Amsterdam, zaterdag-Saturday 22-10-16

22.17
Ik kan me niet herinneren ooit zo totaal inert, ongeinspireerd, leeggelopen te zijn geweest …..als vandaag. Ik ging op de automatische piloot, uit bed komen, mijn lichaam reinigen, er kleren omheen hangen, het voeden, het handelingen laten uitvoeren die zijn bedoeld om de leefruimte netjes te houden, ik gaf mijn lichaam opdracht om de laptop aan te zetten en een kijkje te nemen in de wereld vanaf een scherm, en toen dat was gedaan nam mijn lichaam me mee naar de boxruimte beneden en het haalde mijn fiets tevoorschijn en mijn lichaam besteeg het rijwiel en daar ging het, per fiets langs de river. En ik gehoorzaamde gewoon mijn lichaam, of gehoorzaamde het mij?

In elk geval was het weer prima, wat mij eigenlijk niet zo beviel – het was makkelijker geweest om mijn lichaam alleen maar te voeden, het toestaan een sanitaire routine uit te voeren om het dan terug naar bed te laten gaan en lekker weer onder de dekens te kruipen met een gure grijze onbehaaglijke dag slechts één betonnen muur van mijn verwijderd.

ENGLISH

22.17
I cannot recall ever having been so totally inert, uninspired, drained… as today. I went through the motions, getting out of bed, cleaning my body, hanging clothes around it, feeding it, making it perform actions which are meant to keep the living space tidy, I ordered my body to switch on the laptop and take a look at the world from a screen, and when that was done my body took me to the storage downstairs and it got out the bike and my body mounted  it and there it went, on the bike along the river. And I just obeyed my body, or did it obey me?

In any case the weather was fine, which sort of did not please me – it would have been easier to just feed the body, allow it to make a sanitary routine, to then let it go back to bed and curl up under the warm covers again, a bleak grey uninviting day just one concrete wall away.

Amsterdam, vrijdag-Friday 21-10-16

11.16
Gisteren wandelde ik samen met een oude vriend, ik geloof degene die mij het langst kent, sinds mijn twintigste. Afgezien van een hoogbejaarde portretschilder voor wie ik poseerde  als klein meisje, net vier (van horen zeggen weet ik dat hij nog leeft – voor het laatst gesproken toen ik zestien was).
Mijn gezelschap en ik  hadden elkaar eenendertig jaar niet weer ontmoet. Een derde van een mensenleven. Welbeschouwd een heel lange tijd. Maar – nu komt het cliché – het leek pas gisteren.

13.22.04
Net gehoord over deze snotneus, “PewDiePie”, de nieuwste YouTube gekte  – even gaan kijken – nou, alweer een bedrieger – zijn gezicht was meteen al een afknapper, geen charisma, alleen maar vervelend, net als zijn voorstelling. Geen wonder, iemand met zo’n pseudoniem, “PewDiePie”, kan niet anders dan een lege tube zijn (onbedoelde woordspeling) die niet eens je hoeft uit te knijpen . Ergens las ik dat zijn filmpjes het moeten hebben van schokeffecten en “profanaties”. Welja.

Waarom willen mensen altijd iemand “volgen”? De filosoof in mij begrijpt deze behoefte, de messias in me bespot en veroordeelt hem en de kunstenaars in mij kan niet anders dan hem toejuichen.

ENGLISH

11.16
Yesterday I walked with an old friend, I think the one who has known me for the longest time, since I was twenty. Apart from an aged portrait painter for whom I sat as a little girl of just four (from reports I know he is still alive – seen him last when I was sixteen).
My companion and I hadn’t been seeing each other for thirty one years. One third of a lifetime. Come to think of it that’s a long long time. But – here comes the cliché – it seemed like only yesterday.

13.22.04
Just heard about this whippersnapper “PewDiePie”, the new YouTube craze – took a look – well, one other impostor – his face immediately put me off, no charisma, just boring, like his act. Small wonder, anyone with a pseudonym like that, “PewDiePie” is bound to be an empty tube (unintentional pun), which you do not even need to squeeze empty . Somewhere I read that those videos rely on shock effects and profanities. Well well.

Why do people always want to “follow” someone? The philospher in me understands this need, the messiah in me ridicules and condemns it and the artist in me cannot but hail it.

 

Amsterdam, donderdag-Thursday 20-10-16 II

13.14. 22
Roem is gewoon een voortzetting van de oude toestand maar dan met publiek erbij.

 

ENGLISH

13.14.22
Fame is just a continuation of the old situation but then with  people watching.

Amsterdam, donderdag-Thursday 20-10-16

01.07
De late middag was simpelweg geweldig, het juiste soort goud, mild maar verblindend. Ik fietste langs een weg die ik sinds de jaren tachtig niet had bezocht, ongelofelijk, zo dichtbij en toch zo onbemind. Ik merkte hoe glad het fietspad was en besloot om er heen te gaan op rolschaatsen de volgende lente – aangenomen dat mijn situatie niet veranderd zal zijn. Je weet maar nooit waar je morgen bent.
Ik zag oude rustieke boerenhuizen, oude ijzeren hekken, opritten van grind afgezet met ouderwetse bloemen – wat zonde om daar een spiksplinternieuwe lelijke auto te zien staan pats boem, er midden op, in plaats van een paard en wagen – nu ja, je kunt niet alles hebben.
Een welbekende motorboot tufte over de rivier in tegenovergestelde richting – die boot ligt meestal aangemeerd bij een steiger dichtbij mijn woonoord – ik stapte van mijn fiets en riep naar de schipper, of hij mij misschien wilde laten meevaren – hij riep terug : “Nee!” – zijn maat, die mijn teleurstelling opmerkte, voegde er aan toe: “Maar je kunt altijd vragen meid….”
Dus ik fietste door. Tien minuten later keerde ik om en koerste terug naar huis. Ik passeerde de boot. Ze heette “l’Espoir” – die schipper deed haar naam geen recht aan, door mijn hoop op een leuke boottochtje de bodem in te slaan.

Eenmaal terug in de bewoonde wereld (!) wipte ik even binnen bij de supermarkt, haalde koffie bij de koffie automaat. Ik zag de Pakistaanse knakker van de besteldienst, zie hem al zo’n dertig jaar – hij zoefde rond in deze streken in een flitsende rode gestroomlijnde auto, de achterbank hoog opgestapeld met pakjes – hij was jong en op een bepaalde manier knap – ongeveer twee jaar geleden zag ik hem achter het stuur van een busje, met een andere firmanaam er op, en hij droeg het uniform van de firma, dus kennelijk was zijn oude werkgever geannexeerd door deze grote besteldienst. In die dagen begonnen we een korte groet uit te wisselen in het voorbij gaan.
Vorig jaar kwam hij op een keer de galerij aflopen, wankelend onder het gewicht van een paar enorme dozen, voor mijn buren. Toen hij ze had afgeleverd, nodigde ik hem uit met mij mee te gaan naar mijn boxruime – eenmaal binnen presenteerde ik hem een nuttig opvouwbaar karretje, waarmee reizigers hun koffer vervoeren. Hij nam mijn aanbod met graagte aan. Ik had het karretje eens, net als twee anderen (!) meegenomen van de wekelijkse rommel op de straathoek.
Dus vandaag vroeg ik hem hoe de zaken stonden en of de rolwagen zijn doel diende? En wat denk je, maar voor de eerste keer in dertig jaar kwam er een lach op zijn gezicht!
Hij bevestigde dat alles goed ging en dat het wagentje helemaal top was. En hij glimlachte weer en tikte even mijn elleboog aan.

Nu is er nog een andere gast, die ik ook al zo’n drie decennia zie rondlopen, meestal in het park; in het stille park in het niet ongebruikelijk om in het voorgaan te groeten, wat ik deed, minstens enkele keren in het begin, maar de gast beantwoordde die nooit. Hij was lang, om de een of andere reden deed zijn uiterlijk me denken dat hij misschien Amerikaans was. Droeg altijd windjacks, jeans van het diep donkerblauwe soort en bergschoenen. Hij scheen in zichzelf gekeerd, introvert, of zelfs afkerig van contact. Ik had kunnen aannemen dat hij wellicht beducht was voor mijn twee honden, maar aangezien ze stevig aan een lijn zaten, leek dat onwaarschijnlijk.  Maar goed, wat er gebeurt vorige week … is dat ik plotseling achter hem sta in de rij bij de kassa, ja, weer in de supermarkt. Hij was ouder geworden, allicht, maar nog steeds knap, als een van die mensen die het ouder worden goed staat.
Ik  het “lef” niet hem te groeten, echt, ik had het lef niet. Hij scheen meer onbenaderbaar dan ooit. En trouwens, we bevonden ons midden in de beschaving, wie weet wat voor effect het op hem zou hebben, wanneer die roodharige vrouw opnieuw de euvele moed zou hebben haar een vriendelijk hoofdknikje te sturen. Hij sprak met de caissière, en voorwaar, hij was geen Amerikaan, maar gewoon Nederlander. Nou, we maken voortgang.

 

ENGLISH

fuji-bew-orig-a2-digionbew-20-19-10-16-nes-aan-de-amstel

Skyline of Nes aan de Amstel

photo: ©MabelAmber

01.07
The late afternoon was just wonderful, the right kind of gold, mellow but blinding. I cycled along a road I had not visited since the eighties, unbelievable, so close yet so unloved. I noticed how smooth the cycle track was and I resolved to take myself there on roller-skates next spring – assuming my situation has not changed. You never know where you are tomorrow.
I saw rustic ancient farm houses, old iron gates, gravel drives bordered by old fashioned flowers – what a shame to see a brand new ugly car standing smack in the middle of it instead of  horse and carriage – oh well, you can’t have everything.
A familiar motor boat chugging along the river in the opposite direction – that boat is mostly moored to a jetty close to where I live – I got off my bike and called out to the skipper whether they would give me a ride – he called back: “No!” – his mate, seeing my disappointment added: “Well, no harm in asking lass…”
So I cycled on. Some ten minutes later I turned round and headed home. I passed the boat.  She was called “l’Espoir” – that skipper didn’t do justice to her name, dashing my hopes of a nice boat ride.

Once back in the civilized world (!) I popped into the supermarket, got coffee from the coffee mat. I noticed the Pakistani guy from the delivery service, been seeing him for about thirty years or so – he used to zoom around these parts in a snazzy red streamlined car, the back seat piled high with parcels – he was young and sort of good looking – some two years ago I came across him behind the wheel of a van, with a different company name on it, and he was wearing the company uniform, so evidently his old employer had been annexed by this big delivery service. It was then that we began exchanging short greetings in passing.
One day, last year, he came walking along my gallery, staggering under the weight of a couple of huge boxes, for my neigbours. When he had delivered them I invited him to come with me to my storage – once in there I presented him with a nifty collapsible trolley, for travellers to manage their suitcase. He gladly accepted my offer.  I had picked up the trolley, like two others (!) from the weekly street corner trash at some time.
So today I asked him how things stood and whether the trolley served its purpose? Would you believe it, but for the first time in all those thirty years he actually smiled!
He confirmed that all was well and that the trolley was just perfect. And he smiled again and lightly touched my elbow.

Now there is yet another guy, whom I have seen around for three decades also, mostly in the park; in the quiet park it is not uncommon to greet in passing, which I did, at least a couple of times in the beginning, but the guy never responded. He was tall, for some reason his appearance made me think he might be American. Always wearing wind-breakers, jeans of the very dark-blue variety and mountain shoes. He seemed very private, introvert, recluse even. I might have surmised that he could be fearful of my two dogs, but seeing they were firmly tied to their leashes that seemed unlikely.
Anyway, what happens last week is that I suddenly stand behind him in the check out line, yes, again the supermarket. He had grown older, of course, but still good looking, being one of those people whose advanced years actually becomes them.
I did not *dare* greet him. I honestly did not dare. He seemed more unapproachable than ever. And besides, we found ourselves in the midst of civilization, who knows what effect that would have upon him, that red haired woman yet again having the  audacity to send him her friendly nod. He spoke to the check out girl, lo, he was not American, but simply Dutch. Well, we’re making progress.

 

Amsterdam, woensdag-Wednesday 19-10-16

01.51
Net gekeken naar een echt grootse video, die een gemiddelde dag in Noord-Korea laat zien. Beeldmateriaal uit 2004, geschoten door een Nederlander, Pieter Fleury. Volstrekt zonder pretenties, zelfs van slechte kwaliteit, gecontroleerd door de regering, geen “onthullende” scenes die het rooskleurige imago wat Noord-Korea wil ophouden tegenover de buitenwereld zouden schenden, en zijn eigen inwoners bovendien, vandaar natuurlijk het verbod op reizen binnen hun eigen land. Ja, dat is nu juist de merite van deze video, de nauwkeurige registratie van een “gemiddelde” dag in het leven van een Noord-Koreaans gezien, niets meer, niets minder. We hoeven geen “verborgen” beelden van “de waarheid”. Het gewone leven spreekt namelijk boekdelen! Het gezin gebruikt de ochtendmaaltijd, nadat de vader de drie portretten van de twee Kims en nog een andere “godheid” heeft schoongeveegd. Het kleine meisje wordt naar de peuterschool gebracht door haar moeder, op weg zingen ze anti-Amerikaanse liedjes – zie hoe de peuters buigen voor het schilderij van Kim Jong-Il omringd door kinderen, voor ze de klas binnengaan, de propaganda wordt over de kleintjes uitgestort wanneer ze op hun kleine stoeltjes zitten in rijen tegen de wanden – en dit zijn kennelijk een kleine groepje uitverkorenen, die niet buiten spelen in de pauze, in plaats daarvan moeten ze oefenen op traditionele muziekinstrumenten zodat ze …de grote leider gelukkig kunnen maken. We zien de moeder de metro binnengaan, luidsprekers blèren propaganda door de gangen, op het plein voor de textielfabriek staat een groep geüniformeerde werkers in formatie opgesteld die met rode vlaggen zwaaien om de nieuwe fabrieksdag te openen – een jonge vrouwelijke werker verschijnt op het bordes van de hoofdingang, ze houdt een microfoon vast waardoor ze de werkers die binnendruppelen door het hek; ze verzekert hen dat zij vechten voor hun land door de productie te verbeteren – alweer komt er blèrende propaganda uit radio’s op de werkvloer waar de naaisters tenminste 150 jassen per dag moeten afleveren – maar die inspanning wordt gedwarsboomd door stroomuitval. De vrouwelijke werkers moeten uit eenstemmig antwoorden op de vragen van de baas. Gedurende een vergadering van de afdelingshoofden staat een hunner op en vernedert zichzelf ten overstaan van de anderen wegens haar falen om de werktuigen behoorlijke te controleren. Het is opmerkelijk te noemen dat er geen enkele emotie of echt berouw doorklinkt in haar stem, wanneer ze de monoloog afraffelt als een automaat.
In de loop van de vergadering gaat de telefoon van de voorzitter over, hij beantwoordt de oproep en zegt: “Ik zit in een vergadering, bel later terug.” Ha! Dat is tenminste te vergelijken met iedere vergadering in ieder kantoor van iedere Amerikaanse “honden” voorzitter. 

Er is een kort moment van ontspanning en menselijkheid tijdens de beelden van de Engelse les – de leerlingen moeten opstaan en een gesprekje voeren met de Koreaanse lerares – de antwoorden op haar vragen brengen misverstanden teweeg wat aanleiding geeft tot vrolijkheid – één leerling vertelt over haar zuster die met een “held” is getrouwd, hij verloor beide armen in een of ander gevecht, de lerares zegt; “Dus je zuster is getrouwd met een man zonder armen?” De vrouwelijke leerling beaamt dit en voegt er aan toe: “Ze zijn trots op onze familie en ons nieuws…” Op dat moment staat een mannelijke leerling op vanachter zijn lessenaar en vraagt, een grijns op zijn gezicht: “Waarom jouw zuster trouwde met je zwager?”, en je kunt hem gewoon hòren denken: “….kon ze niets beters krijgen dan een gast zonder armen…?” Iedereen in de klas gaat nu lachen, de lerares herhaalt de vraag aan de “zuster” en de laatste zegt: “Mijn zuster houdt van mijn zwager.” De lerares benadrukt: “Natuurlijk, zij zijn getrouwd omdat zij van elkaar houden, nietwaar? ” De “zuster” stemt hiermee in. De lerares richt haar aandacht dan op de gast die de vraag opwierp over de reden voor dit huwelijk, en vraagt hem: “Mijnheer Hong, bent u getrouwd of bent u vrijgezel?” De heer Hong staat op en zegt dat hij getrouwd is. De lerares nu weer: “Waarom bent u dan met uw vrouw getrouwd?” En de heer Hong zoekt naar woorden en zegt dan, terwijl hij met zijn ene hand een wapperend gebaar schuin achter zich maakt: “Mijn vrouw volgt mij…”. De leerlingen en de lerares schateren het uit en laatstgenoemde wijst dit antwoord af met een kort:  “Onzin!”, en voegt er aan toe: “Uu volgt uw vròuw! Voortdurend!” Wat je had kunnen verwachten, namelijk dat mijnheer Hong de loftrompet zou uitsteken over de zuster die met een ernstig verminkte man trouwt, nadat deze zijn armen heeft verloren omwille van de verdediging van zijn glorieuze natie, gebeurt niet, in plaats daarvan komt hij met amper gecamoufleerd ongeloof om de kennelijk mindere keus van de zuster.

Zie je wel, het zijn geen automaten, ze hebben hun eigen geest. Hersenspoelint is een machtig wapen, maar uiteindelijk zal de kracht van de geest de onderdrukking overwinnen, en de Noord-Koreaanse “goden”  zullen daar niets aan kunnen verhelpen, wanneer die vonk eenmaal overslaat naar het individu dat zijn rechten opeist, let op mijn woorden.

Maar, afgezien van een incidentele scheur in het uitdrukkingsloze beton van partij-praat, bestaat er letterlijk, letterlijk niets anders dan idolatrie van de twee Kims, het “gevecht” tegen de windmolens die “vuile imperialisten” en “Amerikaanse honden” heten en de verheerlijking van de natie. Alle spraak stopt daar – alle kunst stopt daar – alle arbeid stopt daar – elk spel stopt daar – alle reden stopt daar. Rest de vraag; Houdt al het denken daar op? Houdt seks daar op? Wordt van de hete Noord-Koreanen verwacht dat zij buigen voor de afbeeldingen van de grote leiders voor ze toegeven aan slaapkamergeneugten?  Wordt er van hen verwacht om de naam van Grote Leider te roepen op het moment suprême? Echt waar, dit zou me niet in het minst verbazen.

 

ENGLISH

01.51
Just watched a truly great video, showing us an average day in North Korea. Footage from 2004, shot by a Dutchman, Pieter Fleury. Totally unassuming, bad quality even, checked by the government, no “revealing” scenes which would betray the rosy image that North Korea wishes to uphold towards the outside world, and to its own inhabitants as well, hence of course the ban on free travel inside their own country. . Yet that is the merit of the video, the accurate recording of an “average” day in the life of a North Korean family, nothing more, nothing less.  We do not need “hidden” footage of “the truth”. The daily life speaks volumes! The family eats their morning meal, after the father has wiped clean the three portraits of the two Kims and some other “deity”. The little girl is taken to kindergarten by its mother, they sing  anti-American songs on their way – see  the tots bowing before the painting of Kim Jong-Il surrounded by children,  before entering the class room, the propaganda pouring out over the tiny tots as they sit on their little chairs in rows along the walls – and these are evidently a chosen few, not going out to play during recess, instead they must practice on traditional musical instruments so that they can…. make the great leader happy. We see the mother entering the subway, loudspeakers blare propaganda through the corridors, on the square before the textile plant the a group of workers in uniform stand in formation, waving red flags to open the new factory day – a young female worker appear on the steps before the main entrance, holding a microphone through which she welcomes the workers as they trickle in through the gate, assuring them they fight for their country by improving the production – blaring propaganda through radios again on the work floor where the seamstresses need to deliver at least 150 coats – but power cuts thwart that effort. The female workers have to answer in unison to the boss’s questions. During a meeting of heads of sections one of them rises and humiliates herself before all the others for not inspecting the equipment properly. Noteworthy is how her voice misses every emotion or true remorse, rattling off her unpunctuated monologue like an automaton.
In the course of the meeting the chairman’s phone rings, he takes the call and says: “I’m in a meeting now, call back later”. Ha! At least that compares to any meeting in any office of any American chairman “dog”.

There is a brief moment of relaxation and humanness during the footage of English classes – the pupils need to stand up and engage in conversation with the (Korean) teacher – the answers to her questions involve misunderstandings which gives rise to mirth – one student tells of her sister having married a “hero” who lost both his arms in some sort of combat, the teacher: “So your sister has married a man with no arms?” . The female student confirms and adds: “They are proud of our family and our news…” At that moment a male student stands up from behind his desk and asks, with a grin on his face: “Why your sister married your brother in law?”, and you can just hear him thinking, like ‘…couldn’t she get anything better than a guy without arms..?” Everyone in the classroom starts laughing, the teacher repeats the question to the “sister” and the latter says: “My sister loves my brother in law.” The teacher emphasizes: “Of course, they married because they love each other, right?” The “sister” agrees. The teacher then switches her attention to the guy who raised the question about the reason for this marriage, and asks him: “Mr. Hong, are you married, or are you single?” Mr. Hong stands up and says he is married. The teacher again: “Then why did you marry your wife?” And Mr. Hong searches for words and then says, his hand making a fluttering gesture somewhere behind him :” My wife follow me.” The students and the teacher burst out laughing and the latter dismisses this answer as “Nonsense!”, adding : “YOU…. you follow your wife! All the time!”. What you might have expected, namely that Hong would phrase a eulogy for the sister marrying a severely mutilated man, having lost his arms in defense of their glorious nation, did not happen, instead he comes up with his thinly veiled incredulousness at the sister’s evident inferior choice.

See, they’re not automatons, they’ve got minds of their own. Brainwashing is a powerful weapon but ultimately the power of the mind will win over suppression, and the North Korean deities won’t be able to do anything about it, once that spark ignites the individual claiming its rights, mark my words.

However, apart from an occasional crack in the stolid concrete of party-speak, there is literally, literally nothing else but idolization of the two Kims, the “fight” against the  windmills called”dirty imperialists” and the “American dogs” and the glorification of the nation. All speech stops there – all art stops there – all work stops there – all play stops there – all reason stops there. Begs  the question: does all thinking stop there? Does sex stop there? Are the horny North Koreans expected to bow before the pictures of the great leaders before they do endulge in bedroom frolic? Are they expected to shout the name of the Great Leader at the supreme moment? Honestly, this would not surprise me in the least.

 

Amsterdam, dinsdag-Tuesday 18-10-16

13.25
I stond op. Ik waste me. Ik kleedde me aan. Ik bereidde mijn maaltijd. Ik sprak met R. Ik luisterde naar de radio. Ik dacht na. Ik wenste twee vrouwelijke personen naar de hel. Ik vervloekte mijn eigen identiteit. Ik vervloekte de mensheid. Ik nam de vloek terug (de eerste). Ik controleerde het Help Forum. Ik vervloekte de radio die een technisch mankement heeft prees de radio omdat hij het nog steeds doet. Fleetwood Mac “As Long As You Follow”.

Tot zover.

15.36
Het is tijd voor een ernstige waarschuwing. begin niet ooit aan een relatie, of als vrienden, of als minnaars of een huwelijk met de “behoeftige helper”. Deze mensen hebben een probleem, gewoonlijk betreft het gebrek aan eigenwaarde, zelfs in erge mate. Gebrek aan eigenwaarde laat een gat achter, een gat vraagt om vulling, welnu, aangezien je niet de hele dag aan mensen kunt vragen of ze je willen vertellen of je wel oké bent, wend je je tot mensen van wie jij denkt dat zij misschien op de een of andere manier hulp nodig hebben, om vervolgens de rol van Vertrooster te gaan spelen. Nu hebben deze mensen een hoog emotioneel IQ, ze hebben veel subtiele methoden tot hun beschikking om in te spelen op de nood van de ander (die echt is) en, nu komt het: hoe ze zichzelf “nodig” moeten maken. Voila, gat is opgevuld! Vanaf dat moment kun je waarnemen hoe de Vertrooster parasiteert op de gezonde eigenwaarde van de ander en zoetjes aan, door een soort osmotisch proces, doen ze het voorkomen alsof zij, de Vertrooster, sterk is en vol zelfvertrouwen, met de ander als een beschadigde ziel die ego-reparatie nodig heeft; de Vertrooster zal ook, indien aanwezig, bepaalde benijdenswaardige eigenschappen in het slachtoffer bespringen, om ze zich vervolgens toe te eigenen.  Meestal zijn hun slachtoffers vriendelijke, spontane, naïeve mensen die de waarschuwingssignalen over het hoofd zien (of laten we zeggen, abusievelijk het voordeel van de twijfel te lang verstrekken), en gezien hun situatie hebben ze daadwerkelijk hulp nodig (vaal wegens omstandigheden), of anders enige geruststelling. Sommige tekenen die een Vertrooster kunnen verraden zijn hun intolerantie voor openhartigheid, wat ze afwijzen als “onvriendelijk”, hun sentimentaliteit, hun vertoon van overdreven “gevoel” voor anderen en hun verontschuldigende houding. Dat wil zeggen, in het begin wanneer ze hun manoeuvre “aankleden”; ze schijnen zich overmatig bezig te houden met de gevoelens van de andere, links en rechts verontschuldigingen uitdelen en hoe “naar” ze zich zouden voelen wanneer ze de grenzen van de ander zouden overschrijden enz. enz. enz.
Om een lang verhaal kort te maken: naarmate de tijd verstrijkt is de Vertrooster er in geslaagd om de rollen om te draaien tussen henzelf en hun “object” van bezorgdheid (ja, we hebben het nog steeds over het slachtoffer), daarbij suggererend dat laatstgenoemde misschien mank door het leven hinkt wegens allerlei beweerde psychologische aandoeningen, die natuurlijk in de Vertrooster leven en die ze projecteren op hun slachtoffer; tezelfdertijd leggen ze beslag op mogelijk bijzondere kwaliteiten die het slachtoffer wellicht bezit, die ze vervolgens aan zichzelf toeschrijven; dit identificatieproces kan heel ver gaan. Met name sensitieve of zelfs empathische mensen, vormen een geliefd doelwit voor behoeftige helpers. Vertroosters hebben er slag van om mensen aan het praten te krijgen om vertrouwelijke informatie met hen te delen.

Let op: behoeftige helpers zijn geen stiekeme prooidieren die hun slag slaan met voorbedachte rade! Hun gebrek aan eigenwaarde en het daaruit voortvloeiende sociale gedrag is iets wat de meeste hunner zich niet bewust realiseren. Hun handelingen ten opzichte van anderen worden gedicteerd door onderbewuste processen. De behoeftige helper is simpelweg bezig…. te overleven. Probeer niet een behoeftige helper te “helpen”. Maak je gewoon los nadat je bent wakker geworden, de vergissing je met hen in te laten eenmaal gemaakt, en laat ze hun eigen leven leiden. Einde verhaal.

Aan hen die zichzelf herkennen in bovenstaande beschrijving: bewustwording is de halve genezing!

ENGLISH

13.25
I got up. I washed. I dressed. I prepared my meal. I spoke with R. I listened to the radio. I thought. I scowled. I wished two female persons to hell. I cursed my own identity. I cursed humanity.  I took back the curse (the former). I checked the Help Forum. I cursed the radio which has a technical problem praised the radio for still working. Fleetwood Mac “As Long As You Follow”.

Thus far.

15.36
It is time for a serious word of warning: never ever set up a relationship, either as friends or as lovers or in wedlock with the “needy helper“. These people have a problem, usually this concerns lack of self-esteem, even to a grave extent. Lack of self-esteem leaves a hole, a hole asks to be filled, now seeing you can’t ask people all day long to tell you you’re okay, what you do then is turn to people of whom you think they may need help in any way,  to then play the role of  Comforter. Now the emotional IQ of these people is highly developed, they have many subtle methods at their disposal to play upon the other’s distress (which is real) and, here it comes: how to make themselves “needed”.  Voila, hole filled! From that moment on you can observe the Comforter  sponging upon the other persons’s healthy self esteem and gradually, by some process of osmosis, make it seem as if they, the Comforter, are strong and self confident, with the other a damaged soul in need of ego-repair; the Comforter will also pounce on any specifically enviable quality in the victim to then assume it.  Mostly their victims are kind, spontaneous  naive people who overlook the warning signals (or let’s say unjustly extending their benefit of the doubt), and seeing the situation they are in (often through circumstance) may indeed need some help, or else reassurance. Some signs that can betray a Comforter, is their intolerance for straightforwardness, denouncing it as “unkind”, their sentimentality, their show of exaggerated “feeling” for others  and their apologetic attitude. That is to say, in the beginning, when they will “dress up” their manoeuvre; they seem overly concerned with the other’s feelings, apologizing left and right and how they would feel bad if they transgressed the boundaries of the victim. etc. etc. etc.
To make a long story short: over time the Comforter has managed to turn the tables on their “charge” (yes, still talking of  the victim), suggesting that the latter may be crippled in life, due to all kinds of alleged psychological afflictions, which of course live in the Comforter and which they are projecting onto their victim; at the same time they claim any special qualities the victim may possess as their own; this identification process can go very far. Notably sensitive, or even empathic people, form a likely target for needy helpers. Comforters have a way for making people open up to share confidential information with them.

Note: needy helpers are  not sneaky predators who go about their actions in a pre-meditated way! Their lack of self-esteem and the resulting social behaviour is something most of them do not even consciously realize.  Their actions towards others are dictated by subconscious processes. The needy helper is simply… surviving. Do *not* attempt to “help” a needy helper. Just disengage yourself after you woke up, having made the mistake of engaging, and leave them to their own life. End of story.

To them who recognize themselves in the description above: awareness is half the cure!

 

 

 

Amsterdam, maandag-Monday 17-10-16 II

20.33
Ik wankel onder een innerlijke strijd. Heb de vorige twee posten privé gemaakt, waarin ik mijn beslissing aankondigde om het publiceren van openbare posten te staken. Misschien kom ik er in de loop van de volgende dagen wel uit. Van binnen ben ik ziedend na blootgesteld te zijn geweest aan mensen met problemen, en die bovendien sterke neigingen vertoonden tot projectie, daarbij leugens en manipulatie niet schuwend. Dergelijke incidenten raken mij diep – ik gedraag me dan als een wild, in het nauw gedreven dier.

Het is onverstandig om in persoonlijk contact te komen met je lezers. Ik wist dit al vanuit mijn jeugd; mijn schrijvende vader ontmoette weleens een van zijn bewonderaars en hij was lang niet altijd gelukkig met wat zo iemand te zeggen had over zijn werk, ook al waren het nog zulke lovende woorden. Maar verkeerd begrepen worden is natuurlijk dodelijk. Met name wanneer jij er zelf het onderwerp van bent.

Na de uitwisseling met de genoemde mensen voel ik mij bezoedeld, en, zoals aangeduid, in staat van verwarring. Ik vraag me af of deze twee dames ten volle beseffen wat hun kleine spelletjes teweeg hebben gebracht.

01.33
Rob vroeg me nu net: “Zul je ooit nog je ware identiteit hier noemen?
En mijn antwoord is: “Nee! Niet ooit, gezien de stupide reacties die de waarheid los maakt. Om dol van te worden.”
Ik hoor hem lachen en hij zegt: ” Zul je het zeggen wanneer een of andere organisatie je 100 miljoen dollar zou aanbieden?
Dus wat kan ik anders zeggen dan … “Dat is een aanbod wat ik niet af kan slaan.”

Goedenacht.

Ik voel me voldoende hersteld om te kunnen slapen.

ENGLISH

20.33
I am reeling under an inner struggle. Have made the previous two posts private, in which I announced my decision to stop publishing my posts as public. Perhaps I will come to terms with it in the course of the next few days. Inwardly I am seething after have been exposed to people with problems, and aside from that, who  showed strong tendencies to project, thereby not eshewing lies and manipulation. Such incidents affect  me deeply – I will behave like a wild and cornered animal.

It is unwise to make personal contact with your readers. I already knew this from my youth; my dad, a writer, would now and then meet one of his fans and it wasn’t always that he’d be happy with what they had to say about his work, no matter if they wrapped their words in praise. But naturally being misunderstood is fatal. Notably if you yourself are the subject.

The exchanges with mentioned people has left me feeling sullied, and, as indicated, in a state of confusion. I wonder if these two ladies fully realize what their little games have brought about.

01.33
Rob just asked me: “Will you ever again make mention of your true identiy on here?
And my answer is: “No! Not ever, seeing the stupid responses  truth will evoke. Makes you want to scream.”
I hear him laughing and saying: ” Will you say it if some organization would offer you 100 million dollars?
So what else can I say than…”That is an offer I can’t refuse.”

Good night.

I feel sufficiently restored to get some sleep.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!