Amsterdam, zaterdag-Saturday 05-08-17

22.06
Ik vroeg de medewerker aan de  balie van de printwinkel of hij even wilde controleren, stonden de scans werkelijk op de stick, ja or nee – dus hij stak de stick in de computer en opende de hoofdmap – hij vervolgde door met de muis langs de lijst sub-mappen te gaan, waarvan elk 1 mapje bevatte met slechts 1 scan van 1 tekening, maar goed, kennelijk was hij bezig te besluiten welke hij zou kiezen om te openen – ik *wist* gewoon dat hij op  de “verkeerde” map zou klikken, wat hij inderdaad deed. Namelijk die welke een grote pen toonde in de vorm van een penis. Murphy’s Wet is nog steeds actief. Het gelaat van de gast vertoonde enkele subtiele maar niettemin waarneembare zenuwtrekkingen. Daarna zette hij de muis op de eerste scan en de laatste en ik hield mij adem in, voor het geval de naakte vrouw met een schreeuwend roze bustehouder, achterover geleund op een bank, haar dames-delen helemaal open en bloot, onder een cynische tekst, zichtbaar zou worden, maar Murphy betoonde zich clement.
Misschien kwam het door de artistieke weergave van de piemel dat hij later vergat mij de kassabon aan te reiken, nadat ik had betaald – trouwens, ik vergat ook ernaar te vragen en moest een uur later terugbellen, op punt van sluiten, om de hoofdmedewerker te verzoeken alsnog een uitdraai te maken van de gegevens nog in het register, die ik maandag zou kunnen ontvangen. Natuurlijk zei ik niet: “De jongste medewerker kreeg een schok toen hij een tekening van een enorme piemel zag en dus schoot de correcte betaalprocedure uit zijn hoofd.”
Maar serieus, neem het volgende: een van mijn tekeningen die ligt te wachten om op de scanplaat te worden gelegd, beeldzijde boven naast de scanner, en stelt voor een masturberende man, waarbij niets aan de verbeelding wordt overgelaten, en een klant werpt een blik opzij in het voorbij gaan, zouden hij of zij een zaak hebben, aangenomen dat de persoon bezwaar maakt tegen de zichtbaarheid van een afbeelding die als pornografie beschouwd zou kunnen worden?
In Nederland is het tentoonstellen van dergelijk beeldmateriaal in de straat, daarbij inbegrepen openbare locaties een strafbaar feit: “Schenden van de openbare eerbaarheid”. Ik denk dat het oordeel bij de bedrijfsleider van de printwinkel ligt. In ‘s hemelsnaam Prinses Mabelia, geef *geen* aanleiding tot problemen en houd je erotische pen-en-inkt fantasieën met de beeldzijde naar b.e.n.e.d.e.n. Einde hypothetisch probleem.

 

ENGLISH

22.06
I asked the employee at the counter of the scan shop whether he could check if the scans were actually on the stick – so he stuck the stick in the computer and opened the main folder – he proceeded to run through the list of sub-folders, each containing just one scan of one drawing, anyway, apparently making up his mind which folder to select –  I just *knew* he would click on the “wrong” folder, which he did indeed. Namely the one showing a huge writing pen in the shape of a penis. Murphy’s Law is still active. Some nerves in the guy’s face twitched subtly but nevertheless, detectable. I could see. He then proceeded to open the first scan and the last and I held my breath lest the nude woman wearing a screaming pink bra, leaning backwards on a couch, her lady parts totally exposed, below a cynical text, would turn up, but Murphy relented.
Perhaps the artistic representation of the dick accounted  for his later omission to hand me the receipt after I had paid – for that matter, I too forgot to ask for it and had to call back an hour later, on the brink of closing, to request the senior employee if the data were still in the register, to make a print out as yet, for me to collect on Monday. Of course I did not say: “The junior assistant got a shock seeing a drawing of a huge dick and so the correct cashing procedure flipped out of his head.”
But seriously, consider this: one of my drawings waiting to be placed in the scanner, face up, on the table beside the scanner, depicting a masturbating man, leaving nothing to the imagination, and a client casts a glance sideways in passing… would they then have a case, assuming they objected to the visibility of a picture which could be regarded porn?
In Holland exhibiting such images in the street, including public buildings is a legal offense: “Offending the public propriety”. I guess it will be up to the supervisor of the print-shop. For god’s sake Princess Mabelia, *don’t* give rise to problems and keep your erotic pen-ink fantasies face d.o.w.n. End of hypothetical problem.