Amsterdam, donderdag-Thursday 23-03-17

03.20
Ik voel me een held. Vanwege alle akelige klusjes die ik rond kreeg terwijl er zo veel andere leuke dingen te doen waren….. fietsen, video’s schieten, films maken, zoete koffie drinken in de supermarkt met zo veel creamer er in dat de naam koffie een grap is, slapen, praten met R., lopen, films kijken op mijn Acer. Om een paar te noemen.

Daarna was er genoeg tijd over om nog een film te maken. Deze poging echter werd gedwarsboomd door een falend videoprogramma. De verkoper stuurde mij links om te de-installeren en stuurde me daarna links om te herinstalleren. En jawel hoor, de nieuwe versie faalde net zo hard, steeds op een bepaald moment, met een hoge factor van voorspelbaarheid, dat is wel een goed ding! R. bedacht een stoplap, geniaal!
Ik liet de verkoper weten dat ik pissig was, aangezien ik niet betaald had voor een kapot product. Maar ik kan niets anders uitrichten, want deze zelfde verziekte “editor” is…. een geweldige editor. Je zou het kunnen vergelijken met een trouwe en gehoorzame hond die toch steeds je lievelingsschoenen blijft opeten (afgezien van kwispelen naar afschuwelijke buren, ik heb trouwens een hond gehad die dat deed).

Het is dezer dagen nog knap koud, al schijnt de zon. Over een week wil ik de geraniums, die ik de hele winter binnenshuis heb overgehouden van vorig jaar, op de galerij zetten. Ben heel benieuwd of ze mooi in bloei komen. Eigenlijk heb ik mijn twijfels.

Mijn naaste buren laten hun uitpuilende plastic vuilniszak op de galerij staan, maar niet om in bloei te komen. In plaats daarvan storten de vogels zich erop en pikken aan het plastic – in minder dan geen tijd slagen ze er in om een groot deel van de inhoud eruit te krijgen en dit over de hele galerij rond te strooien; onder andere pampers gevuld met de poep van hun peuter, fruitschillen, wattenstaafjes, plastic doosjes nog half vol met tomatensaus van hamburgers enzovoort. Nu is het zo dat mijn andere naaste buur zich hier enorm over opwindt, en ik kan hem geen ongelijk geven. Vanmiddag, net toen ik bezig was op de galerij een laken aan het wasrek te hangen,  stond hij midden in het kleine park onder het blok – hij hield zijn blik gericht op iets aan zijn voeten. Hij keek omhoog naar mij en wees naar het voorwerp en trok een boos gezicht. Ik daalde de achtertrap af en voegde mij buiten bij hem – samen inspecteerden we het voorwerp: weer een pamper, gebroken wit met gemene bruine vlekken en klodders. Op lage toon drukte hij zijn intense afkeer uit van deze “onbuurlijke”***  vervuiling.

Overigens is hier weinig aan te doen. Meerdere buren hebben de vervuilers al attent gemaakt op hun slechte gewoonte, tevergeefs. Dus dan zouden we er een zaak van moeten maken, de woningbouw erbij halen, en een instantie die “Beter Buren” heet. Vertegenwoordigers van laatstgenoemd lichaam komen dan bij jou over “de toestand” spreken, gaan dan naar de schuldigen toe, en nodigen vervolgens beide partijen uit om “erover” te praten. Man, ik wil dit graag overslaan. Op een dag gebeurt er iets waardoor ze altijd en voor eeuwig die stomme vuilniszak daar nooit meer neerzetten, let op mijn woorden.

***noot:  mochten mijn lezers vallen over het woord “onbuurlijk”: bestaat wel degelijk, alhoewel verouderd, één voorbeeld dateert uit 1488.

ENGLISH

03.20
I feel a hero. Because of all the dreary chores I got done with so many other exciting things to do instead…. riding my bicycle, shooting videos, making films, drinking sweet coffee in the supermarket with so much creamer that the name “coffee” is a joke, sleeping, talking with R., walking, watching movies on my Acer. To name a few things.

After that there was sufficient time to create another movie. This attempt however was thwarted by a crashing video editor. The vendor sent me links to uninstall and then sent me more links to re-install. I had my doubts. And sure enough, the new version crashed just the same, always at a certain moment, with a high factor of predictability, now that is a good thing! R. worked out a workaround, genius!
I let the vendor know I was pissed, seeing I had not paid for a busted product. But there is nothing else I can do, because this selfsame buggy editor is…. a great editor. You could compare it to a loyal and obedient dog who keeps eating your favorite shoes though (besides wagging its tail at horrible neighbours, I actually had a dog doing that).

It is still fairly chilly these days, despite the bright sun. In a week I want to put the geraniums, which I let hibernate all winter indoors, on the gallery. Am very curious if they will blossom. Actually I have my doubts.

My next door neighbours leave their bulging plastic trash sack sitting on the gallery, but not to blossom. Instead the birds swoop down on it and peck at the plastic – in no time they manage to extract large amounts of the contents,  littering it all over the gallery; among other things pampers filled with the poop of their tiny tot, fruit rinds, cotton swabs, plastic boxes still half full of tomato sauce from hamburgers etcetera. Now my other next door neighbour gets really worked up about this, and I can’t blame him. This afternoon, as I was pegging a sheet to the laundry rack suspended from the gallery rail, he was standing in the middle of the small park below the block, staring intently at something at his feet. He looked up at me and pointed at the object and scowled. I went down the back stairs and met him outside – together we inspected the object: another pamper, off-white with brown evil blobs. In a low voice he expressed his intense dislike of this “unneighbourly” pollution.

For that matter, there is little that can be done. Various neighbours have already alerted the pollutants to their bad habit, in vain. So then we would need to turn this into a case, involving the housing association, and some organization called “Better Neighbours”. Representatives from last named bureau then visit you to discuss “the situation”, go to the culprits, to subsequently invite both parties to “talk ” about it. Man, I feel like skipping all that. Some day something will happen for them to forever stop putting that stupid trash sack there, mark my words.