Amsterdam, zaterdag-Saturday 26-11-16

Vrijdag 25-11-16 01.06 
Ik ben er straks, eerst even slapen.
Later: Nou, dat ging even niet door.

Zaterdag 26-11-16 – 00.07

Trivia:

1. dat bepaalde boterham-smeersel, genaamd “Choba” (kort voor “chocoladeboter”, die ik op mijn tienerboterham smeerde…. bestaat feitelijke nog steeds – wow, vintage beleg – en ik wist toentertijd niet dat het een gezondheidsgevaar betekende: stond stijf van de suiker, verzadigde vetten en andere toevoegingen die tegenwoordig als hoogst verdacht worden beschouwd, waar alles wat NIET de naam “onbewerkt voedsel” verdient een misdaad tegen de samenleving is. Maar goed, Choba werd trouwens gelanceerd zogezegd, in 1948, een jaar voor mijn eigen lancering.
Gisteren moest ik er ineens aan denken, vreemd, hoe het brein zich gedraagt, goed, dus ik nam een kijkje bij de boter en margarine afdeling in de Jumbo supermarkt en tot mijn verrassing (en vreugde), daar had  je ‘m, het welbekende pakje Choba, onveranderd door de decennia heen, en nog steeds gefabriceerd doorBrinkers. Het gaf me een gevoel van welbehagen, een verbinding met mijn verleden; zo veel is verdwenen, zo veel is vergaan, maar Choba staat nog bovenaan, ha!

2. heb besloten om nooit meer officieel toiletpapier te gebruiken, het soort dat in rollen word geleverd, en de rollen gaan in pakken van drie of vier of acht, zelfs zestien en helemaal door naar 24 (voor de grote toilet gebruikers) – sinds vorige week lijkt krantenpapier dit doel beter te dienen dan waar het oorspronkelijk voor werd bestemd, namelijk nieuws, maar dat kan ik op het Net vinden,dus waar zou je de dagelijkse hoop beter mee kunnen opruimen dan het dagelijks nieuws? Veeg je gat af met de wereld en jou kan niets meer gebeuren.

Persoonlijk:

Dolgelukkig met mijn Windows 7 op mijn oude Acer laptopje!
Ik haalde hem gisteren op van Computer Rider, de coole gast die meer weet van computers dan de beste ingenieurs van Microsoft, ik zeg het je. Deze kleine Acer is trouwens mijn allereerste computer, ik kocht hem tien jaar geleden, op tweeëneenhalve maand na, begin februari 2007. Aan het einde van dat jaar werd hij overlapt, zogezegd, door de 17 inch Toshiba. Bij een van die zeldzame gelegenheden waar ik hem nog gebruikte, kon ik niets met hem aanvangen, de browser werkte niet, niets laadde, maar ikzelf werd wel behoorlijk opgeladen en ik liet hem op het bureau vallen in een krankzinnige woedeaanval, en aangezien dat een val was van zo’n 50 centimeter, raakte de Acer in een coma. Begin dit jaar werd met behulp van P. een nieuwe versie van XP geïnstalleerd (ik had dringend behoefte aan een tweede laptop, je weet maar nooit wat er gebeurt met het hoofd-apparaat) maar het ging allemaal heel stroef en traag. Dus Computer Rider installeerde Windows 7, en geloof me, ik heb dat besturingssysteem altijd al gewild, nadat ik het herhaaldelijk was misgelopen: op de Acer zat XP, op de Toshiba Vista, en zijn opvolger, de MSI was toegerust met Windows 8.1 (geüpgraded naar Win. 10 vorig jaar). Windows 7 is helemaal fabuleus, wanneer ik het vergelijk met Vista, 8.1 en het akelige Win. 10.

Nieuws:

De twee Noord-Koreaanse YouTube kanalen waarop ik was geabonneerd, zijn ergens in de laatste vier dagen gesloten door YouTube. De reden die werd gegeven in de rode balk bovenaan de nu dode, kanalen zou een overtreding van de YouTube regels zijn geweest. Dat verbaasde mij. Volgens het commentaar van een gebruiker zou een veelvuldig gebruik van het misbruik vlaggetje hebben gemaakt dat de YouTube robot werd geactiveerd en het kanaal eruit haalde. Godzijdank echter, dat mij nu de grote ergernis wordt bespaard van de commentaren onder letterlijke iedere video, door een of andere gebruiker met de naam “roguenation”; deze halve gare, postte, of liever provoceerde iedere kritische gebruiker met volslagen stupide tirades tegen alles wat westers genoeg was om als een “vuile imperialistische aanvaller te worden geclassificeerd en meer van dergelijke epitheta.  En je “weet” dat ze stom zijn en je ‘weet” dat je ze moet negeren en toch haalt dit soort gesofisticeerde uitlokkingen je het bloed onder je nagels vandaan – net als de pestkoppen op het schoolplein die je lieten schuimbekken van woede wanneer ze lage beledigingen over je moeder riepen.

Hoe kom ik dus nu aan mijn Noord-Koreaanse nieuws? Er is nog het “Uriminzokkiri” kanaal, een “door de staat geleide website die nieuws aanbiedt vanuit het Noord-Koreaanse Centrale Nieuws Agentschap (zie daarvoor Wiki).
Welnu, ook daar kom ik dezelfde wonderlijke Engelse ondertitels tegen, dus dat is prettig en vertrouwd. Commentaren zijn uitgeschakeld voor deze video’s, godzijdank. Ze zijn professioneler, de presentatie is gelikter, ik heb nog niet de vrouwelijke nieuwslezer gehuld in roze nationale dracht, achter het bureau gezien, die haar presentatie altijd aanving met een eerbiedige buiging over de papieren tussen haar vingers  – en ook de knappe weervrouw in haar (ook weer roze) namaak Chanel pakje schittert van afwezigheid, trouwens, het hele weerbericht, wat soms wel tien minuten duurde, is verdwenen.
Ik zie van een voorbijflitsend stukje video dat wij “de vis” moeten “configureren” en voorts: “het gaat in feite om de mannen in het verhaal”.
Nou, wat het dan ook moge betekenen, het is wel seksistisch.

Ik verlaat deze bladen om de ogen te sluiten, daarbij nog weer zo’n prachtige en hogelijk toepasbare ondertitel  citerend: “Ja, deze zal de patiënt gedurende 19 uur doen opleven.”
(Ik hoop ietwat eerder terug te zijn.)

PS O, David Hamilton is door – zelfmoord, gevonden in zijn Parijse appartement.

 

ENGLISH

Friday 25-11-16 01.06
I’ll be here in a while, first some sleep.
Later: Well, that never came through.

Saturday 26-11-16 – 00.07

Trivia:

1. that particular chocolate spread, called “Choba” (short for “chocolate butter”), which I used to put on my teenage sandwich…. actually still exists – wow, vintage spread – and I never knew back then, that it was a health hazard: loaded with sugar, saturated fats, and other additives which are considered as highly suspect in these days, where anything NOT deserving the name “whole food” is a crime to society. Anyway, Choba was actually launched, so to speak, in 1948, one year before my own launching.
Yesterday it suddenly popped into my mind, strange, how the brain behaves, anyway, I took a look in the butter and margarine section at the Jumbo supermarket, and to my surprise (and delight), there it was, the familiar packet of Choba, unchanged throughout the decades, and still manufactured by Brinkers. It gave me a sense of well being, a connection to my past; so much has gone, so much has died, but Choba is still there, trusted and tried, ha!

 

2. have decided to never again use official toilet paper, the kind that comes in rolls, and the rolls come in packets of three or four or eight, even sixteen and right up to 24 (for the big toilet spenders) – since last week newspaper seems to serve this purpose even better than what it is originally designed for, namely news, but that I can find on the Net, so for the daily dump, what could be better than the daily news to clean up ? Wipe your ass with the world and you are good to go.

Personal:

Deliriously happy with my Windows 7 on my old Acer lappy !
I picked it up yesterday from Computer Rider, the cool guy who knows more about computers than Microsoft’s core engineers, telling you. This little Acer is actually my very first computer, bought it ten years ago, short of two and half months, beginning of February 2007.  End of that year it was overlapped, to to speak by the 17 inch Toshiba. On one of those rare occasions where I used it, I could not get it to do anything, the browser did not perform, nothing loaded,  but I myself *did* get worked up and dropped it on the desk in a fit of insane anger, and seeing that was a drop of some 50 centimeters, lappy went into a coma. Beginning of this year with the help of P. a fresh version of  XP was installed ( I badly wanted a second laptop, you never know what may happen to the main machine) but the going was tough and slow.
So Computer Rider installed Windows 7, and believe me, I had always wanted that OS, having missed out on it: the Acer came with XP, the Toshiba came with Vista, and its successor, the MSI, was fitted out with Windows 8.1 (upgraded to Win. 10 last year). Windows 7 is absolutely marvelous, if I compare it to Vista, 8.1 and the horrid Win. 10.

News:

The two North Korean YouTube channels which I was subscribed to, have been shut down somewhere in the past four days by YouTube. The reason stated in the red bar across the top of the now dead, channels was stated to be a violation of the YouTube guidelines. That surprised me. A comment by a user read that a massive use of the flag button could have caused the YouTube violation bot to trigger a shut down. Thank god though I am spared the major annoyance of the comments below each and every vid, by some user called “roguenation”; this moron posted, or rather baited any critical user with their totally stupid rants against anything  identified as sufficiently western to be classified a “dirty imperialist attacker” and similar epithets. And you *know* they are stupid, and you *know* you should ignore them and yet this type of sophisticated baiting sets you on edge – not unlike the bullies in the schoolyard would make you fume with rage when they directed base insults at your mother.”
So now how to come by North Korean news? There still is the “Uriminzokkiri” channel, a “State-controlled website that provides news from North Korea’s Central News Agency” (see Wiki on that).
Well, there too I encounter the same weird English subtitles, so that is nice and familiar. Comments are disabled for these videos, thank god. The vids seem more professional, the presentation is slicker, I have not yet spotted the lady news reader in the pink national garb, behind the desk, who used to begin her presentation with a deferential bow over the papers lying between her fingers – and too  the pretty weather lady in her (again pink) faked Chanel suit is conspicuously absent, matter of fact the entire weather report, which lasted some 10 minutes, has gone.
From a quick flash of video the subtitle reads that we “must configure the fish” and that “men are really the story“.
Well, if anything, the latter statement seems a bit sexist.

I am taking leave of these pages to get some shuteye, quoting another wonderful, and highly applicable subtitle: “Yes. This will revive the patient for 19 hours.
(I hope to be back somewhat sooner.)

PS Oh, David Hamilton is dead – suicide, found in his Paris apartment.