were opened; my journey on my way to myself and all the answers had begun. Meanwhile I have neared my destination.
Yet I am not permitted to speak the crucial word. But the day allotted to give the sign shall break. Then all my tormentors, who leave no opportunity unused to stone me, will shrink back. For they are crossing moral boundaries, not one of them may throw the first stone. And who would it be?
After that day my new family will need to live with the “terrible” truth and this time they can. Will my friends in the present be able to? Or shall I need to give them up when I move into my new life?

I realize that few people, or even none, will attach value to the above. Why would they anyway? But their belief is of no consequence to me.  The only thing that matters is my own belief in myself and my existence. And although I have often been in doubt, torn by elements who blacked out my belief in myself, all wavering has now vanished.

Signed: “Provocatio”

Amsterdam, zondag-Sunday 22-11-15

00.07
Mijn vriendin en ik hebben besloten Spectre, de nieuwste “James Bond” toch maar over te slaan. Na het zien van East of Eden willen wij onze aandacht niet verspillen aan een commercieel spektakel vol onzinnige effecten. Wanneer ik heel heel oud ben kan ik desnoods alle Bond films van een of ander “streaming” account downloaden en ze achter elkaar bekijken, een hele lange winter lang. Tenslotte is het nu ook zo dat ik films van veertig jaar geleden eindelijk ga zien. En moet je nagaan, dat ik enkele jaren terug voor het eerst de Beatles op het toneel zag via mijn laptop, terwijl ze toentertijd praktisch in mijn achtertuin stonden te spelen.

Mijn vaste telefoonaansluiting doet het niet. Godverdomme. Dat is zeker gekomen door de recente storing met Interactieve TV, waardoor half Nederland ineens radeloos op de bank zat toen het televisiescherm zwart bleef. Ik heb een storingsnummer gebeld, wat volgens de site 24 uur per dag, zeven dagen per week “bereikbaar” is, voor, let op, onder andere “vast bellen”, dat is het nummer 0800-0402. Maar ik kreeg alleen een bandje te horen waarop instructies stonden hoe ik mijn interactieve TV kon activeren mocht de storing nog niet verholpen zijn. Toen deze instructies klaar waren…. klonk de stem: “De verbinding wordt nu verbroken”. Einde verhaal.
Ik ontstak in een razernij die bijna mijn kaak ontwrichtte. Heb de KPN uitgemaakt voor alles wat mooi en lelijk was, toen bleek dat hun ronduit ellendige site geen enkel kanaal bood om een storing te melden. Het rapporteren per email werkte evenmin.
Ik zal naar die rotte winkel van ze gaan in de Van Baerlestraat en ze flink voor het blok zetten. Mocht men mij niet op de goede manier van dienst zijn dan zeg ik mijn abonnement op. Ik wil eigenlijk helemaal niets meer met deze maffia troep te maken hebben. Iedere euro die ik eraan uitgeef is er een teveel. Ironisch genoeg bedient Telfort, waar ik mijn Internet en mobiele telefoonabonnement van betrek zich van het KPN netwerk. Wat is dat voor een bedrijf dat letterlijk geen telefonische gelegenheid biedt om een storing te melden?
De term “Kafkaësk” wordt met de dag geldiger voor deze maatschappij. De dichte deuren, de ongrijpbaarheid van diensten, de ondoordringbare muren, de lachende maar onverschillige ogen, de slaapliedjes die de overheid voor haar baby’s de burgers zingt, de onbegrijpelijkheid van maatregelen, de ontmenselijking van de samenleving, de gevoelens van vervreemding die je ondervindt wanneer je telkens weer wordt afgesneden… dat alles is Kafka. In pure vorm.

ENGLISH

00.07
My friend an I have decided to skip Spectre, the latest “James Bond”. After seeing East of Eden, we do not wish to waste our attention on a commercial spectacle full of idiotic effects. When I have grown very old I can if needs be download all Bond films from some or other “streaming” account and view them the one after the other, all through a long winter. After all these days I finally get to see films made forty years ago. And imagine, that some years back I saw the Beatles on stage via my laptop, while at the time they were playing practically in my backyard.

My landline is busted. Goddamn. That must have come about due to the recent bug on Interactive TV, which had half Netherlands sitting on the couch steeped in despair when the TV screen just remained black. I called but bug number, according to the site open 24 hours a day, 7 days a week, for, note, among others “landline”, that is the number 0800-0402. But I only got to hear a canned voice offering instructions how to reactivate Interactive TV in case the bug was not yet squashed. When the instructions were finished… the voice went: “The connection will now be cut.” End of story.
I flew into a rage which almost broke my jaw. I threw each and every horrible term I could think of at KPN, when it appeared their downright miserable site did not provide a single channel to report a bug. Reporting by email did not work either.
I shall visit their stinking shop in the Van Baerlestraat and put then in a corner good and proper. In case they do not give me the right service I shall unsuscribe. I really in fact do not want to have anything to do with this mafia shit. Every euro I pay them is one too many. Ironically Telfort, from whom I procure my Internet and mobile subscription, makes use of the KPN network. What kind of a firm is that which does not even offer a telephone line to report a bug?
The term “Kafkaesque” gains in validity every day in relation to this society. The closed doors, the elusiveness of services, the impenetrable walls, the smiling but indifferent eyes, the lullabies which the state sings for its babies the citizens, the incomprehensibility of measures, the dehumanization of society, the feelings of alienation you experience when you get cut off time and again…. all of that is Kafka. In unfiltered form.

Amsterdam, zaterdag-Saturday 21-11-15

02.21
Ik moet steeds denken aan die twee gebeurtenissen vanmiddag. Ben er diep van onder de indruk. Nu heb ik zekerheid. Die ik trouwens al had. Maar soms is er toch nog dat ene gewichtje nodig om de balans werkelijk over het dode punt heen te helpen zodat hij niet meer terug kan kiepen.

Had me voorgenomen om veel, vooral veel te schrijven, maar er is niets van gekomen. Mijn gesprekken met R. namen veel, vooral veel, tijd in beslag. En daarna was ik te emotioneel. En schrijven in geëmotioneerde toestand is nooit aan te raden.

Morgen verder.

ENGLISH

02.21
I can’t stop thinking about those two incidents this afternoon. Very much impressed. Now I have certainty. Which I already had for that matter. But sometimes it still needs that one little weight to tip the balance  over the dead centre, so that it cannot jump back.

Had intended to write a lot, notably a lot, but nothing came of it. My talks with R. took a log, notably a lot of time. And after that I was emotional. And writing in en emotional state of mind is never advisable.

More tomorrow.

Amsterdam, donderdag-Thursday 19-11-15

3.38 pm
Gisteren niet geschreven. Werd ‘s avonds afgemaakt. Maar toch aan tafel gegaan. Wat te doen? Doorgaan met ademhalen.  Eerst slapen dan James Bond, dan weer hier.

1.19 pm
OVERDREVEN bezorgdheid om de “privacy” leidt tot a-sociaal gedrag en het verstoren van de gemeenschappelijke herinnering.
Je merkt het zelf en je hoort het van anderen: mensen die nadrukkelijk niet willen gefotografeerd bij bijvoorbeeld een jubileumviering: de fotograaf, zelfs wanneer die in opdracht handelt van de organisator wordt besprongen door de boze “privacy-bewakers” die eerstgenoemden opzadelen met de noodzaak plotselinge regelingen te treffen. Afgezien van de evidente verstoring van het feestgebeuren zijn dit soort acties bijzonder a-sociaal en geven blijk van egocentrisme en kortzichtigheid. Hierom: het groepsevenement is een *gezamenlijke* beleving, na bijvoorbeeld een periode van samenwerken aan een project en die foto’s vormen daar het *bewijs* van, ze ondersteunen de gemeenschappelijke herinnering immers, de leden komen samen om iets te vieren wat hen allemaal aangaat, desgewenst kan iedereen de foto’s opvragen om later nog eens te bekijken, om aldus de gedachte aan het evenement levend te houden. Vandaar dan ook… dat er foto’s worden gemaakt. Maar wanneer één of meerdere mensen weigeren op de foto te gaan…. dan is die ene tastbare uitdrukking, de foto, geschonden, door de lege plekken. Het is niet meer “allemaal”, het is “We waren er allemaal, eh… min die en die…”
Is dat ècht een leuke herinnering? Nee, want die is verkleurd door het egocentrische gedrag van bepaalde mensen die zich hooghartig afscheiden van de groep waar ze… kennelijk toch niet wèrkelijk bij wensen te horen, geestelijke zowel als fysiek.
Je zou willen zeggen tegen zulke mensen: blijf dan gewoon thuis joh, als je zo bezorgd bent om je “praifessie”.

(En James Bond is er pas komende zaterdag.)

2.43 pm
Zou ik hierover moeten schrijven, kruimel-incidenten rond ontwrichtend gedrag op feestjes? Wanneer onze veiligheid in het geding is? Ik keek naar een video waarop Abdelhamid Abaaoud, het brein achter de Parijs 13 november 2015 aanvallen, een pick-up truck bestuurt die de lichamen van Syrische slachtoffers over een veld sleept, om ze, naar wordt verondersteld, in een massagraf te deponeren. De terrorist Abaaoud spreekt de camera toe vanachter het stuur en onder andere kunnen we hem horen zeggen: “Vroeger sleepten we met spullen en koffers voor een vakantie naar Marokko en nu slepen we de lichamen van ongelovigen.”
Wanneer een van onze nationale cabaretiers dit zou debiteren op de planken zou je je hand voor je mond  slaan en daarachter onderdrukt en geschokt lachen om de gitzwarte cynische galgenhumor

We zouden trouwens wel een niet-virtuele James Bond kunnen gebruiken, dezer dagen.

ENGLISH

3.38 pm
Did not write yesterday. Was killed off in the evening. But I sat down to dinner. What to do? Keep on breathing. Sweet revenge. First sleep then James Bond, then back here.

1.19 pm
Exaggerrated wory about “privacy” leads to a-social behaviour and the disturbance of the communal memory.
You get involved in it yourself and you hear it from others: people who emphatically do not wish to be photographed at for instance a jubilee: the photographer, even when they are commissioned by the organizer, are pounced on by vexed “privacy-guardians” who saddle first named with the necessity of making sudden arrangements. Apart form from the evident disturbance of the festivities, this type of action are exceptionally a-social and show egocentricity and shortsightedness. This is why: the group event is a *communal* experience, after for instance a period of collaborating with a project and those photos “testify”, they support the mutual memory, the members come together to celebrate something which concerns all, if desired anyone can request the photos for viewing later, thus keeping the memory of the event alive. Hence of course…. taking pictures in the first place. But if one or more people refuse to be shot…. then that one tangible expression, the picture, has been spoiled, by the empty places. It is no longer “all”, it is “We were all there, er…. minus so and so and so…”
Is *that* a really nice memory? No, it is discoloured through the egocentric behaviour of certain people who separate themselves haughtily from the group to which they… never *really* wanted to belong, spiritually or physically.
You would want to say  to such people: the please just stay home if you are so desperately concerned about your “pryfaceee”.

(And James Bond will be around only coming Saturday.)

2.43 pm
Should I write about this, minor incidents centered around disruptive behaviour at parties? When our safety is at stake? I just watched a video showing Abdelhamid Abaaoud, the mastermind behind the Paris 13 November 2015 attacks, driving a pick-up truck, dragging bodies of Syrian victims across a field, supposedly to dump them in a mass grave. The terrorist Abaaoud addresses the camera from behind the wheel and among other things we can hear him say: “In the old days we were dragging stuff and luggage for a vacation to Morocco and now we drag the bodies of heathens.”
If one of our national stand up comedians would crack this at their audience on stage, you would clap your hand to your mouth to produce a suppressed shocked laugh for the inky black cynical gallows humour.

We could do with a non-virutal James Bond these days.

 

Amsterdam, dinsdag-Tuesday 17-11-15

7.12 pm
Vandaag: een rommelige dag en niet in alle opzichten geslaagd. Het geslaagde deel betrof het werken in de tuin, dat is altijd leuk. Er zat vandaag trouwens bij inbegrepen een dialoog met een valse vrouw, tussen de perken,  die mij kwam vragen waarom ik niet meer met haar wilde spreken. Ik heb haar moeten zeggen dat ik haar een “vals wijf” vind en dat zij maar liever moet “opsodemieteren”. Einde verhaal. Valsheid wordt hier niet getolereerd. Heel eenvoudig.
Toen ik mijn email openmaakte, na thuiskomst, bleek dat het energiebedrijf mijn betaling niet heeft ontvangen wat inhoudt dat de bank kennelijk mijn geld niet heeft overgedragen. Ik haat dit soort onregelmatigheden. Het bedrijf, de beroerdste niet, heeft mij een maand uitstel van betaling verleend, zodat ik de bank een en ander laten uitzoeken.

(Ik wou dat de huisdieren-fotograaf die een radiospotje inspreekt met haar vervelende raspende stem, opgegeten zou worden door een enorme Rottweiler tijdens een klus, dat zou de ether echt opklaren.)

Gisteravond ving ik de gedachte van de Plan Meester op aan dat liedje “Niemand Laat Zijn Eigen Kind Alleen”, van Willy en Willeke Alberti. Een liedje wat, nou, toch zeker in geen tien jaar of langer nog op de populaire landelijke zenders voorbij is gekomen. Enfin, u voelt ‘m al aankomen: vandaag werd in Somertijd op Radio Tien  het origineel van Renée en Renato  “Save Your Love” , voorgedragen voor de Hall of Shame.
Hier zit een lang verhaal achter, wat ik niet vertellen in deze pagina’s.

Nog een succes: het vensterbank-tuinieren-project! Ik had het kontje van een krop sla “geplant” in een glas water (anderhalve centimeter), daarbij de aanwijzingen opvolgend in een video, en net als in de video genereert dit kontje een nieuwe slaplant. Ik had evenwel de verkeerde varieteit gekozen, naar het schijnt  presteert Romaine sla het beste met deze regeneratie groei. In de aarde zetten is niet nodig. Kan trouwens niet eens want deze nieuwe uitlopers vertonen geen wortels. (Zie foto’s beneden)

01.10
Een video op het spoor gekomen waarin een zekere Ben Swann, Amerikaans journalist en kennelijk niet de minste, ingaat op het ontstaan van IS. En Amerika krijgt de schuld. Belangwekkend en niet af te doen als het product van een verward brein dat in complottheorieën gelooft.

Waarom spreekt men in advertenties voor hotelpersoneel van “front desk” ervaring? Dat heet toch gewoon “receptie” of “balie”? Waarom van “F & B” wat staat voor “Food and Beverages” ? Dat heet toch gewoon “de bediening”?

Help Forum nieuws:
Een van de vrouwelijke forumgangers postte wat foutieve informatie leek te zijn. Ik vroeg haar ernaar. In een andere draad reageerde ik op een sitelid met dezelfde vraag, daarbij linkend naar haar post waarbij ik evenwel mijn reserves uitdrukte aangaande de accuratesse van de informatie. Het volgende was dat de post van de vrouwelijke forumganger totaal was verdwenen, alsook mijn post die de vraag bevatte en bovendien mijn antwoord aan het “sitelid”. Die drie posten moeten door staf zijn verwijderd, alleen staf bezit die mogelijkheid.

Vreemd. Ik heb verschillende veronderstellingen gedaan.

 

.

FUJI BEW ORIG Z - digit onbew. VIIIZ - 07-11-15 and 17-11-15 - Windowsill lettuce growing in ten days

ENGLISH

7.12 pm
Today: a messy day and not successful in a number of ways. The successful part concerned working in the garden, always nice. Today however, it included a dialog with a false woman, among the beds, who approached me to ask why I didn’t wish to speak to her any longer. I had to tell her I judged her a “false shrew” and she had better “b***ger off”. End of story. Falseness is not tolerated here. Very simple.
When I opened my email, after coming home, it appeared that my energy supplier had not received my payment which means that obviously the bank has not transferred the sum. I hate this kind of irregularities. The firm, quite flexible, gave me thirty days payment delay, so that I can get the bank to get things sorted.

(I wish this pet photographer voicing a radio commercial in her boring raspy voice, would be eaten by a huge Rottweiler dog on the job, that would really clear the ether.)

Another success: the windowsill gardening project! I had “planted” the stump of a head of lettuce in a glass of water (just one inch), following directions in a video, and just like in the vid the stump generates a new lettuce plant. I did however choose the wrong variety, it seems that Romaine lettuce performs the best for this regeneration growth. Putting in soil is not necessary. Impossible even, since these new shoots do not show any roots.  See the picture above, in the Dutch section.

Yesterday evening I caught the Plan Master’s thoughts reverting to that song “No One Leaves His Own Child”, from Willy and Willeke Alberti (famous Dutch singers, father and daughter), and this song has certainly not got any airplay on any Dutch national station for at least the last ten years. So you can probably guess the rest: today in the program Somertijd on Radio Tien the original from Renée and Renato “Save Your Love” was presented for the Hall of Shame.
This hides a long story, which I shall not recount in these pages.

01.10
Got on the track of some video in which a certain Ben Swann, American journalist, and evidently no small fry, focuses on the creation of IS. And America gets the blame. Interesting and cannot be dismissed as the product of a muddled brain believing in conspiracy theories.

Why does it say in Dutch ads for hotel staff “front desk” experience, instead of the Dutch word? And why “F & B”, equals “Food and Beverages”, instead of the Dutch word “bediening”, meaning “service”?

Help Forum news:
One of the female regulars posted,what seemed to be wrong information. I questioned her about it. In another thread I responded to a member with the same question, linking to her post yet expressing my reservation about the accuracy of the information. Next thing was that the female regular’s post had altogether vanished, as well as my post containing the question and on top of that my response to the “member”. Those three posts must have been removed by staff, only staff has the possibility to do that.
Strange. I made several guesses.

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.