Amsterdam, donderdag- Thursday 27-10-16

02.23
Ik heb mezelf “Cassandra” gedoopt op Flickr. Wat een behoorlijk nauwkeurige bijnaam is. De dagen slepen zich almaar voort en toch vliegen ze voorbij. De ochtenden kunnen onaangenaam zijn, gevuld met ongewenste herinneringen die mij bestormen. R. helpt de regen te verdrijven naar beste vermogen. Ofschoon er momenten zijn wanneer ik niet kan besluiten of Het Plan de oplossing is voor het probleem of simpelweg deel van het probleem. In mijn donkerste ogenblikken verklaar ik mezèlf het probleem te zijn. Wat R. mij verbiedt.

Het wordt stiller en stiller. De telefoon gaat zelden over. En dan is het alleen maar een of andere dienstverlener die mij vertelt dat zus of zo artikel is binnengekomen dus ik kan het komen ophalen. Maar vreemd genoeg voel ik me in het geheel niet vervreemd. Integendeel, ik ben bezig mezelf in te sluiten. En *dat* is het doel.

De gast van de besteldienst was gisteren aan mijn deur…. om mij de Kerstjurk te brengen die ik heb gewonnen in de Nationale Postcode Loterij. Wow, wat een prijs. Een strakke jurk van donkerblauwe namaak wol met op de voorkant een groene kerstboom. Enige Noorse decoratieve elementen sieren de zoom, mouwboorden en hals. Wat kan mij nog gebeuren.

Kinderen spreken nu radio spotjes in voor de anti-rook campagne in dit land. Dan zegt een kinderstemmetje:  “Is het niet raar dat er meer winkels zijn voor sigaretten dan voor brood?” Daarop volgt de zelfvoldane stem van een mannelijke volwassene die het overneemt door te zeggen hoe fantastisch het zal zijn om een totaal ‘rookvrije generatie” tegemoet te mogen zien.
Mijn god, ik wou maar dat ze die verrekte betuttelingsstaat ontmantelden. Ik groeide op als een tweedehands roker  en er is niets mis met mijn longen, en zo ook ken ik hele volksstammen die op dezelfde wijze zijn opgegroeid, en alles kits – ik droeg ook nooit helmen toen ik werd neergezet achterop de fiets van mijn vader of moeder, we hadden nooit flessen chemicaliën met doppen die zelfs Houdini niet open zou kunnen krijgen en ik heb daar nooit een slok van binnen gekregen omdat mijn moeder genoeg gezond verstand had om ze ergens neer te zetten waar ik er niet bij kon.
In feite denk ik dat het onethisch is om kinderen voor je karretje te spannen door ze geprefabriceerde teksten te laten piepen over kwesties die in de wereld van de grote mensen spelen; onethisch en erger dan het inademen van overgebleven restjes rook  waar hun longen best tegen bestand zijn, zeker weten.

Hilarisch – gekeken naar wederom een video over Noord-Korea – deze bestond uit drie delen, lieten de reis zien van een Amerikaans journalist en zijn maat, vermomd als toeristen, speelt zich af in 2008. We zien de gast vaak zijn wijze hoofd schudden, wat natuurlijk niet verrassend is gezien hun ervaringen, zo realistisch mogelijk opgenomen binnen de omstandigheden onder vele vele beperkingen. Maar goed, hun laatste avond brak aan en ze vergezelden hun gidsen naar een of andere lounge dichtbij het hotel, voor een karaoke sessie  – de twee hostesses zongen, daarna kregen de twee gidsen de gelegenheid hun liedje te zingen en toen was de beurt aan de Amerikaanse “gast” –  in de tussen tijd had hij ontdekt dat de televisie in de hoek van Zuid-Koreaanse makelij was, en dat deze vooraf geïnstalleerde programma’s bevatte, een daarvan zijnde een live-registratie van, raad eens, de Sex Pistols hit uit de jaren zeventig “Anarchy in the UK”.
De Amerikaanse knakker greep de microfoon en begon dit punk-lied mee te brullen tegelijk met Johnny Rotten en zijn band op het scherm. De Noord-Koreaanse hostesses en gidsen stonden er volkomen verbijsterd bij en wisten zich duidelijk geen raad met de situatie; het leek of  de onbekende muziek die uit de televisie galmde hen verontrustte.
Toch, en dit is merkwaardig, wisten we van een eerder gedeelte van de video dat de “Muziek Bibliotheek” waar de Noord-Koreanen enorm trots op schenen te zijn, een massa tapes bevatte van een groot aantal westerse artiesten: de Beatles, Bob Dylan, Clapton tot Mariah Carey and alles daartussenin. Rijen en rijen lessenaars, elke uitgerust met een grote gettoblaster om de tapes af te spelen, gestapeld op planken langs een muur. Een tweede rij lessenaars was voor televisietoestellen. Echter, de Muziek Bibliotheek was volkomen verlaten. De videomaker nam aan dat hij misschien alleen toegankelijk was voor de hogere echelons, partijambtenaren en gidsen – ik zou willen toevoegen: of zij die op de nominatie stonden om te worden uitgezonden naar het Westen; het zou een slechte indruk achterlaten wanneer de bezoeker uit Noord-Korea in een tijdlus zou vallen, waarbij diens algehele onbekendheid met de westerse popcultuur zou blijken.

Maar opnieuw: wat een vreemde paradox –  hier is een land dat letterlijk alles verwerpt wat het stempel van westers imperialisme draagt, maar kijk eens hoe trots ze zijn op hun verzameling popmuziek, de vrucht uit de schoot van niets minder dan het boze  westers imperialisme!

Om deze post te besluiten zou ik willen opmerken dat het aantal wilde dieren in de wereld met 60 procent is afgenomen sinds de jaren zeventig, wanneer we het nieuws moeten geloven. De nieuwslezer vervolgde met te zeggen dat dit moet worden toegeschreven aan de mensheid. Echt waar? Ik zou er niet op zijn gekomen.

ENGLISH

02.23
I have christened myself “Cassandra” on Flickr. Which is a pretty accurate moniker. The days drag on, and yet they fly by. The mornings can be unpleasant,  filled with unwanted memories besieging me. R. helps me drive away the rain to the best of his abilities. Although there are moments when I cannot decide whether The Plan is the solution to the problem, or simply part of the problem. In my darkest moments I declare myself to be the problem. Which R. forbids me to do.

It is getting quieter and quieter. The phone rarely rings. And then only for some service to tell me this or that article has come in for me to collect. But strangely I do not feel estranged at all. On the contrary, I am closing in on myself. And *that* is the aim.

The delivery guy came at my door yesterday…. to bring me the Christmas dress I won in the National Postal Code Lottery. Wow, what a prize. A tight fitting dress of fake dark blue wool displaying a green Christmas tree on the front. Some Norwegian decorative elements pimp hem and cuffs and neckline.

Kids are now voicing the radio messages for the anti-smoking campaign in this country. So you hear this high voice of a child saying: “Isn’t it strange there are more shops for cigarettes than for bread?” So then  this smug voice of some male adult takes over to tell how  we should all be looking forward to an entire “smoke free” generation.
My god, I wish they would dismantle this bloody nanny-ism. I grew up as a second-hand smoker and nothing wrong with my lungs, and likewise I know droves of people who grew up the same way and everything hunky dory – I also never wore helmets when I was parked on the back of my Dad’s or Mum’s bike, we never had bottles of chemicals capped by caps which Houdini could not even have opened and I never had a swig of any of that because my mother had sufficient commen sense to put them where I could not get at them.
As a matter of fact I think that harnessing kids to squeak prefabricated texts for issues going on in the world of grown ups is unethical and worse than breathing in leftover smoke which their lungs can deal with, sure thing.

Hilarious – watched yet another video about North Korea – this one came in three parts, showing the trip some American journalist and his mate, disguised as tourists, made to the hermit state in 2008. The guy is oft seen shaking his wise head which of course is not surprising seeing their experiences, recorded as realistically as was possible under the many many restrictions. Anyhow, their last evening arrived and they accompanied their guides to some lounge close to the hotel, for a karaoke session – the two hostesses sang, then the two male guides did their bit of singing and by then it was the turn of their American “guest” – in the meantime he had discovered that the TV set in the corner was of South Korean make, containing pre-installed programs, one of them being a live recording of, guess what, the  Sex Pistol’s seventies hit “Anarchy in the UK”.
The American guy grabbed the mike and started roaring this punk song in sync with Johnny Rotten and his band on the screen. The North Korean hostesses and guides were totally flabbergasted and clearly had no idea how to cope with the situation; it seemed as if the unfamiliar music blasting from the TV set made them anxious.
Yet, and this is very curious, from an earlier part of the video we learned that the “Music Library” of which the North Koreans seemed to be very proud, actually contained loads of tapes from a great number of western artists: the Beatles, Bob Dylan, Clapton, Mariah Carey, and all and sundry in between. Rows and rows of desks, each one  provided with a big  ghetto blaster to run the tapes stacked on shelves along one wall. A second row of desks held television sets. However, the Music Library was totally deserted. The video maker assumed it might be only accessible to the higher echelons, party officials and guides – I would add: or those destined to be dispatched to the West; it would make a bad impression if the visitor from North Korea would fall into a time warp, betraying their total ignorance of western pop culture.

But again, what a weird paradox: here is a country which denounces literally everything which bears the stamp of western imperialism, yet look how proud they are of their collection of pop music, the fruit from the womb of nothing less than evil western imperialism!

To conclude this post I would like to mention that the number of wild animals in the world has decreased with some 60 percent since the seventies, if we are to believe the news. The news reader went on to say that this should be attributed to humanity. Really? I would never have guessed.

 

 

Amsterdam, maandag-Monday 24-10-16

19.19
Toen ik vanmorgen mijn laptop aanzette was mijn eigen hart niet het enige dat stil stond.

De MSI laptop bewoog namelijk niet.  En na dit te hebben geconstateerd moeten de harten van de naaste omwonenden ook enkele keren zijn overgeslagen want ik heb zo hard geschreeuwd dat de ramen bol stonden in hun sponningen.

Het feit dat ik hier uberhaupt ben heeft de wereld te danken aan Pete, de man die mijn gammele kleine Acer heeft gereanimeerd uit zijn BSOD.

22.41.13
Mijn computer hulp ging een uur geleden weg. Hij had er twee uur voor nodig om recht te zetten wat Microsoft had verziekt. Sommige updates waren vastgelopen in plaats naar behoren te worden geïnstalleerd dus de initiële opstart… werd niet geïnitieerd zogezegd. Met zijn “Magische” vingers zoals ik ze noem, drukte hij op toetsen, hier en daar, links en rechts, en boven en beneden op het toetsenbord van de MSI, niet zelden vier tegelijk van één hand en nog een enkele toets helemaal aan de buitenzijde van de andere hart. Plotseling, na een uur van deze stille toetsenbord serenades…. zie aan… het scherm werd lichtblauw en opties verschenen aan de linkerkant. Er volgde nog wat magie en het moment van glorie brak aan toen het welbekende rode MSI scherm in zicht kwam. Het volgende was dat we thee dronken terwijl Windows de updates installeerde, in de loop van 45 minuten.
Wat bof ik dat ik zo iemand als Paul heb. Tel je zegeningen.

En als klap op de vuurpijl…. is hier de tweede Pete in deze vertelling van verschrikking en verlossing: Pete Burns. Die net is overleden. En “mijn” Pete woonde ooit verderop in dezelfde straat.

Ik zal hier terug zijn op Dinsdag 25-10-16. Weer een dag in mijn leven, weer een dag uw leven, weer een dag in het leven van iedereen. Dat is  wat ons toch bindt.

ENGLISH

19.19
This morning when I switched on my laptop my own heart was not the only one that stood still.

Because the MSI laptop  could not be moved. And after having observed this the hearts of the occupants of the flats in the immediate vicinity must have skipped a few beats because I screamed so loud that the windows bulged in their frames.

The fact that I am here at all the world owes to Pete, the man who reanimated my shaky little Acer from its BSOD.

22.41.13
My computer aid left an hour ago. It took him two hours to put right what Microsoft had messed up. Some update had stalled instead of being properly installed and so the initial start up was not … initiated, so to speak. With his “magic” fingers as I call them he pressed keys, here and there, left and right and up and down on the keyboard of my MSI, not rarely four at a time from one hand and another odd key way on the outside from the other hand. Suddenly, after an hour of these silent keyboard serenades… lo…. the screen turned lightblue and options appeared on the left side.  Some more magic followed and the moment of glory broke when the familiar red MSI screen came into view. Next we sat drinking tea while Windows installed the updates, in the course of 45 minutes.
How lucky I am to have someone Like Paul. Count your blessings.

And to cap it all… here is the second Pete in this tale of terror and salvation: Pete Burns. Who just died. And “my” Pete used to live down the street from him.

I will be back here on Tuesday 25-10-16. Another day in my life, another day in your life, another day in the life of everyone. That still is what binds us.

Amsterdam, zondag-Sunday 23-10-16

12.35
De dag gloorde helder en vroeg, maar later dan in de zomer, wanneer de nacht amper uren telt.

Ik stond op en deed de dingen die ik moest doen. En ik dacht na: hoe het ik schoon zat ben om rond te gaan onder een verkeerd etiket. Iedereen kan zich dit voorstellen, zelfs de meest ON-empathische  aardse mens. Wanneer je een ontwerper bent en niemand gelooft je wanneer je dit zegt, dus het komt je neus uit, dus in plaats van geloof aan hen te ontfutselen, ga je zeggen dat je een schoonmaakster bent, en dat schijnen ze wel te geloven, dus het schijnt het beste voor beide partijen. Maar het voelt verkeerd, en dus leef je je hele leven met een verkeerd gevoel.
En je voelt je ook fout, in de eerste plaats simpelweg omdat je geen schoonmaakster bent (niets ten nadele van het ambt van schoonmaken trouwens), en ten tweede vertel je een keiharde leugen recht in het gezicht van de mensen. Maar je kunt er niets aan doen, aangezien ze simpelweg de waarheid niet zullen geloven.
Ik begin mensen te mijden, bewust – bijvoorbeeld door omwegen te nemen om bepaalde buren maar niet te hoeven ontmoeten, in weerwil van hun vriendelijkheid en onze goede relatie. Het is bijna onverdraaglijk om voor een mens te staan waarbij deze niet erkende waarheid tussen ons in hangt: een reusachtige klok die geluid wil worden – maar geen van ons beide kan de hand uitstrekken om het touw te pakken en de klepel tegen de sonore wand van de klok te slaan.

Maar de dag zal aanbreken wanneer mijn hand zal worden geleid om die klok te luiden en sjonge, moet je zien hoe een zootje mensen hun handen tegen hun gezicht slaan en willen dat ze ergens anders zouden zijn.

Gert bracht net een glimlach op mijn gezicht; hij las deze regels en dus zei hij: “….en dan zal de hele wereld het weten en je zult je moeten aankleden als een schoonmaakster om je huis te verlaten, vanwege de paparazzi aan je deuren…
Hij stuurt mij een fantasie: zie hoe ik een herenhuis verlaat, gekleed in verschoten kleren, ik draag emmers, bezems en zwabbers, hoofddoek om het hoofd (niet van het moslima soort!!!), een tand zwartgemaakt, brede grijns, en ik klim in een aftands busje dat net stilhoudt, met “Schoonmaak 24/7!” over de zijkant geschilderd – achter het wiel Gert, die een overall draagt, een pet over zijn ogen getrokken, de paparazzi nemen enkele routine fotootjes om dan weer hun blik op het herenhuis te richten, wat niets onthult.
God zegene je Gert.

Een of andere arme blinde dwaas blijft maar lovende commentaren posten onder video’s van de Korean Central Television – de DPRK is een “fantastisch” land, de “monsterlijke imperialisten” zouden moeten worden verslagen, Noord-Korea zou moeten winnen en zijn “wonderen” ontvouwen enz. enz. enz. Ik kan niet eens de lulkoek herhalen die deze debiel brabbelt – maar goed, hij wenste voorzitter Kim Jon-Un een “lang leven!” – ik antwoordde met te zeggen dat dat niet heel waarschijnlijk met het oog op het overgewicht van “de gast”. Het hersendode element kwam daarop terug om te melden dat hij (Kim Jong-Un) in “robuuste gezondheid!” verkeerd. In mijn antwoord aan hem profeteerde ik dat het niet lang zou duren, zwaarlijvigheid veroorzaakt ziekte.

Men zegt op de radio dat Adele 138 miljoen euro heeft verdiend met haar concert rondreizen dit jaar alleen al. Het verbijstert mij hoe mensen ongelogen waar in de rij staan om dure kaartjes te kopen van hun zuurverdiende geld alleen maar om een ordinaire bak vet in kostbaar maar slecht passend textiel te zien schreeuwen, jammeren en kwaken op blèrende muziek.
Het zou me niet moeten verbijsteren, maar toch.

22.40.13
Fietstocht gemaakt van twee uur, in de namiddag zon, helemaal van goud en wat je mag verwachten als de volmaakte herfst. Een bericht van Dan ontvangen. Om veel dingen te zeggen, waaronder dat hij mij kan helpen bij mijn, tot dusver, niet succesvolle poging om geheel veganistisch te gaan leven. Het was goed hem weer te horen.

ENGLISH

12.35
The day dawned bright and early, but later than in summer, when the night barely counts hours.

I got up and did the things I need to do. And I reflected: how totally sick and tired I am of having to go around under a false label. Anyone can imagine this, even the most UNempathic earthly human. If you are a designer and no one believes you when you say so, you get fed up, so instead of trying to extract their belief, you start saying you are a cleaning lady, and they seem to believe that, so that seems the best thing for both parties. But it still feels wrong, and so you live your whole life feeling wrong.
And you also feel bad, firstly because you simply are not a cleaning lady (nothing said against the profession of cleaning actually), and secondly you are telling a damn lie in people’s faces. But you cannot do anything about it, since they simply will not believe the truth.
I am beginning to avoid people, consciously – like taking detours to not run into certain neighbours despite their kindness and our good relationship.  It is almost unbearable to stand before a human being with this unacknowledged truth hanging between us: a huge bell wanting to be tolled – but neither one of us can stretch out our hand to take hold of the rope and strike the clapper to the resonant wall of the bell.

But one day will dawn when my hand will be guided to toll that bell and boy, see how a bunch of people clap their hands before their faces and wish they were somewhere else.

Gert just made me smile; he read these lines and so he said “.…and then the whole world will know and you’ll just have to dress like the cleaning lady to leave your house seeing  the paparazzi at your doors…
He sends me a fantasy: see me leaving a mansion, dressed in faded clothes, carrying pails, brooms and mops, a scarf around my head (not the muslima kind!!!), a tooth blacked out, grinning broadly, and climbing into a run down van just pulling up, with “Cleaning 24/7 !” painted on the side – behind the wheel Gert, wearing an overall, a cap pulled over his eyes – the paparazzi take a few  routine shots to then redirect their gaze to the mansion, revealing nothing,
Bless you Gert.

Some poor blind fool keeps posting  comments of praise below the videos of the Korean Central Television – the DPRK is a “fantastic” country, the “monstrous imperialists” should be beaten, North Korea should “win” and unfold its miracles etc. etc. etc. I can’t even repeat all the shit this moron keeps blabbing – anyway, he wished “Chairman” Kim Jong-Un a “long life!” – I replied saying that would not be likely with a view to the obesity of “the guy”.  The brain dead element then came back to say that he (Kim Jong Un) was in “robust health!”. In my answer to him I prophesied that would not last long, obesity is known to cause illness.

They say on the radio that Adele made 138 million Euro for her concert tours this year alone. It baffles me how people actually stand in line to buy an expensive ticket with their hard earned money just to see a common tub of guts in costly but  ill fitting fabric, shout, wail and croak to blaring music.
It shouldn’t baffle me. But still.

22.40.13
Went for a long bike ride, in the fine late afternoon sun, all golden and what you would expect from the perfect fall. Received a message from Dan. To say many things, among them he can help me in my, thus far, unsuccessful attempt to go entirely vegan. It was good to hear him again.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!