Amsterdam, maand./dins. – Mon./Tues. 3/4/17- 4/4/17

3.37
Om furieus van te worden, mensen die de stupide boodschap verspreiden van “luv en peace en understanding”, maar tezelfdertijd het copyright van anderen schenden en de privacy, en dat alles onder de vlag van “wat-van-jou-is-is-van-mij-en-wat-van-mij-is-is-van-jou-delen-en-gelukkig-zijn-zen!!!”

Ik sprak iemand aan over precies een dergelijk geval, waar hij een aantal foto’s bij elkaar had gezocht van een overleden medelid van de site, daar een diavoorstelling van gemaakt en het geheel op zijn eigen account had gepubliceerd, het de titel meegevend: “homage aan [naam]”. Dat was de enige indicatie aangaande wie het betrof, zelfs geen link naar het account van laatstgenoemde schoot er op over. Maar goed, mijn berisping richtte zich op zijn duidelijke verzuim om bronvermelding te verstrekken, om nog maar te zwijgen van zijn schrijnende gebrek aan vereiste toestemming van de erfgenamen van de fotograaf zowel als de onderwerpen op de foto’s. Elke foto draagt de licentie “Alle rechten voorbehouden”. Hij betoonde zich “verbijsterd” om mijn “legalistische” houding. Sjonge, ja, deze gast wist nooit van mijn visie op copyright zaken, dus in zijn ogen was ik plotseling gemetamorfoseerd in een verschrikkelijke, reactionaire bitch, die zich daadwerkelijk conformeerde aan deze achterlijke wetten die de kapitalistische gevestigde orde gebruikte om de mensen te onderdrukken. Nou, als hij al ooit ideeën had gehuldigd dat ik zijn hippie ethos deelde, luv-en-pies-en-samen-delen-we-alles, dan zal nu ieder greintje twijfel wel van zijn begrip zijn verwijderd, ha!
Ik heb niet de moeite genomen hem te vertellen van mijn honderden foto’s die ik heb geschonken aan het Publieke Domein. Deze kop-in-de-wolken personen hebben zich erop toegelegd om de hypocrisie opnieuw uit te vinden, nadat ze de rest van deze grote boze wereld vaarwel hadden gezegd; dus demonstreren ze trots hoe fijn ze het vinden hun eigen spullen weg te geven, en hier graag op voortborduren door dat van anderen te grijpen waar ze het grijpen kunnen en het weg te geven aan de grote boze wereld: kijk eens hoe “edelmoedig” wij zijn, om mijn buurman gelukkig te maken met jouw spullen!
Ik zei hem dat hij zich buiten de wet bevond. Verrekte ergerlijke knakker. Ik heb altijd een vage ergernis gevoeld, wanneer ik aan hem dacht. En diep van binnen wist ik waarom. En dus nu is het onvermijdelijke gebeurd, hij kwam de “legalistische” bitch tegen.

Het was te verwachten. Uiteindelijk zal het masker vallen, ofwel omdat je het van je eigen ogen trekt, of anders omdat iemand het voor je doet. Wat mijzelf betreft, ik bezit de twijfelachtige mazzel om geen keus te hebben, alleen ikzelf kan mijn masker verwijderen. Niet omdat de mensen niet weten dat ik een masker draag, maar omdat ze te verdomde bang zijn een poging te wagen om het weg te nemen. Tenminste… 99.99 procent.

ENGLISH

3.37
Infuriating, people who spread that stupid message of “love and peace and understanding” but at the same time violate people’s copyright and privacy, and all under the banner of “what’s-yours-is-mine-and-what’s-mine-is-yours-share-be happy-zen!!!”

I addressed someone about precisely such an issue, where they had collected a bunch of pictures from a deceased fellow member of the site, formatted a slide show of these images and posted it to his account, giving it the title ” ‘ homage to [name]’ “. That was the only indication of whom it concerned, not even a link to the latter’s account on the site. Anyway, my upbraiding focused on his obvious negligence to provide credits, not to mention his glaring lack of required permission from the photographer’s heirs as well as from the subjects on the images. Each of these images carried the ARR (All Rights Reserved) license. He showed himself to be “amazed” at my “legalistic” attitude. Oh boy, yes, this guy never knew my views on copyright matters, so in his eyes I suddenly metamorphosed into a terrible, reactionary bitch, who actually conformed to these stupid laws the capitalist establishment used to suppress the people. Well, if he ever had notions that I shared his hippie ethos, luv-and-peace-and-sharing-is-all, then every grain of doubt will now have been removed from his understanding, ha!
I never bothered to tell him of my hundreds of images which I donated to the Public Domain. These cloud-nine people set to re-inventing hypocrisy, once they had denounced the rest of this big bad world; so now they proudly demonstrate how they love to give their own stuff away,  gladly extending on this by grabbing that of others wherever they can find it and give it away to the big bad world:  look how “generous” we are, taking your stuff to make my neighbour happy!
I told him he found himself outside the law. Bloody annoying geezer. I always had this sense of vague annoyance, thinking of him. And deep down I knew why. And so now the inevitable happened, he bumped into the “legalistic” bitch.

It was to be expected. Ultimately the mask will drop, either because you remove it from your own eyes, or else someone will do it for you. As for me, I possess the dubious luck to have no choice, there’s only me as can remove my mask. Not because the people don’t know I am wearing a mask but because they are too damn scared to venture to ask me to take it off. That is to say….99,99 percent.