Amsterdam, zaterdag-Saturday 15-07-17

03.05
Straks schrijf ik.

ENGLISH

03.05
I shall write presently.