Amsterdam, paaszondag op paasmaandag- Easter Sunday on Easter Monday 15/16-04-17

00.09 am
Kil! Kil overal! Buiten, binnen. Ik heb zelfs mijn geraniums van de galerij af gehaald en ze op het beschutte balkon gezet – stel je voor, de voorjaarsvorst die de planten, zo liefdevol door de lange koude winter heen geloodst, in slechts één nacht doodmaakt. Afgezien van de lage temperaturen zijn de langere dagen een godsgeschenk.

Op vrijdag haalde ik mijn boodschappen in een vreemde supermarkt, ver weg van waar ik woon – omdat ik een bestelling moest ophalen in dezelfde buurt, leek het een goed idee om mijn boodschappen aldaar te doen in één adem door. Maar ik had weinig op met die bepaalde Aldi, dus terug naar beter, volgende week.

Zag een aanbiddelijk radiootje op Marktplaats, hetzelfde model waarvan ik vijf kocht, dertien jaar geleden, voor maar 1,98 euro per stuk – maar eentje daarvan is nog steeds in leven – het exemplaar op Marktplaats kostte 5 euro. Dus ik nam contact op met de verkoper, wanneer alles volgens plan verloopt zal het kleine ding in mijn bezit zijn eind van de komende week. O nostalgie.

Gisteravond gingen mijn plannen om zo vroeg als 2 uur naar bed te gaan in rook op, door herhaalde onvolkomenheden in mijn nieuwe video – dus ik bleef herstellen en her-produceren totdat het verrekte ding…. de staat van perfectie had bereikt. Voor minder doen we het niet. Tegen die tijd was het vier in de ochtend.
Vandaag gebeurde er iets dergelijks: terwijl de zon bezig was lager en lager te zakken, zat ik achter mijn laptop aan weer een andere video te werken die perfectie weerstond. Maar ik weigerde mij te laten verslaan en hield vol, terwijl het zonlicht alsmaar zwakker werd, wat mijn kansen verkleinde om dat fietstochtje te maken in de  stralen van een vroege avondzon. Maar goed, het liep erop uit dat ik er niet uit ging, en tegen de tijd dat ik wanhopig was geworden, kwam R. met de perfecte methode om het koppige bewerkingsprobleem op te lossen. Hoera, gered, met wat hulp van mijn vrienden.

Het schijnt dat de Turkse president Erdogan enige hulp van zijn “vrienden” heeft gehad om het referendum te winnen dat werd gehouden om Turkije van een parlementaire democratie te veranderen in een republiek, lees: om Erdogan’s macht te vergroten. De oppositie beweert dat er geknoeid is met de telling. Zou me niets verbazen, de gast is een fraudeur van top tot teen. Echter, de overwinning was krap. Hoe stupide moet je zijn om op deze naar macht hongerende klootzak te stemmen? Ik denk steeds aan Nazi Duitsland, toen de Duitsers geen kwaad in die knakker, Adolf Hitler, zagen. Wat enigszins een beoordelingsfout is gebleken. En zeker weten, de “ja”-stemmers zullen hun aanhankelijkheid betreuren aan deze akelige kleine engerd die nooit aarzelde om de zaken om te draaien, en de landen die de EU vormen te beschuldigen van “Nazisme”.

ENGLISH

00.09 am
Chilly! Chilly everywhere! Outdoors, indoors. I even fetched my geraniums from the gallery and set them on the boarded off balcony – imagine, the spring frost killing the plants I lovingly tended all the through the long cold winter in just one night. Apart from the low temperatures the longer days are a godsend.

On Friday I got my groceries in a strange supermarket, way from where I live – because I had to pick up an article I ordered in the same neighbourhood, it seemed a good idea to stop for my groceries in one breath. But I didn’t take to that particular Aldi branch, back to better next week.

Saw an adorable little radio on Markplaats (the Dutch equivalent of eBay), the same model of which I bought five for just 1,98 euros a piece thirteen years ago – only one of those is still alive – the one on Marktplaats cost 5 euros. So I contacted the seller, if everything runs according to plan the little thing will be in my possession end of coming week. Oh nostalgia.

Last night my plans to go to bed as early as two am went up in smoke by repeated flaws in my new video – so I kept correcting and re-creating till the damn thing was…. perfect. We will not settle for less. By then it was four am.
Today, something similar occurred: as the sun was sinking lower and lower I sat behind my laptop working on yet another video which defied perfection. But I refused to be beaten and kept at it, while the sunlight grew ever fainter, diminishing my chances of taking that bike ride in the rays of the early evening sun. Anyway, turned out I never went out, and by the time I was desperate, R., came up with the perfect solution to fix this stubborn editing problem. Hooray, saved, with a little help from my friends.

It seems the Turkish president Erdogan had a little help from his “friends” to win the referendum which was held to change Turkey from a parliamentary democracy into a republic, read:  to increase Erdogan’s power. The opposition claims the counting was meddled with. Wouldn’t surprise me none, the guy is a fraud from top to bottom. However, the win was a narrow one. How stupid must you be to vote for this power hungry bastard? I keep thinking of Nazi Germany, when the Germans saw no harm in this guy, Adolf Hitler. Which appeared to have been somewhat of an error in judgment. And for sure, the “yes’ voters will regret their adherence to this horrid little creep who never hesitated to turn things around, accusing the countries constituting the EU of “Nazism”.