Amsterdam, zondag-Sunday 27-11-16

22.04.13

Trivia:

1. “Jezus is in onze harten” en “In de naam van God”, twee ondertitels onder een Noord-Koreaanse video over de visserij. Wel, wanneer die Noord-Koreaanse vissers in de video die zinnen werkelijk uitspraken… dan zouden zij rond deze tijd weleens een enkele reis hebben gekregen naar bestemming “heropvoedingskamp nummer 22”.

2. Het Nederlands kent deze uitdrukking “broodjeaapverhaal” (de Engelse term daarvoor zou zijn “stadslegende”. De term is ontleend aan het boek “Broodje Aap” van de Nederlandse schrijfster Ethel Portnoy, 1978; het bevatte een aantal destijds min or meer populaire stadslegenden, de titel verwijst naar het gerucht dat het beleg van broodjes in Aziatische snackbars daadwerkelijk uit apenvlees bestonden.
Vandaag kwam het bij me op dat er iets profetisch aan deze term kleeft; ongeveer vier jaar later, in 1982, werd de wereld zich in toenemende mate bewust van AIDS, een ziekte veroorzaakt door een virus, die wild om zich heen greep in de mensenmaatschappij. Dit virus werd later getraceerd naar een bepaald soort Afrikaanse apen, een gewilde prooi van Afrikaanse jagers en bedoeld voor  menselijke consumptie, al dan niet in de vorm van een oerwoud-burger. Het vlees droeg (en draagt) de toepasselijke naam “bushmeat”.
Een curieuze associatie? Misschien.

3. Max Verstappen, de Nederlandse Formule 1 tiener en wijsneus is een grote ergernis.

4. Een van mijn beschikbare foto’s op Pixabay, de grote gouden sleutel op een hek, illustreert een artikel vol adviezen aan jong christelijke vrouwen die op het punt staan met een man te trouwen; ik had geen tijd om het artikel te lezen, maar heb zo’v vermoeden dat het toch niet de raad zal geven om hun nieuwe Droomprins te trakteren op een partijtje afzuigen.

Persoonlijk:

Ging op zaterdag naar de winkel, missie: de aankoop van een setje externe laptop speakers. Om een vage reden oordeelde ik het verstandig vroeg te zijn, dus om 11 uur spoedde ik mij naar mijn bestemming. Nou, ik had geluk, de winkelmedewerker pakte het laatste exemplaar van een plank. Je moet altijd naar je intuïtie luisteren.

Het tweede ding waarvan ik had besloten mezelf erop te trakteren: een draadloze muis. Niet zomaar een muis, maar een Logitech. Ik koos een zwarte met een rode band over de zijkant, kosten: 16.99 euro.

Ik nam mijn buit mee naar huis, zette het op het aanrecht en ging onmiddellijk van de speakers houden, bijna vertederend, de manier waarop ze hun best deden om echt indrukwekkend te zijn en de dienst uitmaakten op het tafelblad!
Tegen de tijd dat ik de Logitech had uitgepakt om hem gelijk te proberen…. was er een moeilijkheid. Waar was de dongel om in de USB poort van mijn laptop te steken? Ik keerde de grote blisterverpakking waar ik de muis uit had losgetrokken om en bekeek hem van alle kanten op zoek naar een verborgen compartimentje, maar dat scheen er niet te zijn. Ik kreeg een ingeving: zou hij, de dongel dus, zijn weggestuiterd toen ik de blister  bovenaan had opengeknipt (blisterverpakkingen weerstaan feitelijk iedere poging tot openen, tenzij je een assortiment kloeke werktuigen aanwendt)? Ik kroop rond over de keukenvloer, op zoek naar de uiterst kleine dongel, maar het enige wat ik vond was een verlept spruitje, een haarspeld, een flessendop en een boodschappenlijstje van een maand geleden.

Goed, ik deed mijn jas aan, stopte de gekraakte blister in mijn rugzak, samen met de muis en ging terug naar de winkel, godzijdank dichtbij, en het was zonnig.

De dame bij de klantenservice, deed de muis open, wees naar het compartiment *binnenin* de muis om vervolgens de dongel die het bevatte, eruit te halen.
“Het staat in de gebruiksaanwijzing”, zei ze, wijzend op de kaart die in de blister zat, eraan toevoegend: “Je kunt het zien op het plaatje.”

Ik snap het…

ENGLISH

22.04.13

Trivia:

1. “Jesus is in our hearts” and “In the name of God“, two subtitles below a North Korean video about fishery. Now if the North Korean fishermen in the video really and truly spoke those phrases… they might be on a one way trip to destination “re-education camp number 22” by now.

2. In Dutch we have this expression “broodjeaapverhaal”, literally translated “sandwich filled with monkey meat”, or “monkey burger”, for which the English equivalent would be “urban legend”. The terms was coined in 1978, after the book titled “Broodje Aap” from the Dutch writer Ethel Portnoy; it contained a number of more or less popular urban legends (at the time), the title was derived from the rumour that the fillings  of rolls and sandwiches served in Asian snack bars would actually contain ape flesh.
Today it occurred to me that there seems to be something prophetic about this phrase; four years later, in 1882, the world was gaining broad awareness of AIDS, an illness which had begun to invade human society through a virus. This virus was later traced to a certain species of African monkeys, which were sought and killed by African hunters to prepare for human consumption, either or not in some jungle burger. The meat bore (and bears) the applicable name of “bushmeat”.
Whimsical association? Perhaps.

3. Max Verstappen, the Dutch Formula One teenager and smart aleck is a major annoyance.

4. One of my free pictures on Pixabay, the huge golden key on a fence, serves to illustrate an article advising young *Christian* women who are about to marry a man; I had no time to read the article, but I have this hunch it won’t actually include the council to regularly treat their new Prince Charming to a blow job.

Personal:

Went to the store on Saturday last, mission: purchase of a set of external laptop speakers. For some reason I judged it wise to get there early, so at 11 am I sped to my destination. Well, I was lucky, the shop employee took the last remaining set from a shelf.  Always listen to your intuition.

The second item I had decided to treat myself to: a wireless mouse. Not just any mouse, but a Logitech. I chose a black one with a red band along the side, cost: 16,99 Euro.

I took my loot home, set it on the side board and immediately loved the speakers, almost endearing, the way they pretended to be really impressive, ruling the table top!
By the time I got round to unpacking the Logitech and trying it out… there was a snag. Where was the dongle to plug into my laptop’s USB port? I turned the large blister from which I had extracted the mouse around and around, looking for a hidden compartment, but there seemed to be none. A thought occurred to me: could it have bounced away when I had cut open the blister at the top (blisters actually defy opening without an array of sturdy tools) ? I crawled around all over the kitchen floor, searching for the tiny dongle but the only thing I found was a jaded Brussels sprout, a hairpin, a bottle cap and a shopping list from a month ago – I pulled objects sitting on the side board from their places, even looked in the tooth brush holder, but no dongle.
Well, I put on my coat, put the cracked blister in my knapsack, together with the mouse and went back to the store, thank heavens close by, and a sunny day.

 

 

The lady at customer service opened the mouse, pointed at the compartment *within* the mouse to then take out the dongle which it housed.
“It says so in the directions for use”, she said, indicating the card enclosed in the blister, adding: “You can see from the picture.”

I see….