Amsterdam, dinsdag-Tuesday 5-12-17 on Woens.-Wed. 6-12-17

04.10
Welnu, de dingen liepen uit de hand. Ik had besloten de pen ter hand te nemen ruim voor de tijdsaanduiding boven deze post, maar…. ik nam veel andere dingen ter hand. Laten we blij zijn dat ik althans terug ben.

De zaken lopen goed voor mij: de oogspecialist constateerde dat mijn gezichtsveld onaangetast is, nadat de problemen waren gediagnosticeerd. Wanneer ik geluk heb blijft de situatie stabiel, wanneer ik pech heb zal de chirurg mijn netvlies aan elkaar moeten naaien.
Goede zaak nummer 2: ik kon een aantal recente ongemakken (huidproblemen en jeuk) traceren naar Candida woekering. Veel mensen schijnen er aan te lijden, in een meer of minder ernstige mate, maar zij zijn zich daar totaal niet bewust van en blijven zoeken naar de oorzaak van een menigte vage klachten, die, alle bij elkaar genomen, zorgen voor veel ongemak. De woekering moet zijn samengevallen met mijn omschakelen naar de veganistische leefwijze: ik begon me vol te proppen met pinda’s en rozijnen, precies de voedingsstoffen die mensen die van nature overgevoelig zijn voor Candida slecht zullen verdragen. Wat is Candida precies? Wikipedia: “ Candida is een geslacht van gisten die schimmelinfecties (candidiasis) kunnen veroorzaken.” (Lees ook de Engelse pagina, die is uitgebreider)
Candida gedijt op suiker en schimmel, rozijnen is een en al suiker en pinda’s hebben te maken met schimmel.
In twee maanden tijd werd mijn weerstand verpest, dat is wat Candida doet: samen met alle andere dingen die het in je gestel kapot maakt, het valt je immuniteit aan. Resultaat: ik werd verkouden… voor het eerst in vijf hele jaren! Maar goed, het rozijnenblik is nu leeg en ook de pindabus – ik verving die laatste met walnoten – er is geen vervanging voor rozijnen en ik ben bedroefd. Koffie en thee, zelfs zonder suiker, zijn ook taboe – dus ik zag me genoodzaakt mijn heil te zoeken bij carobbe poeder – geen straf, je kunt er  een heerlijke warme drank van maken.

Goed zaak nummer 3: ik vond de kracht om een zeker forum te ontwijken. Zoals wij alle weten zijn forums een magneet voor halve zolen, onstabiele individuen, verliezers en psychopaten. En, wat ik heel goed besef, ben ik een magneet voor halve zolen, onstabiele individuen (van beide geslachten), verliezers en psychopaten. Zonder in details te treden en om een lang verhaal kort te maken: weer zo’n element begon mij te trollen, nadat hij andere leden was gaan trollen, waar ik openlijk bezwaar tegen aantekende. Er kwam geen steun mijn kant uit, integendeel (weten we niet allemaal dat de meeste mannen fragiele ego’s bezitten tegenover sterke vrouwen), dus ik hield de eer aan mezelf en verliet in stilte het forum. Ze zoeken het maar uit. Maar één is zeker: zo’n helper als ik zullen ze niet zo snel vinden, deskundig, hulpvaardig, beleefd en empathisch. Their loss, not mine.
G., toen hem een en ander werd medegedeeld, lachte en zei: “Mabelia, op een dag zal de hele wereld je forum zijn, een aangezien deze wereld niet zelden “het gekkenhuis van het universum” wordt genoemd, krijg je 8 miljard “halve zolen, onstabiele figuren, verliezers en psychopaten” toegeschoven…” We lachten hier hard om. G. tovert altijd een glimlach op mijn gezicht of zelfs krijg ik de slappe lach – gewoonlijk doet hij zijn uitspraak na een betekenisvolle stilte en dan op die droge manier van hem, wat mij steevast de shit doet vergeten.

Goede zaak nummer 4: een onverwacht brokje bevestiging, bij de opticien. Ik kan daar niet op ingaan in deze bladen, in feite is deze “goede zaak” slechts bedoeld als memo voor mij. Dus de lezer mag zich gelukkig prijzen over mijn schouder mee te kunnen lezen.

En afgezien van deze goede dingen zijn er natuurlijk de gebruikelijke ergernissen, zoals het on.ge.lo.fe.lijke kromme Nederlands van de Nederlandse nieuwslezers.  Eerlijk, het IS ongelofelijk: de verkeerde voorzetsels, de lamme constructies, de topzware stijl en de zinsbouw waardoor je gaat geloven dat deze bulletins geschreven zijn voor een gehoor van vierjarige kinderen. Ik ben er volkomen, honderd procent zeker van, dat de nieuwslezers van veertig jaar geleden, afgezien van een enkele misser, hun publiek bulletins in vlekkeloos Nederlands presenteerden, duidelijk bedoeld voor volwassenen.
Nadat mijn pakje niet op tijd werd geleverd werd ik, voor de gelegenheid lid van een Facebook groep die zich toelegde op het klagen over de afgrijslijke dienstverlening van Post. nl. Man, het Nederlands waarmee de groepsleden hun commentaarvelden vol schreven was slechter dan wat de lagere klassen in de goede oude slechte tijden op papier zetten, die zeldzame keren dat ze de pen opnemen – echter, deze nieuwe generatie van “ongeletterden” kregen wel hogere scholing, tenminste enkele jaren meer dan de kansarmen in vroeger tijden die nooit iets hogers bereikten dan de lagere school, afgezien van leerscholen en de huishoudschool waar pennen en papier hoofdzakelijk werden gebruikt om recepten te noteren en lijsten schoonmaakgerei. Let wel, ik kijk absoluut niet neer op mensen die hun Nederlands niet beheersen maar ik zie het wel degelijk als een nationale tragedie dat het onderwijssysteem overduidelijk is gedegenereerd tot een graad waar de mensen die het voorrecht genoten van een hogere opleiding nu terug bij af zijn, dezelfde plek waar de minder bevoorrechten stonden in die o zo oneerlijke tijden, en die regels vol fouten krabbelden zonder enige notie.

O trouwens, ik kreeg een bericht van een site waarop ik geabonneerd ben, een online fotobewerkingsprogramma, om mij kond te doen van nieuwe mogelijkheden en ja, er stond “wanna”. Dus mijn eerste opwelling was terug te schrijven, en zouden zij mij alsjeblieft niet willen aanspreken in terminologie uit popliedjes en van de straat, maar zouden zij in plaats daarvan alsjeblieft correct Engels willen gebruiken? Maar toen beteugelde ik mijn impuls, tenslotte waren het aardige mensen, die snel antwoordden wanneer de site het niet goed deed en dan, ze hadden het zo geregeld dat ik de nieuwe site mocht blijven gebruiken voor de oude prijs. Zucht. Hoe verander je de wereld wanneer je je belangen moet bewaken?

ENGLISH

04.10
Well, things ran out of hand. I had decided to take up the pen well before the time stamp above this entry, but… I took up many other things. Let us be glad at least I am back.

Things are good for me: the eye specialist found that my field of vision is unimpaired, after the trouble was diagnosed.  If I am lucky the situation stays stable, if I am unlucky the surgeon will need to sew up my retina.
Good thing number 2: I could trace a number of recent discomforts (skin problems and itches) to Candida overgrowth. Many people seem to suffer from it, in a more or less severe stage, but they are completely unaware and keep searching for the cause of a host of vague complaints, which, taken together, takes care of much discomforts. The overgrowth must have come on together with my going vegan: I commenced stuffing myself with peanuts and raisins, precisely the foods which people who are genetically more sensitive to Candida will take badly. What is Candida exactly?  Wikipedia : “Candida albicans is an opportunistic pathogenic yeast that is a common member of the human gut flora. It does not proliferate outside the human body. It is detected in the gastrointestinal tract and mouth in 40-60% of healthy adults.” (Look it up.)
Candida feeds on sugar and mold, raisins is sugar all over and peanuts have to do with mold.
In two months my immunity got busted, that is what Candida does; together with all the other things it breaks in you, it attacks your immunity. Result:  I caught a cold.. for the first effing time in five whole years!
Anyway, the raisin bin is empty now and so is the peanut tin – I replaced the latter with walnuts – there is no replacement for raisins, and I am sad. Coffee and tea, even without sugar, are taboo too – so I had to resort to carob powder – no punishment, because it makes delicious hot drinks.

Good thing number 3: I found the strength to steer clear of a certain forum. As we all know, forums are a magnet for weirdos, unstable individuals, losers and psychopaths. And as I know full well, I am a magnet for weirdos, unstable individuals (of both genders), losers and psychopaths. Without going into details and to make a long story short: again one such element began trolling me, after he had begun to troll other members, to which I openly objected. No support was forthcoming, on the contrary (don’t we all know that most men have fragile egos against strong women), thus I took the honourable way out and silently left the forum. But one thing is certain: they won’t likely find another helper like me, knowledgeable, helpful, polite and empathic. Hun verlies, niet het mijne.

G., when he was notified smiled and said: “Mabelia, one day the entire world will be your forum, and seeing this world is not uncommonly called “the madhouse of the universe”, you will have 8 billion “weirdos, unstable individuals, losers and psychopaths” on your hands…” We shared a huge laugh over that. G. always makes me smile or even double up with laughter – he usually makes his statement after a meaningful silence, and then in that dry way of his, which never fails to make me forget the shit.

Good thing number 4: an unexpected snippet of confirmation, at the optician’s. I cannot dwell on this in these pages, in fact this “good thing” is meant as a memo just for me. So the reader may consider themselves privileged to read over my shoulder.

And apart from all these good things there are of course the usual annoyances, such as the un.be.lie.va.bly crummy Dutch of the Dutch news readers. Honestly, it IS unbelievable: the faulty prepositions, the crippled constructions, the lopsided style and the sentence structure which leads you to believe these bulletins are written for an audience of four year olds. I am perfectly, one hundred percent sure that, apart from an occasional slip, the news readers forty years ago presented their audience with bulletins in flawless Dutch, clearly meant for adults.
For the occasion, when my package was not delivered on time, I joined a Facebook group dedicated to complaining about the atrocious service of the Dutch postal delivery system. Man, the Dutch the group members used to fill their comment fields was even worse than what the lower classes in the good old bad old days committed to paper, those rare times they took up the pen – however, this new generation of “illiterates” did receive advanced schooling, at least a couple of years more than the underprivileged in former times who never made it to anything higher than primary school, apart from crafts training and domestic science school, where pens and paper were used to write down recipes and lists of cleaning gear. Mind you, I do absolutely not look down on people who don’t master their Dutch, but I DO regard it as a national tragedy that the educational system has obviously degenerated to a degree where the people who enjoyed the privilege of advanced schooling are now back at square one, the same spot as where the disadvantaged stood around in those oh so unfair times, scribbling imperfect lines without knowing they did.

Oh by the way, I got this message from a site to which I subscribe, an online photo editing program, to tell of new features and yes, it said “wanna”. So my first impulse was to write back, and would they please not address me using lingo from pop songs and from the street, but instead would they please want to employ correct English? But then I curbed my impulse, after all they were nice people who responded swiftly whenever the site was ailing and anyhow they made it so that I could pay the old price for the new site. Sigh. How to change the world when you need to guard your interests?

 

Amsterdam, zaterdag – Saturday 25-11-17

16.52
Hier ben ik, uit de chaos vandaan gehaald, ha! Maar nee, mijn leven is een ordentelijke zaak, goed gestructureerd rond werken, eten, slapen, taken en in het algemeen een nette, aangepaste, sociaal acceptable mens te zijn, ik zou mezelf gelukkig kunnen prijzen om deze korte lijst eigenschappen te kunnen opstellen. Of zij voordelen zijn dan wel nadelen, zegeningen of vloeken, is een onderwerp voor discussie. Waar ik me niet mee bezighoud, discussies. Ik word er gek van.

Dus wat heb ik uitgespookt? Het gebruikelijke: werken, eten, slapen…. enz.

Eén ding heeft me nogal geschokt: ik ben verkouden geworden! Ndat ik vijf lange jaren niet bezocht werd door enig virus (tenminste, als dat wel het geval was dan  boekten zij bij geen succes), is een of ander gemeen klein ziekmakertje mijn gestel binnengedrongen om daar verderf te zaaien, alhoewel op kleine schaal: overtollig snot, keelpijn, jeuk in de neus, een rauwe “interessante” stem, gelijkend op die van Marianne Faithful, en en hinderlijke hoest. R. merkte op, met sombere stem, dat mijn afgenomen immuniteit moet worden geweten aan… gebrek aan slaap. Nu zit er een kern van waarheid in zijn diagnose. Er moet iets aan worden gedaan. We startten het nieuwe bedtijdprogramma enkele dagen geleden maar tot nu toe, u raadt het al, is het mislukt. Opnieuw proberen?

Mijn energieleverancier presenteerde mij met … een leuk cadeautje. Iets meer dan 4 jaar geleden schreef ik me in op een of ander spaarprogramma, waar je punten kon sparen die je vervolgens kon inwisselen tegen producten (nodeloos te zeggen, alle te maken hebbend met elektriciteit op enigerlei wijze). De tijd vliegt en plotseling had ik 1325 punten bij elkaar. Dus ik bestelde een set van LED gloeilampen (een zoektocht op het Net onthulde dat deze een waarde hebben van 9, 75 euro per stuk), waar 825 punten aan op gingen. Het volgende: hoe zou mijn energieleverancier mij de lampen sturen? Tegen die tijd, de besteldienst kennende, had ik de leverancier moeten mailen om hen vriendelijk te vragen of die 14 kilometer tussen hun hoofdkwartier en mijn huis per fiets zou kunnen overbruggen opdat zij mij die lampen overhandigden in Weesp? Inplaats daarvan liet ik het op z’n beloop dus de leverancier maakte gebruik van hun vaste besteldienst, Post.nl…. Nu is het zo dat deze dienst onbetrouwbare postbodes in dienst neemt…. moet ik nog meer zeggen.
Om een lang verhaal kort te maken: de track&trace status zei: “Wij hebben u gemist! Maar wij komen terug!” met vermelding van de datum van de volgende dag plus een nieuwe tijd. Onnodig te zeggen, wist ik onmiddellijk dat de bezorger *niet* op de bel had gedrukt, aangezien ik praktische de gehele dag aan de bel geplakt zat, en overigens vond ik evenmin het vereiste briefje waarop stond “De bezorger was hier enz.”
Tenslotte was het mogelijk om het bezorgadres om te zetten naar een afhaalpunt in mijn buurt, waar, uren te laat, mijn pakje werd afgeleverd.

Dus hier is mijn Nieuwjaarsvoornemen: niet ooit meer spullen van het Net te bestellen, tenzij de verkoper gebruik maakt van een andere, betrouwbaarder besteldienst, of anders kan ik de bestelling ophalen in de fysieke locatie van de verkoper zelf EN, dat andere heel belangrijke puntje: betalen op aflevering. Basta.

Voor ik het vergeet: ik controleerde de beweerde “heiligheid” van zwarte mensen – aangezien een zeker percentage (een groot percentage!) de zwarte medemens bijzonder mild beoordeelt, wat de suggestie wekt dat de blanken de slechteriken zijn en dat zij het echt allemaal gedaan hebben met de zwarten als de eeuwige slachtoffers  van de arrogantie van de blanke en diens wreedheid en meer… maar verschillende bronnen op het Net vertellen mij dat de zwarte bewoners van Afrika in vroeger tijden er geen been in zagen om hun eigen mensen te verkopen aan de moslims die de woestijn overstaken om nieuwe horizonten te verkennen. En wat te denken van Idi Amin en Jean Bokassa? En hoe staat het met de gelederen van Boko Haram? Zou je hen ‘engelen” willen noemen?
Het lijkt mij een voorbeeld van positieve disseminatie wanneer je het recht om slecht te zijn, zoals andere mensen, van de zwarte mens zou afnemen: van binnen is zwart hetzelfde als wit. Punt uit.

ENGLISH

16.52
Here I am, retrieved from chaos, ha! But no, my life is an orderly affair, well structured around working, eating, sleeping, chores, and generally being a well-behaved, adapted, socially acceptable human being. I might count myself fortunate to be able to draw up this little list of qualities. Whether they are benefits or drawbacks, blessings or curses,  is a topic for discussion. Which I do not engage in, discussions. They drive me nuts.

So what have I been up to? The usual: working, eating, sleeping…. etc.

One thing rather shocked me: I caught a cold! Not having been visited by any virus (at least if so, they did not book any success at my end) for five whole years, some pesky little sick-maker made its way into my system to wreak havoc, though on a small scale: surplus snot, pain in my throat, itch in nose, a raspy, “interesting” voice, not unlike Marianne Faithful, and an annoying cough. R. observed, in a sombre voice, that my decreased immunity should be chalked up to … lack of sleep. Now there is truth in his diagnosis. Something should be done about it. We started the new bedtime program a few days ago, but so far, can you guess, it failed. Try try again?

My energy provider presented me with… a sweet present. A little over 4 years ago I subscribed to some saving program, where you could save points which then you might redeem for  products (needless to say, all related to electricity in some way). Time flies and suddenly I had 1325 points. So I ordered a set of six LED light bulbs (a search on the Net revealed that these have a value of 9,75 euros each), consuming 825 points.
Next thing: how would my energy provider send me my lamps? At that stage, knowing the delivery service, I should have mailed the provider to kindly ask them whether I could bridge those 14 kilometers between their headquarters and my home by bike to then hand me the lamps in Weesp? Instead I let things go and so the provider used their standard delivery service, Post.nl. …. Now this service employs untrustworthy delivery men and – women…. need I say more.
To make a long story short: the track&trace status said “We missed you! But we will be back!”, and it stated the date of the next day plus a new time stamp. Needless to say I instantly knew the carrier had *not* pressed  the bell, seeing I was practically glued to the bell all day, and besides I did not find the required note saying that “the courier was here etc.”
In the end I was able to change the delivery address to a delivery point in my neighbourhood where, hours overdue, my package was delivered.

So here is my New Year’s resolution: not ever to order stuff from the Net unless the vendor makes use of a different, more reliable delivery service, or if I can pick it up in the physical location of the vendor themselves AND, that other important thingie: pay on receipt. Period.

Lest I forget: I checked the alleged “saintliness” of  black people – seeing a certain percentage ( a large percentage!) judges the black fellow humans particularly mild, suggesting that it’s the whites who are the baddies and that they really done it all and that the black are the eternal victims of the white man’s arrogance and cruelty and more … but various sources of the Net tell me that the black inhabitants of Africa in former eras actually saw no harm in selling their own people to the Muslims who crossed the desert to have a look beyond new horizons. And what about Idi Amin and Jean Bokassa? And what about the ranks of Boko Haram? Would you call them “angels” ?
It would seem an instance of positive discrimination if you were to take the right to be evil, like other humans, away from black people: inside black is the same as white. And that’s that.

Amsterdam, donderdag-Thursday 16-11-17

20.58
Sinds ik voor het laatst postte, drie dagen geleden, zijn enkele zaken duidelijk geworden:

A. het feit dat mensen snijtanden hebben classificeert hen in het geheel niet als vleeseters, een argument dat laatstgenoemden graag opvoeren als het “natuurlijk” bewijs dat mensen noodzakelijkerwijs vlees moeten eten. Er zijn zat herbivoren die indrukwekkende snijtanden bezitten. En…. hoe zou iemand anders van appels willen afhappen, wortelen, knollen, en stukken selderij van de steel, hmm? En dan zijn onze snijtanden ook nog vrij iel voor het afscheuren van brokken vlees van een dampende prooi, ha! Menselijke kaken zouden ook anders zijn geconstrueerd dan die van carnivoren, wat ze ongeschikt maken voor de wijze waarop laatstgenoemden voedsel tot zich nemen. Dan is er de zuurtegraad van onze maag: de magen van carnivoren scheiden zuren af die het type bacterie doodt levend in rauw vlees, tegengesteld aan de zuren in de menselijke maag – slecht doorgekookt voedsel, laat staan rauw vlees, zal gevaarlijk zijn om vanzelfsprekende redenen.

B. het waren niet de blanken die aan land gingen in Afrika om de zwarten bijeen te drijven en hen naar hun plantages te verschepen over de Atlantische oceaan. Het waren de volkeren in Afrika zelf die een voordeeltje sloegen uit de strubbelingen tussen Afrikaanse stammen, en regelde om de gevangenen te kopen van een overwinnaar (dus, laten we dit even vaststellen, de zwarten verkochten hun eigen mensen!). Kennelijk onderkenden reizende Mohammedanen uit het Nabije Oosten dit gat in de markt en maakten er gebruik van. Zij op hun beurt verkochten ze aan de Amerikanen in kustplaatsen. Trouwens, het zou niet haalbaar zijn voor deze witte bezoekers om de binnenlanden van het donkere continent in te gaan; het artikel verklaarde dat de tropen niet voor niets “het graf van de blanke” werden genoemd.

C. blanken evenzo waren het doelwit van slavernij, ze werden opgepakt uit kustplaatsen in Ierland, Engeland, België, Nederland en in Afrika verkocht. Lees daarvoor het Wikepedia artikel “De slavenhandel van Barbarije”.

Goed, het is een grote geruststelling te weten dat de zwarten hun eigen mensen verkochten. Wat de notie overbodig maat dat zwarte mensen heilige wezens zijn met de witten als de duivel in persoon. Maar goed, Idi Amin en Bokassa hadden al het denkbeeld omtrent de beweerde heiligheid van zwarten vernietigd.

ENGLISH

20.58
Since I posted last, three days ago,  a couple of things have become clear:

A. the fact that humans have incisor teeth does not at all classify them as meat eaters, an argument  the latter like to dish up as the “natural” evidence for people’s necessity to eat meat. Plenty of herbivores possess impressive incisors. And…how else would anyone want to bite into apples, bite carrots, tubers, bite off bits from celery stalks, hmmm?  And then too our incisors seem pretty flimsy for tearing off chunks of meat from a steaming kill, ha! Human jaws too have a different construction than those of carnivores, making them unfit for the kind of feeding that the latter do. Then there is the acidity of our stomach: carnivores’ stomachs release acids which kill the kind of bacteria living in raw flesh as opposed to the acids in the human stomach – undercooked meat, let alone raw meat, will typically be dangerous for obvious reasons.

B. it wasn’t the whites who stepped ashore in Africa to round up the blacks and bring them to their plantations across the Atlantic Ocean. It was the peoples in Africa itself who took advantage of struggles among African tribes, arranging to buy the captives from some victorious tribe (so, no mistaking, the blacks sold their own people!). Apparently traveling Muslims from the then Near East recognized this niche and exploited it. They in their turn sold them to the Americans in coastal towns. For one thing, it would not be doable for these visiting whites to go into the interior of the dark continent; the article stated that the tropics are not called “the white man’s grave” for nothing.

C. whites too were subjected to slavery, being rounded up from coastal town in Ireland, England, Netherlands and Belgium and sold in Africa. See the Wikipedia article about that: “The Barbary slave trade”.

Okay, that is a great comfort to know that the blacks sold their own people. Which removes the notion that black people are saintly entities and that whites are the devil in person. Anyway, Idi Amin and Bokassa already destroyed that idea of the black people’s alleged saintliness.
The writer of the article in question which I came across, objected to the way in which white children in the UK are made to believe that the white race is deeply guilty, and that they, the kids, bear the burden of this evil legacy their forebears left them. Instead, she contends, they should be taught the facts about slavery, instead of the popular myth, convicting the whites as a bunch of relentless exploiters, where in fact Islamic peoples have a far bigger share in that institution called “slavery”. And of course, not to forget the Romans and the Greeks.

Then there is the irony that precisely by placing the burden of the guilt upon the shoulders of the whites, you elevate them to a superior level. For the capacity of knowledge of one’s wrong doing is reserved for finely chiseled minds; the primitive thinker will not be open to this type of awareness.

Amsterdam, zondag-Sunday 12-11-17

01.06
Mijn leven lijkt een hortende reis te zijn op woelige digitale baren, met hoge software golven die op mijn dek kletsen, lees verder:

1.  Mijn computer Expert installeert Office 2016 en Acrobat DC Pro op mijn MSI laptop, Windows 10;
2.  Mijn computer laat mij op een verkeerd venster klikken, wat een ravage creëert  dus ik haal Office 2016 eraf en tegelijkertijd Acrobat Pro;
3. Ik ontdek de aard van de ravage, maar te laat, aangezien de programma’s al verdwenen zijn;
4. Ik ga terug naar Expert, die beide programma’s helemaal overnieuw installeert;
5. Ik ontdek dan dat Acrobat DC Pro ontwikkeld is door een idioot die niet weet dat we onder de basisregels van rangschikken ook deze twee onderscheiden: getalsmatig en alfabetisch, waar je begint met 1 en dan 2 enz. of anders begin je met A gevolgd door B enz., kortom de idioot heeft de gebruikers van dit programma veroordeeld ingewikkelde omwegen te bewandelen simpelweg om hun bestanden in de juiste volgorde in de PDF portfolio te krijgen, gegeven dat de idioot ook niet de sleepmethode implementeerde;
6. Ik ga terug naar Expert opdat hij Acrobat DC kan verwijderen om in plaats daarvan Acrobat XI Pro te installeren, de laatste versie waar slepen nog steeds mogelijk is;
7. Expert is zo vriendelijk om mij de derde operatie in rekening te brengen;
8. Ik zal Expert’s gebaar belonen door een pond verse wilde zalm voor zijn innig geliefde kat, te kopen.

Zie je, terug naar de zee!

Amen.

Mensen, SLA ACHT OP DEZE WAARSCHUWING: Adobe Acrobat DC PRO  moet u onder GEEN ENKELE omstandigheid kopen als u een PDF portfolio wilt aanmaken met een werkbare methode om je bestanden te rangschikken in de portfolio !!! Wanneer je het wel doet zul je gek worden en Adobe vervloeken, om het verlies van je geld jammeren, je bestanden een rotzooitje. Hou het  gewoon bij Adobe Acrobat XI Pro.

ENGLISH

01.06
My life seems  a jolting journey on turbulent digital seas, with high software waves crashing on my decks, continue reading:

1.  My computer Expert installs Office 2016 and Acrobat DC Pro on my MSI laptop, Windows 10;
2. My computer lets me click on the wrong window, creating havoc so I de-install Office 2016 and at the same time Acrobat DC Pro;
3. I discover the nature of the havoc, but too late, since programs already gone;
4. I return to Expert, who installs both programs all over again;
5. I then discover that Acrobat DC Pro has been developed by a nitwit, who does not know that among the basic rules of sorting we distinguish: numerical and alphabetical order, where you begin with 1 and then 2 etc., or else you begin with A followed by B etc., in short the nitwit has convicted the users of this program to delve into convoluted detours simply in order to get their files in the right order in the PDF portfolio given that the nitwit did also not implement the drag-and-drop feature;
6. I return to Expert so that he can remove Acrobat DC Pro, and instead install Acrobat XI Pro which is the last version where drag and drop is still possible;
7. Expert is so kind to not charge me for the third operation;
8. I shall reward Expert’s gesture by buying a pound of fresh wild salmon for his cat whom he loves dearly.

See, back to the sea again!

Amen.

People HEED THIS WARNING:  do NOT purchase Adobe Acrobat DC PRO under any condition if you wish to create a PDF portfolio with a workable way of sorting your files in the portfolio!!! If you do you will turn crazy and curse Adobe, bemoaning the loss of your money, with your files in a jumbled mess. Just stick to Adobe Acrobat XI Pro. 

Amsterdam, woensdag-Wednesday 08-11-17

02.42
Ik had de grote dikke deken voor de deuropening willen hangen, waar de deur ontbreekt, aangezien ik die eruit haalde zo’n veertien jaar geleden. Naarmate de dagen kouder worden is het verstandig om de warme lucht in de keuken te houden, waar ik meesttijds verblijf wanneer ik niet slaap of buitenshuis ben. Ik reikte naar die deken op de plek waar ik hem bewaarde en…. geen deken. Tuurlijk, veel andere dekens, maar niet de gewenste ( is het niet altijd zo?). Maar goed, ik was enorm geërgerd, toen ik een andere bedekking ophing om dat deurgat te blokkeren, een oud kleed (te smal) en me afvroeg hoe voor den duivel zo’n grote dikke plak (namaak) wol totaal was verdwenen. Twee dagen later bracht ik een en ander ter sprake bij mijn buurman en hij zei: “Plotseling zul je eraan denken en dan weet je het, het valt je in, zomaar…” Ik zei dat ik hoopte dat hij gelijk zou krijgen.
Diezelfde dag pakte ik een bezem en een emmer en ging de galerij schrobben, een rot klusje. Het ging moeizaam vanwege de nieuwe galerijvloer die was opgeruwd, zodat vuil stevig bleef kleven; de vorige coating was glad en het vuil loste gewoon op en je kon het naar het afvoerputje sturen met een paar ferme  uithalen van de grote wisser op zijn lange stok. Ik hield even op en terwijl ik op mijn bezem leunde, nam ik het stukje wat ik al geschrobd had in ogenschouw  –  toen, om de een of andere reden keek ik omhoog en zag het galerijlampje, bevestigd aan het galerijplafond, pal voor mijn voordeur. Het is een rechthoekig omhulsel waarin een TL buis, wanneer hij wordt aangezet (door een centraal automatisch verlichtingssysteem voor het hele blok) valt er niet alleen een plas licht op mijn stoepje, maar dit straalt uit aan beide zijden, waarbij een deel van mijn slaapkamerraam wordt verlicht. Dit, zoals je je kunt voorstellen, is nadelig voor mijn nachtrust, reden waarom ik een slaapmasker ben gaan dragen, een goede manier om onwenselijk licht buiten te sluiten. MAAR…. geen enkel slaapmasker kan de genadeloos priemende zonnestralen tegenhouden in de lente en de zomer, die tegen mijn slaapkamerraam slaan, beginnend om half zes; niet alleen trekken zij zich niets aan van het slaapmasker (wat mijn ogen niet hermetisch verzegelt) maar deze ongenadige zon verandert het bed in een zwembad.  Kwestie is, ik zie het niet zitten om meters en meters dik zwart fluweel te kopen en daarvan gordijnen te naaien, serieus, van de gedachte word ik niet goed. Afijn, om een lang verhaal korte te maken, hier is de uitsmijter: ik liet de bezem op de galerijvloer kletteren en rende mijn flat in, door het halletje, en dan mijn slaapkamer in en jawel, daar hing nog steeds de dikke deken voor mijn slaapkamerraam, van zijn roede, over de echte rode gordijnen heen, van dun katoen; de gehele lente en zomer had hij zijn isolatiewerkzaamheden trouw verricht. En ondanks al mijn zoeken, daarbij mijn flat overhoop halend, had ik hem niet gezien, recht voor mijn ogen.
Ik ging naar mijn buurman en drukte op zijn bel – hij deed open en lachte toen hem er melding van deed en toen zei hij: “Ik zei het je al, het schiet je zomaar te binnen….”

Voor de rest: gigantisch geworstel met Office 2016 en Acrobat Reader DC. Ik zal geen gedetailleerd (inzichtelijk!) rapport afleveren van deze worsteling, MAAR…. ik ben de overwinnaar in genoemde worsteling met Microsoft en Adobe, ha! En daar ben ik terug bij af, gebruik makend van Word 2007 en Acrobat Reader XI, nadat ik de versies genoemd in de eerste zin had gedumpt. Je wordt ouder en wijzer dus nu weet ik in elk geval waarom precies 3000 pagina’s vol code werden toegevoegd aan mijn Word document van één enkele pagina, wat natuurlijk de krankzinnig lange conversietijd verklaart, benodigd om een docx te converteren naar een PDF.

Eind goed al goed.

O, trouwens, wederom een van mijn afbeeldingen, waaraan ik veel tijd had besteed, werd afgewezen, met als grond dat de fotomanipulatie te “simpel” was. Nou breekt mijn klomp. Hier is hij en leg hem vast in uw geheugen, want op een dag wordt dit misschien een heel beroemde afbeelding (zie Engels gedeelte):

ENGLISH

02.42
I had wanted to hang the large thick blanket before the door opening, which misses its regular door, seeing I took that out some 14 years ago. As the days get colder, it is wise to hold the warm air inside the kitchen where I dwell, most of the time when I am not sleeping or outdoors. I reached for that blanket in the place where it would be stored and… no blanket. Oh sure, lots of other blankets but not the coveted one (isn’t it always like that?). Anyway, I was immensely annoyed, as I hung up a different cover to block that door opening, an old carpet (too narrow) and wondered how in hell such a big thick chunk of (fake) wool could have gone totally missing.  Two days later I mentioned the incident  to my neighbour and he said “Suddenly you’ll think of it and you’ll know, it will come to you just like that…“. I said I hoped he’d be right.
That same day I took out the broom and a bucket and set to scrubbing the gallery, a hateful chore. The going was tough, because of the new gallery floor which was roughened, so that dirt clung firmly; the previous coating was smooth and dirt simply dissolved in the water and you could direct it to the drain with a few draws of the big wiper on its long handle.  I stopped for a moment, and, leaning on the broom, surveyed the bit I had already scrubbed – then, for some reason, I looked up and noticed the gallery lighting, attached to the gallery ceiling right before my front door. It is a rectangular casing with in it a fluorescent tube, when turned on (by a centralized automatic lighting system for the whole block) it not only casts a pool of light on my doorstep, but this fades out to either side, thereby illuminating part of my bedroom window. This, as you can imagine, is detrimental to my rest, which is why I have taken to wearing a sleeping mask, a good method to block out unwanted light. BUT…. no sleeping mask can stop the merciless piercing rays of morning sun in the spring and summer, which bash against my bedroom window starting at 5.30; not only do they ignore the sleeping mask (which does not hermetically seal my eyes) but this relentless sun will turn the bed into a swimming pool.  The thing is, I am simply not up to buying yards and yard of thick black velveteen and sew curtains from it, seriously, the thought makes me unwell.
Anyway, to make a long story short, here is the punchline: I let the broom clatter and ran into my flat, through the corridor and into my bedroom and sure enough, there was the thick blanket still hanging before my bedroom window, from its rod, covering the real red curtains from thin cotton, having loyally done its good isolation work all through spring and summer. And despite all my searching, upturning my flat, I never saw it, straight before my eyes.
I went to my neighbour, rang his bell – he opened the door and smiled as I told him, then he said: “I told you, it will come back to you just like that…”

For the rest: gigantic struggles with Office 2016 and Acrobat Reader DC.  I shall not give the full (insightful!) report of these struggles, BUT… I am the victor of this battle with Microsoft and Adobe, ha! And with that I am also back at square one, using Word 2007 and Acrobat Reader XI, having ditched the versions mentioned in the first sentence. You live and you learn, so now in any case I know why exactly 3000 pages filled with code were added to my Word document of a mere 1 page, which of course explains the insanely long conversion time needed to convert from a docx to a PDF.

All is well that ends well.

Oh by the way, yet another image of mine, on which I had spent lots of time, was discarded declined, on the grounds that the photo manipulation was “too simple”. Well, I’ll be damned. Here it is, and remember it well, ’cause one day this may become a very famous image:

 

TEST

embedded via gp
then deleted from flickr

FUJI BEW ORIG 2. digionbew 5. Mei - 17-05-16 - The Moat at Moersbergen

public image – then deleted from flickr

SCENICS - digitaalonbew VIIIW - 03-10-15 - Flat Dutch

Public image to be replaced on Flickr

SCENICS - digitaalonbew VIIIW - 03-10-15 - Vintage walk

 

Public, then turning private

SCENICS - digitaalonbew VIIIW - 03-10-15 - Vintage walk

Private embedded with GP, then GP expired:

SCENICS - digitaalonbew VIIIW - 03-10-15 - Vintage walk

 

In the case of the two examples above the fix does not seem to have worked – clicking on them takes you to the Yahoo sign in page.

Renewed test, July 10 2017 – posted per GP, then expired on Flickr.

SCENICS - digitaalonbew VIIIW - 03-10-15 - Vintage walk//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!