Amsterdam, zaterdagnacht-Saturday night 22/23-07-17

01.36
Froome won de tijdrit in Marseille niet – een derde plaats was voor hem. Dus hij kwam uit zijn couveuse, het Sky team en… verloor. Ik zeg het weer: als die gast niet zou zijn vertroeteld door het Sky team, waarvan de renners letterlijk worden opgeofferd aan Froome, dan zou hij geen schijn van kans op een overwinning hebben. Al zijn Tour-overwinningen zijn het resultaat van laboratoriumtesten, nauwgezette planning, strategie, opofferingen, voorkeursbehandeling en bescherming. Froome lijkt een zombie, geschapen door doktoren, therapeuten, diëtisten  en toewijding, lees: voornamelijk die van anderen.
Ik zal hem nooit de kloterige opmerking vergeven over Tom Dumoulin die een zak “wegwerpluiers” zou moeten meenemen.

Vandaag gebeurde er totaal niets in mijn flat – en ik zocht geen gebeurtenissen uitpandig – toen eindelijk de afloop van de laatste etappe mij bevrijdde van de laptopmonitor, regende het.

De woningbouw kondigde aan dat er inspecteurs door de buurten zullen gaan, op bellen drukken om te vragen of ze een of ander “veiligheidsonderzoek” mogen doen in onze flats. Nee, nee, nee, alsjeblieft niets overhoop halen. Ik zal ze af moeten houden,  geeft niet hoe.

De woningbouw stuurde nog een ander bericht: eind augustus zal de galerijvloer worden verhoogd…. zodat de drempel niet langer een drempel is maar een “oprit”, ongetwijfeld om het makkelijker te maken voor het rollatorvolkje om hun flat in te komen. Wist je dat rollators je rug verpesten? Moet je eens kijken naar die koboldjes, zoals ze achter hun rollators voort schuifelen, gebukt en gebocheld. In de goede oude slechte tijden liepen oude mensen met wandelstokken, wat ze tenminste rechtop hield om aldus met een zekere mate van waardigheid  te kunnen lopen – het is er zeker niet op vooruit gegaan, zoals ze hun kleine duwkarretjes voortduwen! Een meelijwekkende aanblik en ze komen van de regen in de drup.

ENGLISH

01.36
Froome did not win the time trial in Marseille – a third place was for him. So he came out of his incubator, the Sky team, and… lost. I shall say it again: if that guy wouldn’t be mollycoddled by the Sky team, whose racers are literally sacrificed to Froome, he would not stand a chance of winning. All his tour wins are the result of laboratory testing, careful planning, strategy, sacrifice, preferential treatment and protection. Froome seems a zombie, created by doctors, therapists, dietitians and dedication, read:  mainly that of others.
I’ll never forgive him that shitty remark about Tom Dumoulin having to take with him a bag of “disposable nappies”.

Today was totally uneventful in my flat – and I did not seek events outside the premises – when finally the end of the stage set me free from the laptop monitor, it rained.

The housing corporation announced inspectors would go around in the neighbourhood, ringing bells and asking to conduct some “safety” check in our flats. No, no no, please no upheaval. I shall need to fend them off, any which way.

The housing corporation sent yet another mailing: end of August the gallery floor will be raised… so that the doorstep is no longer a step, but a “ramp”, no doubt to make it easier for the walking aid population to get into their flat. Did you know that walking aids will ruin your back? Just look at those hobgoblins, shuffling behind their walking aids, stooped and hunch backed. In the good old bad old days the old people used walking sticks, which at least would keep them upright and walk with a measure of dignity – how things have changed for the worse, pushing their little push carts! A pitiful sight to behold and it will add insult to injury.