Amsterdam, donderdag-Thursday 16-03-17

00.17
Vandaag een video voltooid. Wat tot gevolg had dat ik niet de pre-lente zonneschijn in ging. Ik had ook een vlaag van hopeloosheid. Toen het vervloekte videoprogramma ermee ophield net toen de video zowat gereed was, heilige rook, al het werk zou in rook op gaan. Een of andere heldere geest moet zulke rampzalige ontwikkelingen hebben voorzien, dus nadat ik had geklikt op “Sluit het programma”, kreeg ik de optie om de “meest recente” bewerking op te slaan. Ik voelde me zo opgelucht dat mijn hart het bijna begaf. Ik moet erbij geen hyperbolen bij halen die verwijzing naar lichamelijke ellende.

Ben mijn syndroom helemaal zat. Vind het te moeilijk om mee te leven maar toch nog steeds onmogelijk om aan te sterven. Wat te doen?

Adele: kan iemand deze ordinaire bak vet lang genoeg tegen de grond houden om een naald gevuld met botox in haar stembanden leeg te spuiten? Op die manier zal ze wel zes maanden lang haar kop moeten houden, waarna de behandeling kan worden herhaald. Ze stond daadwerkelijk smerige en, wat erger is, stupide moppen te vertellen op het toneel. Maar mist het doodgewone fatsoen om gewicht te verliezen en er gewoon fatsoenlijk uit te zien.

Op Quora wordt mij gevraagd of psychopaten kunnen “herstellen”. Ik postte mijn antwoord:  als die mogelijkheid bestond dan zou psychopathie een ziekte zijn, en de vraag rest of dat waar is. In the goede oude slechte tijden waren psychopaten de “slechte” lieden, dus geen pil. Tegenwoordig zijn deze individuen uitzonderlijk moeilijk te behandelen, zeg maar gerust helemaal niet, dus… nog steeds geen pil.
Einde verhaal.

 

 

ENGLISH

00.17
Finished a video today. Resulting in not going out into the pre-spring sunshine. I also had a bout of hopelessness. When the damn video editor stopped working with the video practically completed, holy smoke, all the work about to go up in smoke. Some clear mind must have foreseen such calamitous developments so after clicking on “Close the program”, the editor offered to save the “most recent” edit. I felt so relieved my heart almost failed me. I should not involve hyperboles referring to physical shit.

Am totally sick and tired of my syndrome. Find it too difficult to live with yet finding it still impossible to die from. What to do?

Adele: can someone hold this vulgar tub of lard down sufficiently long to empty a hypo filled with botox into her vocal cords? That will silence her for the next six months, after which the treatment can be repeated. She actually told potty and, which is worse, stupid jokes on stage. But misses the common decency to lose weight and resemble a decent person.

In Quora the question is put to me whether psychopaths can “recover”. I posted my answer: if that possibility existed then psychopathy would be an illness, and the question remains if that is true. In the good old bad old days psychopaths were the “bad” folk, so no pill. Nowadays these individuals are exceedingly difficult to treat, you can safely say not at all,  so…”still no pill”.
End of story.