Amsterdam, donderdag-Thursday 30-03-17

 

01.54
Ik besefte niet dat ik hier voor het laatst was op zondag. Schokkend. En nu ik hier ben leeven er een heleboel irritaties en ergernissen en een verdrietig verlies om melding van te maken. Om te beginnen: de irritaties die mij worden toegeleverd door de onzuivere software van AVS4YOU, die me de gordijnen in drijft. Natuurlijk helpt het ook niet wanneer je grammatica als “Wij zijn garanderen dat enz.”, geschreven door de ondersteuningsvertegenwoordiger. Ik geloof simpelweg niet dat dit persoon daadwerkelijk die mooie jongedame is met het zwarte pagekopje op de avatar in de persoonlijke ondersteuningsdraad – waarschijnlijk word ik toegesproken door iemand van de afdeling “uitbesteding” in een of ander oosters gebied. De vorige ondersteuningspersoon, een jaar geleden, was ook al een mooie jongedame. In werkelijkheid zit er natuurlijk een gast met een tulband op zijn hoofd die mij van instructies voorziet, ha!
De jongedame stuurt mij “reparatielinks”, vergezeld van duistere instructies. Iedere keer wanneer ik deze links activeer…. heeft de AVS video editor weer een storing. Hun laatste reparatielink heet “DO NOT open last project”, echter, het probleem was dat het project… niet open ging.
Onderhand lijkt het mij het verstandigst om nooit meer een storing van AVS software te rapporteren bij AVS, en in plaats daarvan een provisorische oplossing te vinden.
Ik moet bekennen dat ik bijzonder boos ben op dit AVS bedrijf. Of is 47 euro te goedkoop voor een editor  waarvan je mag verwacht dat die het 24 uur per dag doet, gedurende tenminste drie jaar?

Dinsdagavond arriveerde ik bij de supermarkt, ik wilde mijn fiets van het ingebouwde slot halen… en ontdekte dat mijn kleine beertjessleutelhanger van de sleutel was gevallen. Voelde me zeer verdrietig. Dat kleine beertje was al zoveel jaren bij me! Dus gisteren, woensdag, keerde ik op mijn schreden terug, langs letterlijke iedere route die ik had afgelegd sinds vrijdag laat in de middag, toen ik de fiets op slot had gezet, toevalligerwijze dezelfde supermarkt,  en de beer nog aan de sleutel hing.
Vier hele uren spendeerde ik aan het nagaan van mijn gangen, op zaterdag, op zondag en op maandag… maar nergens zag ik de kleine gele beer met de ring bovenop zijn hoofd. Snik. Toch bestaat er nog een kans dat ik hem vind, ergens op of naast de weg, wanneer ik de rit van dinsdag herhaal, wat ik morgen zal doen.

Vanavond vertelt Windows 10 mij op mijn hoofd-laptop dat de DVDs waarop al mijn films staan… leeg zijn. Tenminste, de films komen niet tevoorschijn wanneer de DVD wordt geladen, alhoewel ik in “Eigenschappen” kan zien dat de beschikbare ruimte volledig is gebruikt. Ik deed de DVD in mijn Lenovo Thinkpad, ook toegerust met deze afschuwelijke Windows 10 en daar ook: lege folder. Al sla je me dood maar dit kan ik niet begrijpen, ik zou denken, aha, een corrupte DVD maar nee, want wanneer ik de DVD in mijn Acer laptop met Windows 7, steek… ja hoor, daar zijn ze! Zeven DVDs, volkomen onbruikbaar op twee laptops. Iemand moet Microsoft bij het nekvel grijpen en ze naar de hel procederen. Het is vrijwel zeker dat ik wederom een stupide Windows 10 fout is. Je kunt gerust Window 10 van alles wat er op deze planeet mis gaat, de schuld geven, neem dat maar van mij aan.

Aanstaande zaterdag zal ik een evenement voor vee bijwonen. Geen rodeo, ofschoon er vee zal zijn dat dans en spring, maar zonder mensen op hun rug, die hun “energie” en “moed” willen laten zien, ten koste van het dier. Begin april openen sommige boeren hun stallen zodat de koeien naar de weide terug kunnen gaan, die ze moesten inruilen voor het donkere winterverblijf in de late herfst. De koeien drukken hun vreugde uit het gras onder hun hoeven te voelen, de zon op hun gezichten, de wind op hun huiden, door de “koeiendans” te doen – ik was hier op attent gemaakt door Wakker Dier.
Het is maar 45 minuten fietsen van mijn woning naar de boerderij – op zichzelf een zeldzaamheid: gebouwd in 1674 en nog volop in bedrijf.  Biologisch, dat spreekt vanzelf, met zo’n achtergrond, en introduceert nieuwigheden, zoals de “zelfpluktuin”. Je kunt een “aandeel” kopen voor 250 euro, waarvoor je de hele zomer elke week een hoeveelheid groente uit de biologische moestuin mag oogsten.

Tussen twee haakjes: het is Lente. Prinses Mabelia is gesignaleerd in haar…. jeans.

 

ENGLISH

01.54
I never realized it was Sunday that I was here last. Shocking. And now that I am here there is a lot of aggravation and annoyances and a sad loss to report. To begin with: the annoyances brought to me by the buggy software of AVS4You, which is driving me up the wall. Naturally it does not help to have to notice grammar like “We are guarantee that etc.” written down by the support agent. I simply do not believe this person actually IS that lovely young lady with the black pageboy hairdo on the avatar in the personal support thread – most likely I am addressed by an outsourced employee in some oriental region. The previous support agent, a year ago, was a lovely young lady too. In reality… there’s a guy with a turban on his head instructing me, ha!
The young lady sends me “repair links” accompanied by obscure instructions. Each time I activate these links …. the AVS video editor has another bug. Their latest repair link is called “DO NOT open last project“, however, the problem was that the project…. would not open.
By now I think the wisest decision will be to not ever report a bug on AVS software to AVS support anymore and instead find some workaround.
I must confess I am very pissed with this AVS company. Or is 47 euros too cheap to expect a working editor 24/7 for at least three years?

Tuesday evening I arrived at the supermarket, wanted to lock my bike from the native lock on the bike…. and discovered that my little bear key hanger had fallen from the key. Felt very sad. That little bear had been with me so many years! So yesterday, Wednesday, I backtracked along each and every route I had covered since Friday late afternoon, when I had locked my bike, coincidentally at the same supermarket, the bear still hanging from the key.  Since then I had not locked it, which explains why I only discovered Tuesday evening.
Four whole hours I spent tracing my tracks on Saturday, on Sunday and on Monday…. but nowhere did I spot the little yellow bear with the ring in the top of his head. Sniff. There still is a chance I find him, lying somewhere on or beside the road,  repeating  Tuesday’s bike ride, which I will do tomorrow.

This evening Windows 10 on my main laptop tells me that the DVD’s containing all my movies… are empty. At least, the movies do not show up when the DVD is loaded, although in “properties” I can see that the available space is all used up. I inserted the DVD in my Lenovo Thinkpad, also fitted out with this horrible Windows 10, and there too: empty folder. Strike me dead, but this I do not understand, I would think, aha, a corrupt DVD, but no, because when I insert the DVD in my Acer laptop running Windows 7… sure enough, there they all are! Seven DVD’s, completely unusable on two laptops. Someone needs to take Microsoft by the scruff of the neck and sue them to hell. Almost certain that this is yet another stupid Windows 10 error. You can safely blame Windows 10 for everything  going wrong on this planet, take my word for it.

Saturday coming I will be attending a livestock event. Not a rodeo, although cattle will be dancing and prancing, but no people on their backs, showing their “vigour” and “courage” at the animal’s expense. Beginning of April some farms open their stables for the cows to go back to the meadow which they were forced to exchange for the dark winter abode in late autumn. The cows express their great joy at feeling the grass under their hooves, the sun on their faces, the wind on their skins, by doing “the dance of the cows” – I was alerted by “Wakker Dier”, a Dutch organization supporting and defending animals’ interests – to which I am a regular contributor.
It’s only 45 minutes’ bike ride from my home to the farm – in itself a rarity: built in 1674 and still in full use. Organic, that goes without saying, with such a background, and introducing novelties, like the “self-harvest garden”. You van buy a share for  250 euros, for which you can “harvest” an amount of vegetables, every week during the summer.

By the way: it is Spring. Princess Mabelia has been spotted in her…. jeans.