Amsterdam, woensdag-Wednesday 07-10-15

23.59
De buurvrouw vroeg mij of ik het niet koud had, zonder jas op de fiets. Nee lieve dame, ik douche mij met steenkoud water, en dat levert een interessante bonus op. Ironisch genoeg zag ik, net nadat ik de buurvrouw aansprak, een vreemd vliegje voor mijn rechteroog hangen. Ik vroeg haar of zij iets voor mijn gezicht zag wapperen, een klein beestje of stofje, aan een van mijn haren, maar ze zag niets. Enfin, drie seconden later wist ik het: “mouche volantes”!
Deze kennis flitste door mij heen, toen de buurvrouw niets bleek te kunnen vinden aan de buitenzijde van mijn oog. Het waren de woorden van een voormalig receptionist van het zorgcentrum die mij ooit eens had verteld last te hebben van deze “mouches volantes” (letterlijk “vliegende vliegen”) die in mijn herinnering kwamen. Toen ik mijn vriendin later op de avond belde, en mijn “dilemma” ter sprake bracht bleek dat er hele zwermen door haar eigen ogen zweefden, al meer dan vijftien jaar. Toch een vertroosting, gedeelde smart is halve smart, en nu weet ik zeker dat je er niet blind van wordt. Trouwens, het schijnt dat jong en oud bezocht kan worden door deze grappige kleine vliegjes die hun best doen je visie te verzieken.
Een korte zoektocht op het Net brengt mij naar een site waar wordt verteld dat je je voorraad gelatine moet aanvullen om het mouches probleem te bestrijden; ze worden veroorzaakt door vertroebeling van het glasvocht. Dus nu moet ik ofwel bouillon getrokken van botten gaan nuttigen of anders bouillon van vissenkoppen. Denkelijk het laatste alhoewel het kwik misschien debet kan zijn aan nieuw kwaad. Ik houd u op de hoogte.

Met dezelfde vriendin naar de film geweest (toen nog zonder een vliegende mug door mijn oog) – een merkwaardige film, waarvan ik de clou miste. De vrouwelijke hoofdrol werd vertolkt door Charlotte Rampling die een ontzettend vervelende trut moest neerzetten – mijn god, ze vulde haar rol zo goed in dat de film er bijna door werd verziekt. Overigens is Rampling een van de weinige actrices die niet gezwicht zijn voor plastische chirurgie. Zègt ze. Op Internet is een lijstje, te vinden, vergezeld van foto’s natuurlijk, van oudere diva’s die het tot nu toe zonder spuiten en snijden hebben gesteld. Ik zal je dit zeggen: ik vertrouw deze rapporten niet helemaal. Of anders zijn de foto’s “gelift”.

 

 

ENGLISH

23.59
The neighbour lady asked me whether I wasn’t cold, cycling with no coat on. No, dear lady, my morning showers are stone cold and that provides an interesting bonus. Ironically, just before addressing her, I noticed a strange mosquito dangling before my right hand eye. I asked her if she saw anything fluttering before my face, a small fly or speck of dirt, from one of my hairs, but she could not confirm. Anyway, three second later I knew: “floaters”!
This intelligence flashed through me, when my neighbour failed to detect anything on the outside of my face. They were the words of a former receptionist at the care center who had once told me he was troubled by these “floaters”, which came to my mind. When I called my friend, later in the evening and mentioned my “plight” it appeared that entire swarms floated through her own eyes, for more than fifteen years. Still a consolation, trouble shared is trouble halved and now I am sure the floaters won’t turn you blind. For that matter, it seems that both young and old can be visited by those cute little floaters, trying hard to spoil your outlook.

A brief quest on the Net takes me to a site where they tell you that sufficient gelatin will fight the floaters; these are caused by “degenerative changes to the vitreous humour”, popularly said: the vitreous humour gets murky. So now I need to consume broth drawn from bones or else from fish heads. I think the latter is preferable, although the mercury may bring about yet other evils in my system. I shall keep you tuned.

Went to the movies with the same friend (the floater not yet floating around in my eye) –  strange film, of which I missed the clue. The female protagonist was Charlotte Rampling who needed to portray an hugely boring, drab cow – my god, she filled in her part so well that it almost spoiled the film. Then Rampling is one of the few actresses not having succumbed to plastic surgery. She *says*. On the Internet is a list, accompanied by photos of course, of those older divas who so far went without filling and cutting. I shall tell you this: I do not trust these reports. Or else the photos have been “lifted”.

Amsterdam, maandag-Monday 05-10-15

3.31 pm
Waarom beklaagt de Community Manager zich er eigenlijk over,  vanaf het begin al met zijn wenken dienaangaande in het Help Forum, dat hij zo’n “moeite” moet doen de vrede te bewaren? Waarvoor is hij eigenlijk aangesteld? Dat hoort gewoon bij zijn werk, daarvoor heeft de leiding hem aangenomen, en echt niet om de blues te zingen in het Help Forum, omdat we het hem zo moeilijk zouden maken, en ook niet om morele druk uit te oefenen op de leden van de site.

Herken uw verantwoordelijkheden en erken ze!

Iemand die lijdt aan depressies heb ik een onmiddellijk gebruik van vitamine D aangeraden, juist in dit jaargetijde, wanneer de dagen korter worden en wanneer de zon beduidend minder op onze ontblote huid schijnt. Vitaminetekort kan oorzaak van nogal wat geestelijke malaise, met name de vitamines B1, B3 en D. Een paar flesjes vitamine kosten minder dan de dokter en die zal je malaise trouwens ook niet kunnen verhelpen, tenzij ze slim genoeg zijn om het tekort te onderkennen. Maar gewoonlijk schrijven ze heel andere pillen voor, de “mokerslag” soort, die je lichamelijk en geestelijk afhankelijk zullen maken.

Ik stelde scherp op een meerkoet, in de rivier, komen een stelletje knullen langs in de pre-puber leeftijd, en een van hen riep “Hee mevrouw, waarom fotografeert u een meerkoet?!” Zijn uitroep ontlokte een schaterlach aan zijn maten. Ik was verbijsterd. Die knul KENDE werkelijk de naam van het soort, “meerkoet”! In deze tijd waar meer dan de helft van de westerse kinderen denkt dat eieren gemaakt worden van mais, melk uit fabrieken komt en biefstuk van de kip is. Vreemde gozer, met merkwaardige interessess… die de namen van vogels kent…

Trouwens, wat vertellen ze tegenwoordig in godsnaam aan de bloem der natie in de klaslokalen? Wij leerden vroeger waar de melk vandaan kwam, en de eieren en de boter en kaas en biefstuk. Echt waar, we leerden het gewoon, zelfs voordat we het niet langer wisten.

 

ENGLISH

3.31 pm
Why is the  Community Manager actually complaining, from the beginning already, dropping hints in the Help Forum, that it requires such a lot of his trouble to keep the peace? What has he been appointed for? It is simply part of his job, the management took him on to do just that, and really not to sing the blues in the Help Forum, because we would be making life so “hard” for him and also not to exert moral pressure on the site members.

Recognize your responsibilities and acknowledge them!

Advised someone plagued by depressions  to start taking vitamins, right now, precisely in this season, the days growing shorter with significantly less sunshine on our exposed skin. Vitamin deficiency can be cause of a fair number of spiritual slumps, notably the vitamins B1, B3 and D. A couple of bottles of vitamin pills cost you less than the docter, and they won’t be able to remedy your slumps unless they are keen enough to recognize the deficiency. But usually they will prescribe quite different pills, the hammer-on-the-head variety which will make you mentally and physically dependant.

6.37 pm
I focused on a coot, in the river, along came a couple of pre-teen boys on bikes and one of them shouted “Hey lady why are you shooting a coot?!” This triggered screams of laughter from his mates. I was amazed. That kid actually KNEW the name of the variety “coot”! In this day and age where more than half of the western children think that eggs are made from corn, milk comes from a factory and steak is from chickens. Weird kid, pursuing strange interests… knowing the names of birds….

By the way, what the hell are they telling the flower of the nation in the class rooms? We used to learn where the milk came from and the eggs and butter, and cheese and steak. Honestly, we simply learned it, even before we no longer knew.

 

Amsterdam, zondag-Sunday 04-10-15

14.31
Wat staat er achterop het doosje met zakjes panklare Julienne soep? Dit:

Zet wat jazz op, snij fijne prei in fijne ringetjes en draai heerlijke soepballetjes. Kook ze mee in deze swingende soep en vergeet niet mee te zingen!

Thuis zeiden wij altijd, vroeger: “Soep met ballen, dat zal je wel bevallen!” Zo zie je maar weer, ergens werd er toch naar ons geluisterd.
Deze aanbeveling komt trouwens van dezelfde firma die ik een klacht heb toegezonden  – het betrof de slappe croutons in de soep sachets voor één kop. Nog geen antwoord gehad. Of zou ik het moeten doen met het “swingende” recept?

De soep was oké, ook zonder ballen, omdat ik geen vlees meer eet – en ook kwam het niet bij me op om naar Miles Davis te zoeken op YouTube met wie ik lekker uit mijn dak had kunnen gaan gedurende het soep-bal.

Mijn nogal uitgesproken meningen, hier gepubliceerd, over bepaalde leden van het Help Forum, alsmede mijn brief aan de Community Manager, heb ik privé gemaakt. De betrokkenen weten nu hoe ik over hen denk (en dan ben ik nog mild geweest!) en wanneer ze een greintje verstand in hun botte hoofden hebben dan weten ze nu ook wie ik werkelijk ben – ofschoon ze dat intuïtief al dondersgoed wisten. Maar is het niet makkelijk, zo schrikbarend makkelijk om wat je diep van binnen weet, negeren! Je kunt immers gewoon doorgaan je daden te begaan totdat het te laat is om ze ongedaan te maken!
Ze zullen meer van mij horen, andere plaats, andere tijd.

Ik zal overwegen om enige indrukken van mijn ervaringen in het Help Forum weer te geven. Vanavond. Maar eerst ga ik de zonnige middag in, wat ervan over is, om “foto’s te nemen” zoals de community manager wel adviseerde wanneer hij draadjes waar het er heet aan toe ging, sloot, ha!

01.54
De foto’s die ik heb genomen vanmiddag in de polder zullen de goedkeuring van die andere community manager vast niet kunnen wegdragen! Teveel ruis en enorm oninteressante onderwerpen. Waarschijnlijk alleen geschikt voor fotografen die inhoud boven vorm stellen en ladingen ruis in hun foto’s gooien want dan is het “kunst”!
Na het schieten ging ik naar de supermarkt, voor het inwisselen van mijn Nationale Postcode Loterij kortingsbon, maar liefst € 12,50.
Maar wat bleek: geen van de aangeboden kortingsartikelen zou ik ooit willen kopen! Behalve… de soepen. Tenslotte ben ik met vijf pakken soep vertrokken en twee zakjes biologische chips van alle groenten behalve….aardappels. Overigens had ik gisteren al extra soep gehaald, dus voor de komende twee weken zit het met de soep wel goed hier.

Heb gespeeld met het idee om enkele ervaringen in het Help Forum te onthullen… maar ik laat het vallen. Ik ben er zeker van dat een aantal van die mensen deze blog zullen opzoeken voor meer “nieuws”; ze zullen misschien moeilijk om kunnen gaan met min of meer gedetailleerde verslagen over die unieke chemie tussen hen en mij.
Maar zouden er zoveel woorden voor nodig zijn? Het komt allemaal neer op dit zinnetje: ik was in dat form het zender van letterlijk iedereen., net zelden woordelijk.

Ik hoefde niet mijn toevlucht te zoeken tot truukjes om iemands woorden weer te geven zelfs voordat hij ze had gepubliceerd. Heel vaak leverde mij dat de woede van de forumgangers op (met name van de Sluwe Smeerlap) aangezien zij aannamen dat ik ongemerkt hun posten kopieerde na te hebben gespiekt. Niet waar! Niet waar! Hun woorden kwamen simpelweg tot mij langs buitenzintuiglijke weg, maar er hing niet altijd een naamkaartje aan.

ENGLISH

14.31
What does it say on the back of the box holding the ready made Julienne soup? This:

Play some jazz, cut fine leek in thin rings and fix some mini meatballs for in the soup. Boil these in the swinging soup and don’t forget to sing along!

Back home, in the old days, we used to say: “Balls in the soup, that’s super doop!”  Which just goes to show, somewhere they’ve been listening to us. This recommendation by the way, is from the same firm I sent a complaint – it concerned the limp croutons in the soup sachets for 1 cup. No response yet. Or is the “swinging” recipe to compensate?

The soup was okay, without balls too, because I no longer eat meat – besides it didn’t occur to me to search for Miles Davis on YouTube who could accompany me living it up with my soup ball.

I turned my rather explicit opinions, published here, about certain members of the Help Forum, as well as my letter to the Community Manager, private. Those concerned now know how I think about them (and I was still mild!) and if they have a grain of sense under their thick skulls then they now know too who I really am – although they  intuitively realized all the damn time.  But isn’t it easy, so frightfully easy to ignore what you know deep down inside! After all, you can simply go on committing your deeds until it is too late to undo them!
They will hear more from me, another place, another time.

I may consider handing out some impressions of my experiences in the Help Forum. Tonight. But first go out into the what is left of the sunny afternoon, to “take some pictures!” as the community manager has been seen to advise when closing some heated threads, ha!

01.54
The pictures I shot this afternoon in the wetlands will most likely not meet with the approval of that other community manager! Too much noise and hugely uninteresting subjects. Probably only suitable for photographers who put content over form, adding loads of noise to their photos for then it will be “art”!
After shooting I popped in to the supermarket to cash in my National Zipcode Lottery discount coupon, no less than € 12.50. What should happen:  none of the offered discount articles were anything I would want to buy! Save for…. the soups. Finally I left with five cartons of soup and two packes of organic vegetable chips yet  no…. potatoes. For that matter I had bought extra soup yesterday so for the coming fortnight all is well in regard to soup at this address.

Toying with the idea of revealing some experiences in the Help Forum… and am not going through with it. I am sure a number of those people will look up this blog for more “news”; they may find it hard to cope with more or less detailed accounts of that unique chemistry between them and me. Better to wait.
But would I need so many words for it? It all boils down to this little sentence: in that Help Forum I was literally everyone’s transmitter, not rarely verbatim.  I did not need to resort to tricks to reflect someone else’s words before they even published them. Many time this earned me anger from the regulars (notably the Conniving Wretch) since they assumed I had sneakily copied their post after seeing it. Not true! Not true! Their words simply came through on my ESP but not always labeled with the name of the owner.

 

 

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.