Amsterdam, woensdag-Wednesday 19-04-17

03.03.03
De geheimzinnige pianist was weer bezig, in het park, de bries bracht de rollende klanken naar mijn oren van verre. Ik ging zitten op de stenen treden van de muziektent en registreerde de willekeurige akkoorden, op een vreemde manier aanlokkelijk, met mijn video camera, en richtte de lens op mijn voeten. Na een half uur stond de pianist op van de houten kruk en keek naar mij, ik kon zien dat hij verlegen was. Ik zei dat ik het fijn vond naar zijn spel te luisteren, hij begreep mijn Engels niet, dus ik zei het in het Nederlands – ook dit ging langs hem heen, leek het – hij glimlachte en stapte op zijn fiets die dichtbij geparkeerd stond en reed weg. Knappe gast ook, Aziatisch type.
Daarna heb ik zelf nog wat geïmproviseerd. Heidens moeilijk om je linkerhand iets anders te laten doen dan je rechter. Het schijnt dat je moet beginnen door over je maag rondjes te wrijven met je rechterhand, en gelijktijdig op je hoofd te tikken met je linker (of andersom) en wanneer je dat eenmaal meester bent, wisselen van hand. Tip: begin met tikken, introduceer dan de wrijf hand. Toch nog heel wat anders dan een piano concert….

Tot later in het daglicht.

3.44 pm
Nu net mijn oude Acer geüpdated, liefdevol “Lappy” genoemd door wijlen Pete – deze loopt nog op Windows 7 – R., die werkt met twee computers nog op Windows 7, maakte een observatie die maar al te waar schijnt: een computer met Windows 7 is een “computer” in de ware zin des woords: een instrument voor verschillende doeleinden, toegegeven een uitgebreid werktuig, maar toch nog altijd een “werktuig” – Windows 10 aan de andere kant is een “indringer”, een programma dat niet alleen je computer bestuurt maar poogt om de persoon die de computer bezit te besturen – dit wordt, om te beginnen, duidelijk weerspiegeld in het feit dat Windows 10 de noodzaak heeft geïmplementeerd om daadwerkelijk in te loggen, niet via een plaatselijke functionaliteit ingebouwd in de machine, maar via…een actief Microsoft mail account! Vooralsnog kun je dat terugdraaien – noot: “vooralsnog”, aangezien ik ervan overtuigd ben dat de dag zal aanbreken wanneer inloggen via Microsoft mail verplicht zal zijn. Jezus Christus, stel je toch eens voor… de shit wanneer je bent buitengesloten uit dat Microsoft mail account, om wat voor reden dan ook (denk daarbij ook aan Microsoft storingen) – o ja, je kunt buiten worden gesloten wanneer je de code van je computer vergeet, maar ik stel me voor dat dat makkelijker te verhelpen zal zijn door je eigen plaatselijke nerd die het opknapt voor zo’n 60 euro, dan dat je bij Microsoft op de knieën moet voor een oplossing; er kan iedere denkbare complicatie optreden die hernieuwd toegang kan verhinderen.
Dus wie regeert eigenlijk de wereld, Trump of Microsoft?

ENGLISH

03.03.03
The mystery piano player was at it again, in the park, the breeze carried the rolling sounds into my ears from afar. I sat myself down on the stone steps of the bandstand and recorded the strangely appealing random chords on my camera, focusing the lens on my feet. After half an hour the pianist stood up from the wooden stool and looked at me, I could see he was shy. I told him I loved listening, he did not understand my English, so I said it in Dutch – this too did not arrive, it seemed – he smiled and got on his bike parked close by and rode away. Good looking guy too, Asian type.
Afterwards I did some improvising myself. Abominably difficult, to let your left hand do something different from your right hand. It seems you need to start by rubbing circles on your stomach with your right hand, and simultaneously tapping your head with your left (or the other way round), and once you get that right, swap hands. Tip: start with patting, then introduce the rubbing hand. Still a far cry from a piano concerto…..

Later, in the light of day.

3.44 pm
Just updated my old Acer, lovingly called  “Lappy” by the late Pete – it still runs Windows 7 – R., who works two computers still on Windows 7 did an observation which seems too true: a computer running Windows 7 is a “computer” in the truest sense of the word: a tool for various purposes, admittedly an extensive tool, true, but still a “tool” – Windows 10 on the other hand, is an *intruder*, a program that not only runs your computer but endeavours to run the person who owns the computer – this is, to begin with, clearly reflected in the fact that Windows 10 has implemented the necessity to actually log in to your own computer, not through a local functionality built in to the machine, but through…. an active Microsoft mail account! As yet you can cancel that – note: “as yet”, since I am convinced the day will come when logging via Microsoft mail will be compulsory. Jesus Christ, just imagine the shit if you are locked out of that Microsoft mail account, through whatever reason (do not rule out Microsoft glitches) – oh yes, you can get locked out if you forgot the code for your local login, but I imagine that is easier to remedy by your own local nerd who will fix it for some 60 euros, than to come begging Microsoft for a solution; any kind of complication may forestall renewed access.
So who is ruling the world anyway, Trump or Microsoft?