Amsterdam, woensdag-Wednesday 14-06-17

01.25
Nou, ik zou niet verrast moeten zijn, maar ondanks dat gebeurtenissen die in de levens van anderen uitermate zeldzaam voorkomen, voor mij niets bijzonders zijn, het gaat maar door, op sommige avonden hoor ik ieder tweede woord wat ik typ terug op de radio, in een liedje of in de tekst van een nieuwslezer, en in het Flickr Help Forum, mijn leven is één grote ronddraaiende bal synchroniciteit – toch, zoals ik al zei, zijn sommige dingen verrassend, zelfs voor mij.

Het geviel zo, op Vrijdag, 13 juni 2014, dat ik mijn videocamera installeerde op een verlaten plek in het Amstelpark, en vervolgens mezelf filmde terwijl ik een stuk tekst las. Die tekst had veel, zo niet alles te maken met mijn situatie: rondgaan in deze wereld, strikt incognito. Wat ik las betrof het mijzelf, of liever, het mijzelf eindelijk ontdoen van dat stukje “incognito”. En het had te maken met Flickr, en het had te maken met Yahoo.

Dus wat gebeurt: gisteren, op precies dezelfde datum…. de verkoop van Yahoo aan Verizon is rond.

Ander nieuws: mijn islamitische buur vroeg of ik binnen wilde komen, of ik wat zoete waar zou willen, wat hij had gekocht wegens de Ramadan. Ik sloeg het beleefd af, omreden van mijn maag die zoetigheid niet goed verdraagt (waarheid). Van het een kwam het ander, ik merkte op dat vasten en naderhand feesten met stapels gesuikerde waar heel erg ongezond is, en, nodeloos te zeggen, ging het gesprek in de richting van religie. Nu ja, dus die knakker biedt mij zoet aan en krijgt een er een zure tirade tegen godsdienst voor terug, ha!
Gedurende mijn verhandeling, hoe mannen religie hebben bepaald, en dat waarschijnlijk het hele concept van “God” in *alle* religies simpelweg een psychologische manoeuvre was, ontsproten aan de geesten van mannen als een handig instrument om vrouwen te onderdrukken, bleef hij lachen, zijn ogen schitterden van de leut.
“Ik lach je niet uit hoor, maar de manier waarop je dit alles vertelt, is echt grappig..”

Wel, misschien een handig instrument wanneer ze mij de microfoon aanreiken: de vrouw die overal mee weg komt omdat ze grappig is.

ENGLISH

01.25
Well, I should not be surprised, but even though occurrences which happen ultra rarely in others’ lives are nothing special for me, on and on it goes; on some nights every other word I type is reflected on the radio, in song lyrics, in the text of a news reader and in the Flickr Help Forum, my life is a one big swirling ball of synchronicity – yet, as I said, some things are surprising, even for me.

It happened on Friday, June 13, 2014, that I set up my video cam in some deserted spot in the Amstelpark, and proceeded to gather footage of myself as I read a strech of text, the lens focused on me. That text had a lot, if not everything to do with my situation of going around in this world strictly incognito. WhatI was reading concerned shedding, or rather finally shedding that bit: “incognito”.  And it had to do with Flickr. and it had to do with Yahoo.

So what happens: yesterday, exactly on the same date….. the sale of Yahoo to Verizon was finalized.

Other news: my muslim neighbour invited me in, whether I would like some sugary stuff, which he had bought for the Ramadan. I said politely declined the offer, on the grounds that I sweet stuff does not sit well with my stomach (truth). From the one thing came the other, I remarked that fasting and afterwards feasting on stacks of sweetmeats is super unhealthy, and, needless to say, the conversation veered into the direction of religion. Well, so the guy offers sweets and gets a  sour rant against religion in return, ha!
During my discourse of how men defined religion and that likely the entire concept of God in *all* religions, was simply a psychological manoeuvre originated in the minds of men as a handy tool to suppress women, he kep smiling, his eyes sparked with delight.
“I am not making fun of you, but it’s just the way you say all this, which is really funny…”

Well, perhaps a handy tool when they give me the mike: the woman who gets away with everything ’cause she’s funny.