Amsterdam, maandag-Monday 19-06-17

00.00
De dag was verstikkend heet, maar toch had ik er geen last van. Misschien omdat ik heb opgehouden tegen het zweet te vechten – het gewoon aanvaarden is minder uitputtend – goed, dus het hemd plakt tegen je rug en je voelt hoe het zweet omlaag sijpelt – laat maar plakken, laat maar sijpelen!
Verliet het huis nabij zessen: bestemming Vondelpark, skates in het mandje. Ik moest gewoonweg het gevoel weer heroveren, het gevoel wat ik zeventien jaar geleden had toen ik er voor het eerst heenging, 2000, en werd ondergedompeld in het schaatsgemeenschapje (waar ze mij zo’n beetje buiten sloten ( te midden van een stelletje anderen die er niet bij hoorden in de rest van de wereld, zo zie je maar weer dat zij die er niet bijhoren dezelfde pikorde hanteren als in de wereld waar zij er zelf uit liggen) – maar goed, op mijn eigen manier vond ik het wel leuk rond te hangen met de beste van het hele stel, toentertijd.

Nadat ik een rondje park had gedaan, hield ik stil bij het pleintje waar de vier parkwegen elkaar ontmoeten – ik zag een voormalig lid van de oorspronkelijke groep (aardig!) die Frisbee speelde met een ander voormalig lid (raar en volgens mij seme-autistisch) – ik vroeg hem over de anderen en hij zei dat de groep uiteen was gevallen sinds ze het ronde bankje in het midden van het pleintje hadden weggehaald. De gemeente verwijderde het bankje zo’n drie of vier jaar geleden, aangezien het de pleisterplaats was geworden van dronkaards en daklozen en ook agressief volk, wanneer de skaters of toeristen het niet bezetten. Nu ja, zo zie je maar weer, haal een bankje weg en je verandert de wereld.

(Ik vond nu net een video op YouTube, geschoten in 2014, getiteld: “Vondelpark, skaters bij het ronde bankje!” – en ja hoor, daar waren ze, bezig te slalommen tussen de pylonnetjes  alsof hun levens ervan af hingen (tegen die tijd schaatste ik al niet zoveel meer, helemaal in de ban van mijn fotografie sinds 2007. Ik zag ze dan wel, wanneer ik door het park fietste van en naar de stad met mijn camera) – echter, de video liet duidelijk het groepje zien, zittend op de grond waar eens het bankje hen als zitplaats had gediend, met hun rugzakken – dus waarschijnlijk was het een opname van een der laatste keren dat de groep was samengekomen – ben blij dat ik hem gevonden had om op mijn FB timeline te delen, als een prachtige herinnering aan een levensfase.)

Dus het Vondelpark is nog steeds de beste “natuurlijke rolschaatsbaan”, zoals ik gisteren beweerde? Absoluut. Ja, er is wind, maar niet half zo sterk als die over de wegen raast, kronkelend door de polders, en er is veel afleiding (afgezien van ergernissen), en het asfalt is het beste, naar mijn bevindingen, tot dusver. Ik merkte dat de schaatsrage is afgenomen, heb slechts vier vrouwelijke en twee mannelijke skaters gesignaleerd, alle op in-lines, zodat ik overbleef als enige rolschaatser. Ik heb enorm genoten. Toen ik uitrustte op een bank, tussen de actie door, liepen twee jonge gasten voorbij en de ene, kijkend naar mijn nostalgische schaatsen zei :”Hee, dat zijn coole skates nog van vroeger!” – ik lachte en vertelde hem dat ze uit 1980 stamden – hij zei : “Joh, dat is ouder dan ik ben.” Ik verzweeg dat ik 31 was in ’80….

Op weg terug naar huis, ging ik even de supermarkt binnen om wat koffie te drinken bij de koffie-automaat – wat een geweldige samenleving is het waarin ik leef, waar ik simpelweg kan genieten van een kopje gratis koffie (of zelfs 2 of 3) bij mijn plaatselijke winkel en later kan ik de kassière gewoon melden “Ik heb niets gekocht, mag ik doorlopen?” en dan zegt ze gewoon “Natuurlijk!” met een glimlach. Later, terug in mijn flat, praatte ik een uur met mijn buurmannen, twee deuren verderop aan de galerij – we hadden plezier en roddelden, sorry “bespraken” andere buren.
Dus de dag eindigde goed, na een onplezierig begin nadat ik uit bed was gekomen: Vivaldi browser ging niet open. Man, ik ging totaal door het lint. Gezocht naar een oplossing. De-installeren en opnieuw installeren werkte niet – toen vond ik een of ander vergeten forum waar ze zeiden dat een simpel de-installeren niet zou helpen, je zou de gehele map moeten verwijderen waar alle Vivaldi data in stond, en die zou zijn te vinden in  “C:\Users\{user name}\AppData\Local”  – na enig graafwerk legde ik die map bloot en wiste de Vivaldi map. Enige uren later probeerde andermaal Vivaldi te installeren en jawel, de installatie slaagde. Een pluimpje voor de Prinses.

ENGLISH

 

00.00
The day was stifling hot, still it did not bother me. Maybe because I stopped fighting the sweat – simply giving in to it is less exhausting – okay, so the shirt sticks to your back and you feel the sweat trickling down – let it stick, let it trickle!
At about 6 I left the house: destination Vondelpark, skates in basket. I simply had to get the feel back, the feel of seventeen years ago when I first went there, 2000, and was plunged into the skate community (where I was the odd one out (among a bunch of other odd ones out in the rest of the world, which goes to show that odd ones out maintain the same pecking order as in the world where they are “out”) – anyway, in my own way I enjoyed hanging around with the best of them back then.

After doing the lapse of the park, I held still at the square where four park roads meet – saw one former member of the original group ( a nice one!) playing Frisbee with another former member (weird and according to me semi autistic) – I asked him about the others and he said that since they took away the round bench in the center of the square the group had fallen apart. The council had removed the bench some three or four years ago, seeing it had become the favorite haunt of drunks and homeless, as well as belligerent folk whenever the skaters or tourists had not occupied it. Oh well, which goes to show, remove a bench and you change the world. .
(I just found a video on YouTube, shot in 2014, titled: “Vondelpark Amsterdam, skaters at the round bench!” – sure enough, there they were, slaloming between the cones as if their lives depended on it (by then I had phased out most of my skating, fully engaged in my photography since 2007.  I would see them, cycling through the park on my way to and from town with my cam) – however, the video clearly showed the group sitting on the ground where once the bench had accommodated them and their backpacks – so probably that video recorded one of the last times the bunch had come together – happy I found it to share on my FB timeline, as a great memory of a phase in my life.)

So is the Vondelpark still the best “natural skating rink” as I contended yesterday? Definitely! Yes, there is wind, but not half as strong as sweeps the roads winding  through the meadow lands and there’s a lot of distraction (apart from some annoyances), and the tarmac is the best, to my finding so far. I noticed the skating hype has died down, detected only four female and two male skaters, all on in-lines, leaving me as the sole skater on quads. I really enjoyed myself immensely. As I rested on a bench between action, two young guys walked by and the one, noticing my vintage skates said: “Hey, those are cool skates from old times!” – I smiled and told him they were from 1980 – he said: “Ah that’s older than I am.” – I never mentioned I was 31 back in ’80…

On my way back home, I stopped at the supermarket to have some coffee at the coffee mat – what a wonderful society I live in, where I can  enjoy a cup of free coffee (or even 2 or 3) at my local store and afterwards simply tell the check out girl or guy “I did not purchase anything, can I pass?” and they simply say “Sure!” with a smile. Later, back at my flat, I chatted for an hour with my  neighbour  guys, two doors further down on the gallery – we shared laughs and gossiped, sorry “discussed” other neighbours.
So the day ended well, after an unpleasant start after I rose: Vivaldi browser did not launch. Man, I flipped my lid good and proper. Searching for a fix. Uninstalling and reinstalling did not work – then I found some forgotten forum where they said that a simple uninstall wouldn’t cure anything, you’d need to remove the entire folder holding all the Vivaldi data, which was located in “C:\Users\{user name}\AppData\Local” – after some digging I unearthed that folder and deleted the Vivaldi folder. Some hours ago I tried again installing Vivaldi, and sure enough, the installation went through. Kudos for the Princess.