Amsterdam, woensdag-Wednesday 05-04-17

17.57
Het is niet doenlijk om te praten met iemand die zich van de domme houdt. Lukt niet. Althans, mij lukt het niet. Zo vergaat je de lust het contact te vervolgen. Let wel, ook al is het ergerlijk, er is geen man overboord wanneer iemand een loopje met je probeert te nemen, maar het is wèl misdadig om daarin mee te gaan. Over en uit, oftewel, bekijk het.

Volgende zaak: heeft u ooit moeten werken met iemand die je een rotje in de kont moest steken en nog was er geen beweging in te krijgen? Probeer het niet, herken de tekenen op tijd. Zo niet, gebeurt er dit: jij doet al het werk, dan maak je bezwaar, dan draaien ze de zaken om en gaan er van tussen en jij kunt de rommel op ruimen.
Ik herkende de tekenen maar mijn daadkracht was dit keer een maatje te klein, of noem het maar gewoon “slap”.

21.08
Een werkelijk aangename wandeling in het park gemaakt – raakte in gesprek met de gast die ik al vele jaren in deze dreven tegenkom, als hij zijn twee kleine hondjes uit laat. Aardige gast, net als ik is hij een van de “voorwereldlijke” bewoners van deze wijk. We waren het eens op het punt van bomen omhakken, een aanblik wat je ziel kan raken of zelfs tranen in je ogen brengen. We moeten beseffen dat bomen onze banden met het verleden zijn – een boom van vierhonderd jaar heeft daar gestaan waar onze voorouders hun stappen zetten, wat zonde dat een boom niet kan vertellen wat er voorviel op de plek waar het stond, een stille getuige en niemand die het kon schelen – rondom de boom is de wereld veranderd, maar driehonderd lentes later, en de boom staat nog, omgeven door betonnen gebouwen, en kijkt uit over een weg gevuld met stinkende auto’s waar eens paarden die karren trokken passeerden – vreemd, vreemd idee.

01.45
Ik zou in bed moeten liggen. Maar het Net zoog me in het geval van Anders Breivik. Het blijkt, na het bekijken,  dat dit “manifest” van hem min of meer een plakboek moet voorstellen van de cerebrale activiteiten van, hoofdzakelijk, anderen. Het heeft toch echt iets kinderlijks, een nogal bont geheel van afwisselend tekst, cartoons, tekeningen en foto’s, duidelijk met als doel om angst voor en aversie tegen de Islam op te wekken. Dan viel mij een bepaalde regel op; Breivik beweert dat het feminisme het weefsel van Europa vernietigt en dat het feminisme moet worden verbannen, om daarvoor in de plaats het patriarchaat te stellen, opdat de Europese cultuur kan worden gered.
Sommige mensen zeggen dat die gast buitengewoon intelligent is, maar hier bespeur ik een belangrijk onvolkomenheid in zijn redenering: is dat niet precies een van de pilaren waar de Islam op rust, namelijk het verwijderen van alle vrouwen uit alle klassen, uit alle functies in alle lagen van de maatschappij, om hen dan te verbannen naar de keuken? Is de Islam niet de genadeloze, door testosteron gedreven patriarchale doctrine-machine waar wij zo op tegen zijn?
Ja, dat is het en daarom moeten wij voortgaan de barricades te bemannen (onbedoelde woordspeling), strevend naar meer vrouwen uit alle klassen om in alle functies te worden geplaatst verspreid over alle lagen van de samenleving, om hen aldus uit de keuken te trekken, en onder de hijab or boerka vandaan, of hoe je die verdomde lappen ook noemt, waarin ze rond moeten lopen, spoken zonder gezicht.

ENGLISH

17.57
It is not doable to speak with someone who lives a lie. Won’t work, at least not here. This way you lose any inclination to stay in contact. Note, be it annoying, still nobody is drowning when someone tries to take you for a ride, but it is a crime to join them. Over and out, have a nice day.

Next case: have you ever had to work with someone who needed a firecracker in their butt and still they wouldn’t move? Don’t try, recognize the signs in time. If not, this will happen:  you do all the work, then you object, then they turn things around and chicken out leaving you to clear up the mess.
I recognized the signs, but this time my decisiveness was a tad undersized, or just simply call it “weak”.

21.08
Made a really pleasurable walk in the park – got into conversation with the guy I’ve been seeing here for many years, walking his two doggies. Nice guy, like me, he’s one of the “primeval” residents of this quarter. We were in agreement on the topic of chopping down trees, which can touch your soul or even bring tears to your eyes. We need to realize that trees are our ties with the past – a four hundred year old tree has been there where our ancestors trod, what a shame a tree can’t tell what went on  at the spot where it stood, a silent witness, and no one bothered – around the tree the world changed, but three hundred springs later and it still stands, surrounded by concrete buildings, overlooking a road filled with stinking cars, where once horses pulling wagons passed — strange, strange idea.

01.45
I should have been in bed. But the Net sucked me into the case of Anders Breivik. It appears, after viewing it, that this “manifesto” of his is more or less a scrapbook of the cerebral efforts of, mainly, others. It “does” have something childlike, text pages interspersed with cartoons, drawings and images, clearly with the purpose of arousing fear and aversion towards the Islam. Then one particular line struck me; Breivik claims that feminism is destroying the fabric of Europa and that feminism must be exiled, putting patriarchy back in its place, so that the European culture can be saved.
Some people say that the guy is exceptionally intelligent, but I sense a major flaw in his reasoning here: isn’t that precisely one of the pillars the Islam rests upon,  namely the removal of women of all classes from all functions in all layers of society, banning them to the kitchen? Isn’t the Islam the relentless, testosterone driven patriarchal doctrine machine that we so object to?
Yes, it is, and therefore we must continue manning (pun unintended) the barricades, striving for more women of all classes to be put in all functions spread over all layers of society,  thus removing them from the kitchen and from under the hijab or niqab  or burka or whatever you choose to call those infernal rags they are forced to go about in, faceless phantoms.